Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

yam  kabül görülmüştür. Bu bakımdan tebdili  yeleri arasındaki gelir dengesizliğini açıkça
     içtihatla durumu çözmek ve dengesizliği gider­ göstermektedir. Doktrinde, Mahallî -Ademi-
     mek  olanağı da yoktur. Ancak Yasal bir dü­  Merkeziyet'in mahzurları belirtilirken ileri sü­
     zenleme bu dengesizliği ortadan kaldırabilir.  rülen eleştirilerden birisi de;
     Memleketimize   Akaryakıt ya mamul olarak
     ithal edilmektedir. Kendi Millî Kaynaklarımız­   Kamu  hizmetlerinin bir sistem dahilinde
     dan elde edilen ham petrolde rafinerilerde tas- ülkenin her noktasında ve imkân nisbetinde
     viye olunmaktadır. Bu bakımdan mamul  ola­   müsavat dairesinde görülmesine mani olduğu,
     rak İthalde Gümrük  İdarelerince, Rafine edi­ sonuç itibariyle ülkenin bir kısmında yaşayan­
     lenlerde de rafinerilerde istihlâk resminin ahn- ların en mühim ihtiyaçlarının karşılanamadığı,
     ması ve bir fonda toplanan resmin benimsene­ ülkenin her yerinde malî ve teknik vastalardan
      cek bir dağıtım sistemi ile belediyelere verilme­ aynı suretle ve aynı nisbet dairesinde fayda­
      si bu dengesizliği bertaraf edebilir.     lanmanın mümkün  olmadığı, malî kaynaklan
                               zengin, ahalisi aydın olan mıntıkalar gelişme
        Hiç şüphesiz  belediyeler arasındaki bu  imkânı bulabilirken, kalkınmada geri kalmış
      malî dengesizliği gidermek için sadece 30 uncu ve vastaları mahdut ve yetersiz mıntıkaların
      maddeyi yeni baştan tedvin etmek yeterli de­ gelişmeden mahrum bulunduğu, hususudur.
      ğildir. Bu sadece istihlâk resmini akaryakıtın
      istihlâk edildiği yer belediyesinin almasımnın   Bu eleştiriyi reddetmek mümkün değildir.
      hak ve adalet gibi hukuk ilkelerine daha uygun Öyle ise dengesizliği giderebilecek bir sistem
      olduğu görüş ve inanışı yönünden önem taşı­ tesisi zorunludur. Bunun için Devletçe beledi­
      maktadır.                     yelere verilmekte olan paylann bir kısmı ile
                               5237 sayılı kanunun 40 ıncı maddesinde öngö­
        30 uncu madde yeniden tedvin edihrken   rülen Ortak fon yerine daha güçlü bir fon te­
      Likit gazların da istihlâk resmi kapsamına  sis edilmesi ve bu gün dağıtımda uygulanan
      ahnması unutulmamalıdır. Bu konuda  İdarî   nüfus unsuru yerine yeni bir dağıtım sistemi­
      Yargıya intikal eden uyuşmazlıklar bir hayli nin benimsenmesi (örneğin dağıtımda nüfus­
      yekûn teşkil etmekte, Fakat  mükellefiyetin  ta esas alınsa, küçük belediyeler için farklı bir
      açık bir kanun hükmüne dayanması Anayasa­   kat sayısı esas almak gibi) gelirlerden ve vas-
      nın gereği olduğundan davalar daima idare   tadan yoksun belediyelerin, mahallî hizmetleri
      aleyhine sonuçlanmaktadır.  Yasal düzenleme   kısmen olsun yerine getirebilecek malî olanak­
      ile bu boşlukta doldurulmalıdır.        lara kavuşturulması gerekli bir husustur. Böy­
        (BELEDİYELERİMİZ    1976) kitabındaki   lece temel nedene dayanan dengesizlikler ted­
      nüfus ve bütçe rakamları memleketimiz beledi­ birle kısmen hafifletilmiş olur.

      150
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13