Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Btttçe va­ Ugili bir Danıştay içtihadıdır. Şöyle ki mezkûr
                     ridatından  maddede;  "Belediye  sımrlan  içinde istihlâk
                     Fert başına  edilmek üzere satılan petrolün kilosundan 1,
  Belediyenin Bağlı olduğu Nüfusu 197G yılı düşen
    Adı     tl      bütçe Var. Miktar  Benzin ve müştaklan  Ue baküre ve mazotun
                            kilosundan 2 kuruşu geçmemek  üzere Beledi­
  Diyadin  A|rn     5014  199.875 40 Lira  ye Meclislerince düzenlenecek  tarifeye göre
  Fındıklı Rize     5012 1243.200 248 "   istihlâk resmi ahnır. Transit olarak geçirile­
  Kargı   Çorum     5010 3601.647 718 "   cek akaryakıttan bu resim ahnmaz.

    Görüldüğü  üzere  nüfusları biri birinden    Tarım makinalannda  kullanılacağı Tarım
  iki eksik veya iki fazla üç belediyeden birisin­ Memurlarınca onaylananlar bu resimden müs­
  de bütçe gelirinden fert başına düşen miktar tesna tutulurlar" denilmektedir.
  (40), diğerinde (248), üçüncüsünde de (718)    Kanunun  Yürürlüğe girmesinden itibaren
  Liradır. Esasında bu üç belediyeye ait basit geçen yirmi küsür yıl zarfında bu madde çok
  bir örnektir. Fakat tümüne ait rakamlarda   farkh şekilde anlaşılmış ve uygulanmış, en so­
  gözden geçirüse durum aymdır.          nunda  Damştay  İçtihadı Birleştirme Kurulu
                            4-4-1970 gün ve E . 1965/39, K. '1970/16 sayıh
    Kanun  ve içtihadın neden olduğu denge­
  sizliklerde aşağıdaki tabloda görülmektedir.  karan  ile "istihlâk maksadiyle yapılan satış­
                            lardan, satışın yapıldığı yer belediyesinin is­
                            tihlâk resmi alacağım" hükme bağlamıştır, iç­
                      Gelirden
                      fertba-  tihadı Birleştirme kararlan Hukukun kayna­
       Bağb olduğu Nüfusu 1976 yılı şına dü- ğını teşkil etmekte ve uyulması zorunlu bulun­
  Belediyenin  İl        bütçe  şen    maktadır. Sanayi müesseseleri istihlâk edecek­
    Adı             varidatı Miktar  leri Akaryakıtı, Ataş, Ipraş ve Aliağa rafine­
                            rilerinin sahibi olan müessese ve şirketlerden
  Mersin  Igel    152.186 112.503.000 739 Lira doğrudan doğruya satın aldıklarından bu rafi­
  Malatya  Malatya  154.056  53.500.000 347 " nerilerin sınırları içinde bulunmasından dolayı
  Sivas   Sivas   149.155  57.524.500 385
  Yarımca  Kocaeli   230.46  74.681.545 3240  Mersir, Yanmca  Ve Aliağa belediyeleri istih­
  Kozlu   Zonguldak  23.110  11.917.585 515   lâk resmini içtihadı Birleştirme Kararının ge­
  Samandağ Hatay    22.954  8.000.000 348   reği olarak tahakkuk ettirerek tahsil etmek­
  Aliağa  izmir    5.649  9.175.826 1624   tedirler. Hatta bu belediyeler Tahakkuk Za­
  Muradiye  Van    5.664  2.000.000 353    man aşımına ait Vergi Usul Kanununun hük­
  Peızaryeri  Bilecik  5.645  2.108.164 573
                            münü  uygulayarak  Karar tarihinden beş yıl
    Bu tablonun incelenmesi, Mersin Ue Ma­  öncesinin resmini tahakkuk ve tahsile yetkili
  latya ve Sivas, Yarımca ile Kozlu ve Saman­ Vergi Dairesi olduklanm ileri sürerek evvelce
  dağ, Aliağa ile Muradiye ve Pazaryeri beledi­ istihlâk edildikleri yerler belediyelerince istih­
  yeleri arasmda nüfus yönünden  cüzi farkla  lâk resimleri ahnmış olan akaryakıtlardan da­
  benzerlik olmasına rağmen fert başına düşen  hi bir kerre daha resim almışlardır.
  gelir arasında büyük bir nisbetsizlik olduğu­   işte Yanmcada Belediye gelirlerinden fert
  nu göstermektedir.                başına 3240 Lira düşmesine mukabil nüfus ba­
                            kımından benzeri olan Kozluda bu miktarın
    Mersinde Fert başına düşen gelir 739 Lira
  iken, Malatyada 347, Sivasta 385,       515 ve Samandağda 348,
                              Yine Aliağda fert başına 1624 Lira düş­
    Yarımcada  3240 Lira iken. Kozluda 515,  mesine mukabil benzeri olan Muradiyede bu
  Samandağda  348,                 miktann 353, Pazaryerinde de 373,

    Aliağda 1624 Lira Muradiyede  353, Pa-    Lira olmasının nedeni işte bu içtihadı Bir­
  zaryerinde ise 373, Liradır.          leştirme kararıdır.

    Bu dengesizliğin nedeni 5237 Sayılı Bele­  - Bu karar  ahmrken  konu enine bojmna
  diye Gelirleri Kanununun 30 uncu maddesiyle  tartışılmış, en az mahzurlu olan bu görüş şa-


                                                 149
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12