Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

yetinde bulunmalıdır. Bu, mümkün olduğu ka­  birisine uymamakta  sadece reel vergilerden
     dar bağımsız bir kaynak olmahdır. 1963 yılın­ olan bina ve araziden alman vergilerden bele­
     da İçişleri Bakanlığınca hazırlattırılmış bulu­ diyelere pay verilmesi, Harcamalara iştirak
     nan Belediye Gelirleri Kanun tasarısının ele payı ile elektrik ve hava gazı tüketiminden re­
     alınmasında,  özellikle bu tasarıda yer almış sim aimması yönünden Fransız sistemi ile nis-
     bulunan Oturma  ve meslek vergileri gibi bazı bî bir benzerlik göstermektedir. Fakat bizde
     reel ve müstakü gelir türlerini günün koşulla­ ne Fransanın Oturma ve Meslek vergileri gibi
     rına göre gözden geçirerek yeni tasarıya alma­ reel vergiler nede 1966 yıh reformunda Mahal­
     da yarar olduğu inancındayım.          lî Muamele Vergisinin kaldırılması üe onun ye­
                               rini almış olan vastalı vergiler mevcuttur.
       Sağlam, kararlı ve verimli gelir kajmağı-
     na dayanmadığı  sürece sadece halen mevcut     Belediyelerin gelir durumlarını çözümler­
     gelirlerin miktar ve oranlarını artırma Ue bele­ ken bunların genel Karar Organlarının insiya-
     diyelerin gelir sorunları çözümlenemez. Hatta tifleri de göz önünde tutulmahdır. Belediyele­
     Devlet gelirlerinde Katma Değer Vergisine gi- re ait Mahallî nitelikteki kamu hizmetlerinin
     dUmek  suretiyle yapılmak  istenUen reform   masraflarım  karşüayacak   gelir kaynakları
     sırasında belediyelerin de birlikte mutatâa edil­ saptamrken bağımsız kaynaklar tercih edüme-
     mesi gerekir Sistem değişikliği yapılarak ko­ U, Devlet gelirlerinden pay ayrılması zorunluğu
     nunun temelden ele ahnması zorunluğu vardır. karşısmda  dahî bunım en az ve en çok smırı
                               Yasada  belirtilmekle beraber gerçek miktarın
       Genel olarak batı ülkeleri Komünal Vergi saptanması  yetkisi belediye meclislerine bıra-
     sistemlerini şu üç sistemden birine dayandır­ kılmahdır. Böyle bir tutum Mahallî idarelerin
     maktadırlar.                    muhtariyeti ilkesine de uygun düşer. Ayrıca
       1 — Tek vergi  sistemi: Bu, Ingilterede Toplumun  son derece sür'atla değişen şartlan
     uygulanmakta,  kullanmaya elverişli taşınmaz­  karşısında  belediyelere da Mahallî koşullan
     ların kira değeri üzerinden ahnmaktadır. (Ge- değerlendirme ve denk bütçe yapma olanağım
     reral Rate).                   sağlar. Temel espiri belediye Maliyesini müm­
                               kün olduğu kadar bağımsız gelir kaynağı Ue
       2 — ikincisi diğer bazı vergilere de yer güçlendirme olmahdır. Bu nitelikte olmayan
     vermekle beraber temel olarak bina, arazi ve bir düzenleme geçici bir süre için ferahlama
     işletme vergüeri gibi Reel vergilere dayanan getirebüir. Fakat temel sorunun  çözümünü
     Alman sistemidir.                 sağlamaması  yönünden  ideal bir davranış de­
       3 — Üçüncüsü  de reel vergiler yanında  ğildir.
     muamele  vergisine istinat eden Fransız siste­   Yeniden düzenleme sırasında idarî Yargı­
     midir. Fransada Komün  meclisleri reel vergi­ da daima uyuşmazlık konusu olan 5237 sayıh
     lerden olan bina ve arazi vergileri üzerinden Belediye Gelirleri Kanununun Akaryakıt istih­
     ek Yüzde birler almak yetkisine sahiptirler. lâk resmi üe ügili 30 uncu maddesini de yeni­
     Aynca  Oturma ve Meslek vergüeri de reel ver­ den ele almakta yarar vardır. Bizim belediye
     giler gurubuna dahildirler. Bununla beraber  idarelerimiz arasında gelir dengesizliği göze
     Fransız Komün  bütçelerinin en önemli kayna­ batacak boyuttadır. Sayın Fikri Gökçeer tara­
     ğını uzun yıllar Mahalli Muamele Vergisi (Taxe fından hazırlanıp Türk Belediyecilik Derneği
     Locale) teşkü etmiştir. Bu vergiden sağlanan tarafından yayımlanmış bulunan "Belediyeleri­
     hasılat bütün komün vergi gelirleri toplamımn miz 1976" isimli eserdeki bilgiler bu dengesiz­
     %  50 sidir. Ancak 1966 yılı Reformunda bu  liği açıkça göstermektedir.
     vergi kaldırılmış, bunun yerini Petrol ürünle­
     rinden alınan vergi, Katma değer vergisinden    Bu dengesizlikte gelişmişlik ve gerilik ve
     ayrılacak pay ve ücret üzerinden ahnan % 5  gerilik başhca etken olmakla beraber bir de­
     götürü vergiler almıştır.             recede kanunun ve İçtihadm da olumsuz rolü
                               vardır. Aşağıdaki tabloda gösterilen belediye­
        Belediye gelirleri yönünden memleketimiz­  lerin durumu gelişmişlik ve gerilik unsurlan
     deki uygulama tam olarak bu sistemlerden hiç yönünden basit bir örnektir.

     148
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11