Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

ki idarî Vesayet yetkisini genellikle Mahallî espirisine uygun bulmayarak iptal ettiğinden
  Mülkiye Amirleri  kullanmaktadırlar. Bunlar   belediye gelirleri azalmıştır. 1319 sayılı Emlâk
  içişleri Bakanhğına bağlı bulunmakta ve Ma­  Vergisi Kanunun  38 inci maddesiyle bir taraf­
  hallî idarelerin karar ve işlemlerinin uygunlu­ tan belediyelere % 45 oramnda pay vermeyi
  ğunu gözetmekte ve denetlemektedirler. Bu ba­ hükme  bağlamış, diğer taraftan ise 41 inci
  kımdan yeni teşkilâtlanmanın nasıl bir sonuç maddesiyle Bina vergisinin belediye sınırları
  vereceği merakı muciptir.            içinde tahsil edilen miktarından % 25 inin be­
                            lediyelere verilmesine dair 5237 sayılı kanu­
    Basına intikal eden demeçler, Yerel Yö­  nun 4 üncü maddesini kaldırmış ve temizleme
  netim Bakanhğının Belediyelerin Gelir Proble­ aydınlatma resmine ilişkin 9 uncu maddesinin
  mini çözmeye  öncelik verdiğini göstermekte­  de işlerliğine olanak bırakmadığından Emlâk
  dir. Gerçekten, gelir sorunu,  belediyelerin  Vergisinden verilen pay da belediye İdareleri­
  önemli ve temel bir sorunudur. 5237 Sayıh Be­ nin uğradığı gelir kaybını telâfiye yetecek bir
  lediye Gelirleri Kanununun yürürlüğe girme­  gelir kaynağı olmamıştır.
  sinden beri 30 küsur yıl geçmiştir. Sosyal ve
  ekonomik  değişme ve teknik gelişme Kamu      Basına yansıyan demeçler belediye gelir­
  hizmetlerini artırmıştır. Bu meyanda belediye­ leri hakkında girişilen düzenlemenin reform
  lere terettüp eden görevlerin miktarında, hac­ niteliğinde olmayacağı kanısını uyandırmak­
  minde ve mahiyetinde de artma ve değişme   tadır. Bu Bilgilerden, Anayasa Mahkemesinin ip­
  vardır. Otuz yıl önce tasavvuru mümkün olma­ tal ettiği 5237 sayılı kanununun 21 inci madde­
  yan hava kirliliği, gece kondu ve trafik gibi siyle, 19 uncu maddesinin (B) bendinin Anayasa­
  her birinin çözümü milyarlık harcamaları zo­ nın ön gördüğü mükellefiyet espirisine uygun
  runlu kılan sorunlar, belediyelerin karşısına bir şekilde ve Emlâk Vergisi Kanununun işle­
  çıkmıştır. Ayrıca köyden şehire akın şehir  mez hale getirdiği Temizleme ve Aydınlatma
  alanlarım alabildiğine genişletmekte, bunun so­ resmine üişkin maddenin de günün koşullan
  nucu olarak su, elektrik, hava gazı, otobüs, ye­ içinde yeniden tedvin edilecekleri, bu arada
  şil alan ve park gibi hizmetler maliyeti artmak­ îşgaliye, Tente ve Saçak, Tartı aletleri. Kazan
  ta böylece belediyelere yeni yeni malî külfetler ve Motor resimleriyle Yapı Ruhsat ve Denet­
  yüklenmektedir.                  leme harcına ait 5237 sayılı kanunda mevcut
                            hükümlerde  ve nisbet ve miktarlar yününden
    1961 Anayasası ile plânh döneme girilmiş değişikük yapılacağı anlaşılmaktadır. Yetkili­
  ve beş yıllık plânlar belediyelere de görev ve lerin tahmini, bu değişikliklerin belediye gelir­
  dolayisiyle masraf tahmil etmiştir. Personel  lerinde yüzde yüz bir artışı gerçekleştireceği
  masrafları belediye bütçelerinin büyük bir kıs­ merkezindedir. Hiç şüphe yokki; bu girişim
  mım alıp götürmeye  başlamıştır. 1580 sayılı bazı belediyelerin gülük sıkıntılarını giderme
  Belediye Kanununun 17 inci maddesinin 16 in­ yönünden  yararhdır. Fakat bir sistem değişik­
  ci bendi personele tediye edilecek maaş ve üc­ liğine gidilmediği takdirde sosyal ve ekonomik
  retler yekünü yılhk gelirin % 30 unu aşması hayatın bu değişme temposu karşısmda çok
  halinde Bakanhktan  izin almayı ön görmüş­  kısa zamanda belediyelerin yine malî yetersiz­
  tür. Bu gün personel masrafları bu oramn bir likle karşılaşmaları doğaldır.
  kaç misline ulaştığından kanunun bu sınırla­
  yıcı hükmü diğerini kaybetmiştir.          Belediyelere her şeyden önce kararlı, ve­
                            rimli ve esnek bir niteliğe sahip yeni gelir kay­
    Yıllardır sürüp gelen şartlar belediye mas­ naklan bulunması zorunludur. Belediye bütçe­
  raflarının ölçüsüz bir şekilde artışı doğrultu­ lerinin ileride her hangi bir sarsıntıya uğra­
  sunda seyir etmesine rağmen belediye gelirle­ maması, yeni gelir kaynağının büyük düşüş ve
  rinde artış olmamış hatta Anayasa Mahkeme­  yükselişler, tehhkeli dalgalanmalar göstermeme­
  si 5237 sayılı belediye gelirleri kanununun ilân sine bağhdır. Bu gelirin şehir ve kasabaların
  ve reklâm resmine ait 21 inci maddesini ve Li­ ekonomik gelişmesini izleyerek bu gelişmeye
  man işgal resmine ait 19 uncu maddesinin (B) paralel verimi artırmalıdır. Bu gelir, esnek ol-
  bendini Anayasanın  mükellefiyet yükletilme   mah ve seneden seneye artış gösterme kabili-


                                                 147
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10