Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Belediye         Gelirlerini         Yeniden                 Düzenleme            Girişimi

                                           Yazan: Osman  MERİÇ
                                               Damştay  Üyesi
       Her ülkede olduğu gibi, memleketimizde   limi belirmiştir. Bu gün mevcut olan 25 Bakan­
     de Bakanlıklar merkezî  idarenin çekirdeğini  lık Ünitesinin (Başbakan yardımcıları ile Dev­
     teşkil etmektedirler. Geçmişte genellikle, her let Bakanhkları bu rakkamm dışında) on bir
     biri bir iştigal alanından sorumlu beş büyük adedi (Bunlar, Çahşma, Sanayi ve Teknoloji,
     Bakanlık mevcuttu. Bunlar; Dış işleri, Adalet, işletme. Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Turizm ve
     Maliye, Millî Savunma ve içişleri Bakanlıkları Tanıtma, Köy işleri ve Kooperatif, Orman,
     idi. İlk dördünün adlarına uygun görev alam Gençhk  ve Spor, Sosyal Güvenlik, Kültür, Ye­
     var iken içişleri Bakanlığına hiç bir yere ve­ rel Yönetim Bakanlıklarıdır) bizim kuşağın
     rilmemiş görevler ve bir merkezî organ tara­ yaşantısını sürdürdüğü son elli yılhk dönemde
     fından kullanılmayan yetkUer tanınmıştı. "Ar­ kurulmuştur. Gerçi yeni bir kamu hizmeti or­
     tık" işler bu Bakanlıkça yürütülüyordu. Örne­ taya çıktığı zaman Avrupa ülkelerinde de izle­
     ğin Emniyet ve Asayişten başka, ulaştırma,  nen metot bu hizmetler için yeni bir bakanlık
     karayolları, sağlık, eğitim, ticaret, tarım ve is­ kurulması istikametindedir. Yalnız bu tek çö­
     kân işleri de bu Bakanhğın sorumluluğuna bı­ züm yolu değildir. Önemi artan bir hizmet için
     rakılmıştı. Sosyal, ekonomik ve teknik alandaki yan özerk bir genel müdürlük yaratılması bu
     değişme ve gelişme sonucunda bu hizmetlerin  mümkün  olmadığı takdirde bağımsız bir kamu
     önemlerinin artması bunların içişleri Bakanlı­ tüzel kişiliği kurma yoluna gidilmesi olanağı
     ğından  kopmaları ve bağımsız bir bakanhk  da vardır. Son iki seçenek, bu hizmetin bir Ba­
     haUne gelmeleri sonucunu  doğurdu. Böylece   kanlığa bağh diğer hizmetlerle ilişkili olması
     bakanhklar sayısı gün geçtikçe arttı. Bununla halinde bunlar arasında koordine bir yürütme­
     beraber moderen çağda da Devletin yüklendiği yi sağlama yönünden yararhdır.
     hizmetleri mahdut  bakanlıklarla yürütmekte     Yeni hükümet  Mahallî idarelerin bağım­
     olan ülkeler mevcuttur. En küçük merkezî ida­ sız bir Bakanhkla idaresini uygun bulmuştur.
     re teşkilâtına sahip ülkeler, isviçre, Finlandi­ Yeni kurulan Yerel Yönetim Bakanlığının çe­
     ya, isveç ve Portekizdir, Isvicrede 7, Finlandi- kirdeğini şimdiye kadar içişleri Bakanlığına
     yada 8, Isveçte 11 ve Portekiz de de 12 Bakan­ bağh bulunan ve Vilâyet, Belediye ve Köy Ma­
     lık bulunmaktadır.                 hallî idarelerinin her türlü işlemlerini yörüt-
        içinde bulunduğumuz Yüz yıhn son yarı­  mekte olan. Mahallî idareler Genel Müdürlüğü
     sında Ülkemiz de bakanhk adedini artırma eği- teşkil edecektir. Bu Mahallî idareler üzerinde-


     146
   1   2   3   4   5   6   7   8   9