Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

5    MAYIS AVRUPA                        CÜNÜ


  Avrupa  Günü-Neden?                — Basında ve radyoda Avrupa üe ilgili haber­
                            leri izlemek.
     Avrupa günü, birleşmiş Avrupa  idealini
  yaymak  ve gerçek bir Avrupa bilincim geliş­ — Avrupa'da üzerinde anlaşmaya varılmış ko­
  tirmek amacıyla Avrupa Konsejd  tarafmdan     nular hakkmda temel bilgi toplamak.
  öngörülmüştür. Avrupa  sadece  hükümetlerin,   — Avrupa Parlementosu, Avrupa Konseyi  Par-
  memurlarm,  "profesyonel" avrupahmn işi değil­   lementosu çalışmaları hakmda kendi ülke­
  dir, Avrupa, herkesin işidir, demek ki sizin de mizin parlamenterlerinden bügi edinmek.
  konunuzdur.  Avrupa Günü, bugüne kadar ya-
  püanlarla bundan sonra yapılması gerekenlerin  — Kendi seçim bölgemizin milletvekülerinden,
  bilânçosunu yapmak  için bir fırsattır. Bu, he­ Avrupa için neler yaptığmı sormak.
  pimizin sorunudur. Bu yılın parolası ise şu ola­ — Bir Avrupa Kuruluşuna faal üye olarak ka­
  caktır: "AVRUPA,  SENSİN"              tılmak.

     Avrupa için ne yapabilirsiniz?       — Avrupa  gününden  önce, kendi bölgemizin
                              beldiye başkamndan, oniki yıldızlı Avrupa
  —  Önyargılardan sıyrılmak.             bayrağım çekmesini, Avrupa marşmı  ban­
                              doyla veya radyoda çaldırmasım  istemek
  —  Başka ülkeleri ziyaret etmek,
                              v.s...
  —  Kardeş şehir gösterilerine katılmak,     HER  PARTİNİN  SİZİN OYUNUZA   İHTİYA­
  —  Göçmen işçilere kendi öz vatandaşlarımız gi­ CI OLDUGU GİBİ, AVRUPANEV   DA SİZİN
    bi davranmak. (Çünkü "göçmen işçi" aile­  YARDIMINIZA   İHTİYACI  VARDIR.  AVRU­
    sinin, çoluğunun çocuğunun ekmeğini kaza­  PA FİKRİ, BERABERCE   UYGULANAN DE­
    nabilmek  için yabancı bir ülkeye gidip iş MOKRASİNİN,  HERBİRİMİZİN   ÖZGÜRLÜK
    arayan bir insandır),             AÇISININ  GENİŞLEMESİ   DEMEKTİR.
                            ŞU HALDE  DE KENDİ  KENDİNİZE   SORA­
  —  Anlıyacak ve meramım anlatacak kadar en  BİLİRSİNİZ:  AVRUPA  İÇİN SEN NE  YAPI­
    azından bir yabancı dil öğrenmek.      YORSUN?
                                                  145
   1   2   3   4   5   6   7   8