Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

san gereksinmelerine uyacak biçimde korunma­     Belediyeler bulundukları belde halkmın or­
     ları gerekir. Çünkü, bunlar kültür varlığımızın tak ve uygar geresinmelerini yerine getirmekle
     zenginlikleridir. Gelecek kuşakların yaşantıları yükümlü bir tüzel kişiliktir. Bu görevi ile yürüt­
     ve dinlenmeleri için zorunludur. Kentlerin yeni melerinde, imar planlarını yapma ve uygulama
     gelişme planlarınm doğal zenginliklerin korun­ yetkileri bir araç ve etkendir. Diğer hizmetlerin
     masını sağlayacak yersel renkleri ve yersel mi­ başarısı büyük ölçüde imar planlarımn iyi nite­
     mari tipleri devam ettirecek ve güzelleşmeyi  likte ve geleceğin gereksinmelerine yanıt vere­
     destekleyecek nitelikte hazırlanmaları gerekir. cek biçimde hazırlamalarına bağhdır.
       TeknUi gelişmeler dolaysıyle doğa, dünkün­
     den daha çok kullanılmaktadır. Bu kullanmanın KÖYLERİN   GÖREVLERİ
     hava ,su ve toprak kirlenmesine neden olması ve   442 sayıh ve 1924 tarihli Köy Kanununa
     doğamn  insanhğın yararına korunması sağlan­  göre köyün görevleri zorunlu ve isteğe bağh ola­
     malıdır.                      rak ikiye ayrılmıştır. Kanunun 13 üncü madde­
                               sinde köy tüzel kişihğinin zorunlu görevleri ara­
     ÇEVRE  KONUSUNDA   TÜRK  MAHALÎ  İDA-   sında :
     RELÎRÎNlN  YASAL  SORUMLUKLARI
     BELEDİYELERİN    GÖREVLERİ             1 — Bütün temizUk işleri ilgiU görevler,
       1580 sayıh Belediye Kanunu belediyelere    2 — Yol, içme suyu yapma ve kültür görev­
     çevre sorunları ile ilgili birçok görevler vermiş­ leri,
     tir. Belediye Kanununun 15 inci maddesinde be­   3 — Köy korusunu koruma,
     lediyelerin görevleri 76 fıkra içinde sıralanmış­
     tır. Bu fıkralar incelendiğinde çevre sorunlarını 4 — Su baskınlarına engel olma^
     ilgilendiren birçok görevlerin belediyelere veril­ 5 — Tarıma ve ağaçlara zararlı hayvan ve
     miş olduğu görülmektedir. Bu görevleri aşağıda- böceklerle mücadele, gibi görevleri sayılmıştır.
     daki biçimde sıralayabUiriz.
                                 Köy Kanununvm  14 üncü maddesinde ise is­
       1 — Genel temizlikle ilgüi bütün hizmetler,  teğe bağh görevler olarak:
       2 — Başıboş hayvanları toplamak ve hay­   1 — Köyün genel hizmetleri ile ilgili yapı­
     van sürülerinin gelip geçecekleri yerleri beUrt- lar yapmak (hamam, çamaşırlık, pazar, çarşı vb.
     mek.                        gibi).
       3 — Çöp atılacak yerleri belitmek .       2 — Köyü diğer kasaba ve köylere bağla­

       4 —Yapı izinlerini yasalara uygım olarak yan yol kenarlarına ağaç dikmek ve yabani ağaç­
     vermek, imar planı yapmak            lan aşılamak.

       5 — Orman, tarla, bahçe, çayır ve meraları  3 — Köylünün bilgisini artıracak kitap ge­
     zarardan korumak.                 tirmek.

       6 — Yangına karşı önlemler almak. Orman     4 — Yanan, yıkılan fakir evlerini bütün
     yangmlannın önlemek.               köy yardımı üe yaptırmak.

       7 — Belediye bahçeleri, fidanhklar, çocuk   5 — Koru ohnayan yerlerde koru yetiştir­
     bahçeleri, belediye koruları yetiştirmek, koru­ mek, görevleri bulunmaktadır.
     mak ve işletmek.                   Yukarıda zorunlu ve isteğe bağlı görevler

       8 — Fabrika ve benzeri kuruluşların ka­ olarak sıraladığımız görevler, sadece Köy Kanu-
     zan, ocak ve bacalarım kontrol etmek, zararla­ nımda yer almış ve çevre sorunları ile ilgiü gör­
     rım önleyici önlemler almak.           düğümüz görevleridir. Aslında, Köy Kanununda
                               zorunlu görevler, ISüncü maddede 37 fıkra için­
       9 — Müze,hayvan ve bitki bahçeleri yap­ de ve, 14 üncü maddede de isteğe bağh görevler
     mak ve devam ettirmek.              32 fıkra içinde sayılmıştır.

     152
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15