Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER              ve
          o                    BELEDİYELER


          45
      A Y L I K      ILIM     V E    M E S L E K       D E R G İ S İ                      İ Ç İ N D E K İ L E R       5 Mayıs Avrupa Günü        \ .                   145


       Belediye Gelirlerini Yeniden Düzenleme Gi­
       rişimi                    Osman MERİÇ          146


       Türkiye'de Mahallî İdarelerin Doğanın Ko­
       runması Alanında Görev ve Yetkileri . . . Prof, Dr. Nuri TORTOP . . . . 151


       33 Beldede Seçimler Yenilenirken . . . . Fikri GÖKÇEER        154


       Ekmek Fiyatı ve Belediyeler         Ahmet  Sezai AYDIN  . . . . 158


       Okey Oyununun  Vergilendirilmesi . , .  İsmail KEREMOĞLU       163


       Avrupa Konseyinin Grenada Toplantısı . .                 165


       Belediye Meclis Üyelerinin Huzur Hakla­
       rından Doğan Yanlış Ödemeler ve Hal
       Çareleri                    Av. Mehmet ÇELİK       167


       Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar . . . Muzaffer AKALIN       170         TÜRK       BELEDİYECİÜK            DERNEĞİ


         YIL:  34         MAYIS  1978            SAYI: 391
   1   2   3   4   5   6