Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

BELEDİYE          İŞLETME         PERSONELİ                    VE    EK    ÖDEMELER                (İkramiye,         Prim,      Temettü)


                                                 Fikri GÖKÇEEK

      GÎBtŞ:                         ilgili Bakanın onayı alınmak şartı ile ödenecek,

      Belediye  Personeli  12 sayılı  Kanun  Hük­    (Belediye İşletme personelinin  ilgili Bakanlığı
    münde   Kararname   ve daha  sonra yasalaşan    İçişleri Bakanlığıdır.)
    1897  sayılı Yasa ile Devlet  Memurları  Yasası      e) Ek geçici 21. nci maddelerdeki  olanak­
    kapsamına   alınmıştır. Belediye  işletm.elerinde   lardan  yararlanacaklardır.
    çalışan personelin  özlük  hakları ise 657 sayılı
    Yasa'ya  1327 yasa üe eklenen  ek geçici 9 ve ek     Bu inceleme  de yan ödemeler   ve fazla ça­
    geçici 21 nci maddeler  ile aylık ve diğer ödeme­   lışma ücretleri ele alınmayacaktır. İLLER VE
    ler açısından Devlet Memurları  Yasası  ile irti-  BELEDİYELER     DERGlSİN'de   bu konuda  ge­
    batlandırılmıştır.  İşletmelerde  çalışan personel   niş ve ayrıntılı incelemeler yer almıştır. Bu öde­
    kendi özel Kanunları çıkıncaya kadar 3659 sayılı   melerin dışında mütalaa  edilen ikramiye,  prim
    kanunla  ek ve değişikliklerine  tabi olacaklardır.   ve temettü'nün  işletme personeline  ne şekilde
                                 ödeneceği, ödemenin  yasal  dayanakları,  incele­
      Ancak:                        menin  esas konusu  olacak, bu arada  İçişleri Ba­
                                 kanlığının görüşlerine yer verilecek  ve kişisel
      a) Kadrolu  personelin  36 ncı maddede be­
    lirtilen (Genel îdare, Teknik, Sağlık, Yardımcı    görüşlerle  uygulamanın   değerlendirilmesi  ya­
    Hizmetler  vb.) sınıflara göre kadrolarını tesbit   pılacak ve uygulayıcılara  yol gösterilmeye  çalı­
    edecekler,                         şılacaktır.

      b) Aylıkları hakkında   657 sayüı  Kanuna       E K ÖDEMELERİN    Y A S A L
    ekli (1) sayılı gösterge tablosu esa.s alınacak,     DAYANAKLARI:
      c) 1, 2, 3 ve 4 derece kadrolar ve bu kadro­       657 sayılı Kanun yürürlüğe   girdikten sonra
    lara uygulanacak  ek göstergeler devlet memur­    belediye işletmelerinde çalışan personele  maaş
    larında olduğu  gibi Bakanlar Kurulunca  tesbit   (ek göstergeler dahil) yan ödemeler  dışında bir
    edüecek,
                                 ek ödeme  (ikramiye, prim, temettü)  yapüması
      d) îş güçlüğü, iş riski, eleman teminindeki    olanağı yasal olarak ortadan kalkmıştı. Ancak
    güçlük  zammı  ve mali sorumluluk  zamları ile    1897 sayılı Yasa Ek geçici 21 inci madde de çok
    fazla çalışma ücretleri Bakanlar Kurulunun her     önemli bir değişiklik  yaparak,  bu ödemelerin
    yıl tesbit edeceği miktar ve saatler üzerinden    yapılmasına olanak  sağlamıştır.

                                                          55
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14