Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

halli ve daha üst düzeyde yaşantısı olanlar şe­  den fazla ve trafik kurallarma  aykırı biçimde
     hirlerin dışmda veya yakınında  bulunan  banli­   park etmiş  arabalarla doludur. Park  yasağı ol­
     yöleri oturma yeri olarak  seçmektedirler.  Bu    duğu  halde, zorunluluklar park  yasağı olan yer­
     nedenlerle gelişmiş ülkelerin büyük şehirlerinin   lere park yapan arabaları, ilgililerin hoşgörü ile
     nüfus artışında bir durgunluk   görülmektedir.    karçılamasını  gerektirmektedir.  Yayaların  kal­
     Bazı şehirlerde, örnefin İsveç'in merkezi Stock­   dırımlarda  yürüme  hakkı  kısıtlanmıştır. Yaya
     holm şehrinin nüfusu eksilmektedir.          kaldırımdan  geçecek  yer bulamadıkları  için, yol
                                  ortalarından  geçmek  ve bu suretle bir arabaya
       Büjnik  şehirlerin  yakınlarında,  orta bü­
     yüklükte Elli bin veya yüz bin nüfuslu şehirler   çarpmak  tehlikesini göze almak  zorunda  bıra­
                                                        sıkıntı­
                                                       da
     geliştirilmektedir. Orta büyüklükteki bu tür şe-   kılmaktadırlar. Gelecek  yılların daha Şehirlerimi­
                                             görülmektedir.
                                  lı
                                   olacağı
                                        şimdiden
     hirleıüı aşağıdaki yararları bulunmaktadır.
                                  zin planları bugünün taşıt sayısı dikkate alına­
         Büyük  şehirlerdeki  sıkışıklık ve ciddi   rak hazırlanmamıştır.  Oysa  bugün  Türkiye'de
     sorunlarla karşüaşümamaktadır.              üç otomobil fabrikası  vardır.  Dışardan  getiri­
                                  lenlerle birlikte her yü yüz bine yakın yeni taşıt
       —  Farklı tip ve büyüklükte meskenler bu­
     lunması olanağı vardır. Herkes  kendi yaşantı­    eklenmektedir.  Şehir planlarında  bu durumun
     sına ve zevkine uygun bir mesken bulabilmekte­    dikkate alınarak yeteri kadar  park yerleri bı­
     dir.                           rakılması zorunludur. Birçok  apartmanların  alt
                                 katlarında  garaj yapılması  zorunlu olduğu  hal­
       —  Şehirsel merkezlerin  karakteristik gö­    de, büyük  şehir belediyeleri bu  konuda  etkili
    revlerine uyan, örneğin ticaret merkezi, öğretim,   önlemler  alamamaktadırlar.   Ankara  ve istan­
    kurumlan,  kültür ve sağlık kurumları gibi yer­  bul'un ve benzer  sorunlarla  karşılaşan  diğer
    lere, büyük şehir merkezlerine  yakın orta bü­   şehirlerimizin, şehir merkezlerine  yakın  bölge­
    yüklükteki  şehirlerde  sahip  olma  olanakları   lerde yeni şehirler geliştirilmesine  yarayacak
    vardır.                          önlemler  almaları zorunludur.

                                    Şehir merkezlerine  yığılmanın,  gelecek ku­
       Türkiyedeki  Büyük  Şehirlerimizin        şaklar yönünden  sonuçları çok güç ve çok pa­
       Sorunları                  ,    halı tamir edilebilir sakıncaları vardır. Üstüste
                                 yığılan ve plansız gelişen bölgelerin, trafik so­
       Ülkemizdeki  büyük   şehirlerimiz  de, yu­   rununu,  diğer alt yapı sarunlarını, hava kirlili­
    karda  açıkladığımız  ve diğer ülkelerin karşı   ğini sonradan çözümlemenin   maliyeti yeni şe­
    karşıya kaldıkları benzer  sorunlarla  karşılaş­   hirler kurmaktan  çok yüksektir  ve hatta ola-
    maktadır. Ankara ve  İstanbul başta olmak üze­   naksızdır.2.
    re, büyük şehirlerimiz trafik sıkışıklığının sı­
    kıntısını çekmeye  başlamışlardır.  Her  geçen    (2) Bu makale, 1975 Haziran'ın da Milliyet: Gazete­
                                                 Yarının
                                                     .şehirleri"
    gün durum daha da ciddileşmektedir. Şehir için­     sinde ile "Şehirsel Bunalım ve gözden geçirilmiş baş­
                                                          şek­
                                       yayınlanan
                                   lığı
                                             yazının
    deki yol kenarları ve yaya kaldırımları gereğin­     lidir.
    54
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13