Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

YARININ           ŞEHİRLERİNİN                  SORUNLARI

                                             Doç. Dr. Nuri  TORTOP

      Son yılların en önemli  konularından  biri   nun  belirtileri gecekondulaşma,  mesken  buhra­
    şehirleşmedir. Dünyada  nüfusu yirmi bini geçen   nı, kirlilik, şehir merkezlerini toı-ketme, tarihi
    şehirlerin nüfusu  halen bir buçuk  milyardır.   ve artistik sanat eserlerinin \apramnasi, suçla­
    Gelecek  yirmi beş yü içinde, 2000 yılında, bu   rın artması biçiminde görülmektedir.  Bu neden­
    rakam  üç buçuk  milyara ulaşacaktır. Ümit edil­   le bazı kötümser görüşler yirmi  birinci asrın
    meyen  bu artış dolayisiyle, yirmi beş yıl içinde şehirleşmesinin  NEKROPOLİS'e     dönlişeceğini
    şehirlerde iki milyar nüfusu  barındıracak  çok   kabul  etmektedir'. Bugünün  sorunîlu  yönetici­
    sayıda mesken  yapmak  zorunluluğu  bulunmak­    lerinin böyle bir gelişmeye sejdrci kalac<ıkları
    tadır.                          düşünülemez.  Şehirleşmeye yön vermek ve  olum­
                                 suz etkilerini en asgari düzeye indirmeye yara­
      1970 nüfus  sayımı sonuçlarına  göre, Tür­
    kiye'de nüfusu  yirmi bini geçen şehirlerin sayı­  yacak  önlemler almak  ödevi  ve sormnluluğu
                                 ile
                                   karşı
    sı 129 dur. On bin ile yirmi arasındaki şehirlerin  hizmetinde karşıyadırlar.  Şehirlerin  insanların
                                           ve
                                             rahat
                                                         sağ­
                                                ve
                                                  huzurlarını
                                       olacak
    sayısı ise 134: dür. 1975 yılı sonlarmda yapılan  layacak  biçimde geliştirilmeleri zoımnludur. Şe­
    yeni Nüfus  sayunı geçici sonuçlarına göre  bu   hirler insanlara serbest hareket  etme  olanağı
    rakamlarm  daha  çok arttığı görülmektedir.
                                 vermeli  ve insanları sıkmamalıdır.  Böyle bir.
      Nüfusu  20 bini geçen şehirlerin sayısı 149,  ortamm  yaratüması  düzenli ve planlı bir şehir­
    100 bini geçen şehirler 37 ve 50 bin ile 100 bin  leşme sayesinde sağlanabüir.
    arasındaki şehirlerin sayısı 27 ye yükselmiştir.
      Gelişmekte  olan ülkelerde şehirleşme  ora­      Şehirlerden Banliyölere  Kaçış
    nı daha fazladır. Sanayileşen ve gelişmiş ülke­
    lerde ise, şehir merkezleri boşalmakta ve met­      Şimdiye  kadar,  geçmiş  yıllarda, ku-sal
    ropoliten bölgeler ile banliyö merkezlerinin nü­   alanlardan şehirsel alana yapılan nüfus akmm-
    fusu çoğalmaktadır.  Kırsal  alanlardan  büyük    dan ve büyük  şehirlerin nüfus artışından ve
    şehirlere ve çevrelerine akın devam etmektedir.   bunların ortaya çıkardığı sorunlardan söz edili­
    Gelecek kuşakların  daha çok şehirleşmiş bir dün­    yordu. Son yıllarda gelişmiş  ülkelerin büyük
    yada yaşayacakları  anlaşılmaktadır.  Bu durum    şehirlerinin beUi başlı  sorunu,  çevrelerinde
    karşısuıda uzmanları m.eşgul eden konu, gelecek­    meydana  gelen yeni yerleşme yerleri, banliyöler
    teki gelişmelere göre planlar  hazırlanması  ve   veya peyk şehirlerdir. Büyük şehirlerden civar­
   buna  göre önlemler alınması sorunudur.        daki banliyö merkezlerine akın başlamıştır. Bü­
                                 yük şehirler çekici olmaktan çıkmıştır. Gürültü,
                                 hava kirliliği, trafik sıkışıklığı vb. nedenlerle,
      Büyük  Şehirlerin Bunahmı             şehirler yaşanılır yer olmaktan çıkmıştır. Orta
      Hızh  şehirleşme,  şehirlerde çeşitli sıkıntı­
   lar doğurmaktadır.  Ulaşım  güçleşmekte, insan­    (1) Vedovato (M.G.) L'urbanisation un d6fi et ııne
   lar adeta birbirleri üzerine yığılmaktadır. Bu-     chance pom- L ' Europe, Avril 1975.


                                                         53
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12