Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

C.H.P.'lisi olur. Bunlar da seçimden seçime de­   da gerekir. Bu, büyük belediyelerin  dernek ça­
   ğişebilir. Ayrı dernekler kurulursa başkanların    lışmalarına  daha  çok  katkıda  bulunmalarma
   mensup  olduğ;u parti değiştikçe belediyenin de   yardımcı  olabilir.
   demek  değiştirmesi gerekecektir.
                                   İdare kurulunun  seçiminde  bütün  belediye­
      Kaldıki belediyenin en yüksek  organı olan    lerin, bu arada büyük  belediyelerin de temsili
   belediye meclisinde  çoğunluk  başka  partiden,    sağlanamamış   olması Sayın  İsvan'ın  dernek
   belediye başkanı  başkan  partiden ise o belediye   hakkında  yanİLs, haksız ve insaf.sız iddialar öne
   hangi partiden  sayılacak ve hangi demeğe  üye   sürmesine  neden  olmamalı  idi.
   yapılacaktır

      Görülüyorki  a j T i dernek kurmak  düşün­      Nitekim,  birisi çıkıp:
   cesi sağlıklı bir düşünce değildir.             —  Ahmet  Isvan Karaköydeki  güzel  İstan­

      Temsücüeri  han^  partiden   olursa olsun   bul heykelini kaldırmaktan  başka  bir iş yapma­
   bütün belediyelerin ayni kuruluş içinde ihtiyaç­   mıştır, dese bu, insaflı bir iddia sayılabilirmi ?
   larını dile getirmeleri ve sorunlarını güçlü bir     Hem  de heykelin yerini değiştirirken (Hal­
   biçimde savunabilmeleri  için yan yana ve bera­   kın inançlarına ters düştüğünü)  söylemek  gibi
   berce çalışmaya alışmaları  hem  demokrasüün,     ciddi olmaktan  çok uzak, gerçeğe aykırı ve ye­
   hem derneğin  politika dışı bir üim ve meslek   teneği dışında bir gerekçe ileri sürmüş  olduğu
   kuruluşu olmasmm  doğal gereğidir.          halde kendisini toptan kmamak   doğru olmaz.

      Bu münasebetle  İstanbul  Vah ve Belediye      Sayın İsvan idarî vesayetten  şikâyet eder­
   Başkam  rahmetli Lütfi Kırdar'm çok partili re­   ken (halkın seçtiği belediye  meclisi bir bütçe
   jime yeni girdiğimiz sıralarda yaptığı İngiltere   yapar, amma  vali onaylamazsa  bu bütçe geçer­
   seyahatmda,  kendisine  verilen yemekte,  hangi    sizdir.) demiştir.
   partiye mensup  olduğu hakkında  yönelttiği so­
   ruya îngUiz Belediye Başkanmm   verdiği karşı­      136 sayılı Belediye  dergisiyle  yayınlanan
   lığı hatırlıyorum.                    demeciyle 22. 9. 1973 tarihli Politika gazetesin­
                                de (Anayasa  ile çelişen belediye yasaları) baş­
     Bizzat kendisinin bana anlattığına göre İn­   lıklı makalesinde ileri sürdüğü bu görüş doğru
   giliz Belediye Başkanı, Kırdar'm sorusuna şöy­    değildir. Çünkü 1580 sayılı belediye kanununun
   le cevap vermiştir:                   123 ncü maddesinde   belirtildiği gibi belediye
                                bütçeleri bir hafta içinde onaylanmazsa   kendi­
     —  Bilmem,  hangi partiye mensup  olduğu­
   mu  vmuttum.                       liğinden kesinleşir.

     Sonra  bu cevabını, gülerek,  şöyle açıkla­     Bu süre  içinde yapılabilecek değişiklikler de
                                                i
   mış:                           idarî vesayet anlayışına en yi  örnek olacak bi­
                                çimde  çok kısıtlıdır. Anayasamızla  çelişkisi de
     —  Biz, seçilinceye kadar partiliyiz. Seçil­  yoktur.
   dikten sonra partinin değil şehrin belediye baş­
   kam  oluruz.                         Şimdi biz bu yanlış ve gerçeğe aykırı görü­
                                şü ele alarak (Başkamn  bütün görüşleri  böyle­
     Sanıyorumki  bu cevaptan alınması  gerekli   dir.) dersek. Sayın Isvan'm  Türk  Belediyecilik
   dersler vardır.                     Derneği  için yaptığı gibi insafsız bir davranışta

     Şunu da belirtmek isterimki  dernek  genel   bulunmuş  olmazmıyız.
   kurulunda  belediyelerin -aidat ödemede  olduğu      Sayın îsvan bu çeşit davranış ve demeçleri­
   gibi- nüfusları ile orantılı olarak temsil edüme-  nin kendisini de, partisini de gözden düşürmek­
   sini sağlamak için tüzükte değişiklik yapılması   ten başka bir şeye yaramıyacağını  anlamalıdır.
  52
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11