Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

Sayın  İsvan'ın hazırlattığını söylediği be­   nm  gereklerine  uygun  ve bütün belediyeleri
   lediye gelirleri tasarısı, derneğe verilmemiş ise,  temsü  edecek biçimde seçilmiş olmadı.|ı da bir
    derneğin  bundan  habersiz olmasının  sorumlu­    gerçektir.
   luğunu dernekte  değil, derneğe bunu vermeyen­      Kuınıluşunu  izleyen yıllarda dernek baş-
   lerde aramak  gerekir.
                                kanhğma  idare Hukuku  profesörlerinden  İsma­
      Kaldıki söz  konusu  tasarıyı  derneğin ve   il Hakkı Göreli ve Suheyp Derbü gibi tarafsız
   İller ve Belediyeler dergisinin müdürü  Doçent    ilim adamları ve genel sekreterliğine, derneğe
   Nuri Tortop  buldurarak  bana, son genel kurul   unutulmıyacak  hizmetlerde bulunan  Hulki  Ha-
   toplantısından  hayli zaman önce vermiş ve Be-   lisbah gibi, idare kurulu  üyeliklerine Siyasal
   lidiye gelirlerine ilişkin olarak 30.1.1975 tali­  Bilgiler Fakültesinin maliye hocası Ismaü Hak­
   hinde yapılan  toplantı için hazırladığım tebliğ   kı Ülkmen  gibi yine tarafsız kişiler getirilmiştir.
   münasebetiyle  bu tasarıyı da gözden geçirmiş­
   tim.                           yesi Özelhkle rahmetli Ulkmenin  belediye mali­
                                                      çok
                                                         ya-
                                                   ben
                                          incelemelerinden
                                   konusundaki
      Ancak  yıllardan beri bilinenlerin ve tartışı­ rarlanmışımdır.-  Eğer  ilgilenseydi Sayın İsvan
   lanların dışında yeni bir şey getirmeyen bu ta­  da yararlanabilirdi.
   sarıda tebliğim için yararlanacak bir şey bula­
   madım.                             Bu güzel gelenek demokrat  partinin iktida­
                                ra gelmesinden ve belediye seçimlerinin çoğunu
      Sayın îsvan derneğin  belediye gelirleri ko­  bu partinin kazanmasından  sonra belediyecilikle
   nusunda  yıllardır sürdürdüğü çalışmaları büme-    hiç bir ihşkisi olmayan politikacı bir Devlet Ba­
   se bile îler ve Belediyeler dergisinin 1.4.1975 ta­ kanının dernek  başkanlığına  getirilmesiyle bo­
   rihli 354 ncü sayısında  yayınlanan  bu tebliği   zuldu.
   okumuş  olsa idi, hazırlattığını söylediği tasarı­
   dan sonra  derneğin kendine  geldiği yolunda id­     Kanıma  göre idare kurulu seçiminde bu ge­
   dialara kalkışmazdı  sanırım.              leneğe sahip çıkmak  ve derneğin  politika dışi"
                                bir ihm ve meslek kuruluşu olduğunu  unutma­
     Sayın  îsvan, derneğin  yönetimini  değiştir­   mak derneği güçlendirmek,  bölünmelerden  koru­
   mek  için son genel kurul toplantısına katıldığım  mak  ve yakışıksız sürtüşmelere meydan  verme­
   da söyleyerek  (eğer, komandolar  bizi döğmese-   mek için gereklidir.
   lerdi, üzerimize hücum  etmeselerdi seçimi kaza­
   nacaktık)  diyor.  -                     Bu görüşlerin belediye başkanlığından  ge­
                                len Sayın İsmet Sezgin'in gerçekten başarılı ça­
     Ben  o sırada, geçirdiğim  kaza  nedeni ile   lışmalarını küçümsemek  anlamına   alınmamalı­
   hastahanede  bulunduğumdan   başkanın iddia et­   dır.
   tiği biçimde hareketlerin ortaya çıkmış olup ol­
   madığını  bilmiyorum.  Olmuşsa  bunu  olanca gü­      Zira derneğin  çalışmalarındaki  gelişmeler
   cümle  kınarım. Özellikle, tüzüğü gereğince  po­   özellikle onun başkanlığı zamanında  gerçekleş­
   litika dışı bir ilim ve meslek kuruluşu olan bir  miştir.
   dernekte böyle  davranışlara  asla yer verilmeme­      Derneğin  belediye gelirleri konusunda ter­
   si gerekir.                        tiplediği toplantı ile son genel kurul toplantısı-

                                      l
     Ancak  belediyelerin sayıca çoğunluğu  Ada­    nm C.H.P. i arkadaşlarımızca   benimsenmediği-
   let Partililerde olduğuna göre ( bu davranışlar   nin radyo ile ilân edümesi ve başka bir dernek
   olmasaydı  seçimi kazanacaktık)  yolundaki iddi­   kurulmasına  girişileceği yolunda beyanlarda bu­
   anın ciddi bir temelden yoksun olduğu meydan­    lunulması  dernek çabalarını  güçsüzlüğe  uğrat­
   dadır.                           mış olduğu görüşündeyim.   Belediyeler bundan
     Bu nedenle  çoğunluğu   ellerinde bulundu­   yararlı değil zararlı çıkmıştır.
   ranların böyle davranışlara  girişmiş  olmasına      C.H.P. li belediyelerce ayrı dernek kurulma­
  inanmak  güçtür.                     sı düşüncesini yanlış ve yersiz buluyorum.
     Bununla  beraber  dernek  idare kurulunun      Esasen  belediyenin C.H.P.'lisi, Adalet Par­
  politika dışı bir ilim ve meslek kuruluşu olma-   tilisi olamaz. Başkanların   Adalet  Partilisi,


                                                         51
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10