Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Derneğin  tertiplediği bütün kurslarda bele­   da bulunacak  otuz eser yayınlamıştır. Tüm  lis­
 diye başkanları  ile muhasebecilerine hocalık ya­   tesi derginin arka  kapaklarında  yer alan bu
 pıyorum.                         eserler arasında:
    Bu nedenlerle Sayın îsvan'ın ileri sürdüğü     1 — Amerika,  İngiltere ve Fransada şehir­
  iddialarla yalnız derneğin bu günkü yöneticile­   cilik hareketleri (Cevat Erbel)
  rinin değil geçmiş bütün yöneticilerinin, bu ara­    2 — Bizde  Belediyecilik  (Eski  Danıştay
  da benim de suçlanmakta  olmam  beni bu açık­   Başkanlarından   idare hukuku   Prof.  İsmail
  lamalara zorlamıştır.                  Hakkı  Göreli)

    Derhal şunu behrteyimki  dernek çalışmala-      3 — Birleşik Amerikada  ve Türkiyede  mu­
  rmda  benim fazla katkım  olduğunu  söylemek    kayeseli Mahalli İdareler maliyesi ile ilgili me­
  istemiyorum.  Çalışmaların  başarı ile yürütül­   seleler (Dr.Ernest Kurnow)
  mesi başkanlarının, yöneticilerinin ve dernekte­
  ki görevlilerin eseridir. Ben sadece yaşantımın     4 — Türkiye'de  metroıx)liten idareler.
  son otuz yılının ayrümaz bir parçası saydığım      5 — Belediye Muhasebesi  ile ilgili mevzuat
  bu çalışmalarm  inkâr edümesine  ve yok farze-   (açıklamalı)
  dilmesine kar^ı benim de söyleyeceklerim olma­
  sı gerektiği kanısı ile hareket ediyorum. Hiç      6 — Belediye gelirleri semineri (1,972)
  kuşkusuz  bu,  derneğin  başında bulunanlarca      Bunlar, önemli bir hizmet değilmidir ?
  -gerekh  görürlerse- ayrıca açıklama  yapılması
  olana,fını ortadan kaldırmaz.               d — Dernek,  özeUikle yeni kurulan, beledi­
                              yelerin başkanları ve muhasebecileri  ile başkâ­
    Otuz yıl önce kurulan derneğin on iki yıl­  tipleri için iyi hazırlanmış bir proğramla kurslar
  dır kurulmuş gibi görterilmesi bunu izleyen öte­  açmakta  ve bu kurslarda yetkili kimselerin ders
  ki iddialar gibi, yanlıştır.
                              vermesi  sağlanmaktadır.  Bu, önemli  bir hizmet
    Derneğin  hiç bir ciddi belediye konusuna   değümidir  ?
  eğilmemiş, hiç bir hizmet yapmamış olduğu id­     e — Şehrin en  uygun  bir yerinde dernek
  diasına gelince:
                              için bir daire satın alınarak dernek hizmetleri­
     a — Dernek, Belediye Başkanlarının  veya   nin düzgün  bir biçimde yürütülmesi  sağlanmış­
  temsilcilerinin katıldığı genel kurul toplantıları tır. Bu suretle dernek bir çok kira parası öde­
  ile belediyelerimize, sorunlarını topluca görüş­  diği halde elverişsiz yerlerin şartları içinde çalış­
  mek ve ortaya koymak olanağını sağlamakta  ve   maktan  kurtarılmıştır.
  Kükûmete  de kendi görüşleri  ve  yapacakları
  hakkında  belediyecilerimize  yine topluca bilgi     Bundan başka,  yine şehrin uygun bir yerin­
  vermek fırsatını vermektedir.  Bu, önemli bir   de büyük bir bma yaptırılarak derneğin  gittik­
  hizmet değilmidir?                   çe gelişen hizmetlerini karşılamak yoluna gidil­
                               diği gibi bu binanın İller Bankasına kiraya ve­
    b — 362 nci sayısı çıkan ve dernek tarafın­ rilmesinden önemli bir gelir kaynağı da sağlan­
  dan her ay intizamla yayınlanan  îller ve Bele   mıştır.
  diyeler Dergisinin çeşitli sayılarında Genel Ku-
  ruUarm  çalışmalarmı  yansıtan müzakere  tuta­      Binada İler Bankasınca  yönetilen, belediye
  nakları ve komisyonlarının  raporları görülebi­   personeline mahsus  çeşitli idari ve teknik km\s-
  lir.                           1ar yer almıştır.
                                 Zamanında  düşük  bedellerle  derneğe ka­
     Derginin her sayısında  yetkili kimselerce
  hazırlanan belediyelerimizle ilgili çeşitli incele­ zandırılan bu binalar bu gün milyonlar değerin­
  melere ait yazılar yer almaktadır. Bunlar, ciddi  dedir. Bunlar, önemli bir hizmet değilmidir?
  bir hizmet değilmidir?                   f — Yukarıdaki açıklamalarla  belediyelerin
     c — Dernek, yetkili otoriteler tarafından   malî sorunlarının yıllardan beri derneğin, üze­
  yazılmış ve belediye hizmetlerinin daha bilinçli,  rinde çalıştığı bir konu olduğu kolaylıkla anla­
  verimli ve düzenli biçimde yürütülmesine katkı­   şılabilir.


  50
   1   2   3   4   5   6   7   8   9