Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Töri(     p            ili  Deroepiüo         Yöneltilen

                 üâksiz      ve   Yanlış      İddialar

                                               »lUZAFFEK   AKAUN
       İstanbul Belediye Başkam   Sayın Ahmet  ta­     Dernek,  benim Mahalli İdaı-eler Genel Mü­
    van, Belediye Meclisinin Haziran  toplantısındaki   dürlüğüm  sırasında, o zaman  İstanbul Millet
    konuşmasında   bir üyeye cevap  verirken Türk    Vekili olan, rahmetli Alâattin Cemil Topçubaşı'-
    Belediyecilik Derneği  için şunları söylemiştir:   nm girişimi ile kuruldu.

       (Bu  Dernek  12  yıldır  kurulmuştur.  Bu      Kurulahdan,  yani otuz yıldan beri bu der­
    Dernek  hiç bir ciddi Belediye konusuna eğilme­   neğin çalışmaları  içindeyim  Prof. Fehnü Ya­
    miş, hiç bir hizmet yapmamıştır. Biz görev ba-   vuz'un başkanlığı su-asında idare kurulunda da
    şma  geldik, bir belediye gelirleri yasası tasarısı  bulundum.
    hazırladık.  Belediyeleri bu durumdan   kurtarı­
    nız diye kamu  oyuna seslendik. Ondan  sonra bu      Dernek  genel kurullarııun hepsine, dernek
    belediyeler derneği  kendine geldi. Belediyelerin   üyesi olarak, katıldım. Bunlarm çoğunda  beledi­
    mali sorunlarmı   tartışmak  üzere bir toplantı   ye gelirleri konusımu, bü* kısmmda  da -başta
    tertip etti. Katılmadım. Çünkü  bu  toplantmın    belediye kanunu  olmak  ü^re-  öteki belediye
    çok gecikmiş olduğunu  biliyordum. O toplantıda    yasalarmı inceleyen komisyonların  çalışmalarını
    bizim rapordan  haberleri yoktu... Ondan  sonra    yöneterek  raporlarmı  hazırladım. Bu raporla-
    seçime  katıldım. Bu derneğin yönetimini  değiş­   nn genel kıuoıllarda görüşülmesi sırasında açık­
    tirmek, belediyelerin sorunlarına  daha  faydalı   lamalarını ve savunmalarını  yaptım.
    bir yaklaşımda  bulunacak  kimseleri görev  başı­     Belediyeler  otuz yıldan beri, çözümlemek­
    na getirmek  için katıldım. Eğer komandolar bizi   te güçlük çektikleri karışık ve incelenmeye muh­
    döjğmeselerdi, üzerimize  hücum  etmeselerdi  se­   taç konuların hangi yasaların hükümlerine  da-
    çimi de kazanacaktık.)                 yanüarak   ve ne biçimde  çözümlenebileceğini

      İstanbul Belediye Dergisinin  136 ncı sayı­   dernekten  sorarlar. Bu  soruları dernek adına
   sından  aynen aldığım bu demeci  halcsız ve ger­  ben cevaplarım.
    çeklere aykırı bulduğum  için cevaplamayı  ken­      Cevapların  aslı soru sahibi belediyeye gön­
    dim için bir görev saydım. .
                                 derilmekle beraber bir önıeği de, benzeri konu­
      Derneğin  başkanı  ve idare kurulu dururken   larda öteki belediyelerin de yararlanması  için,
   neden bu görevi  üstüme aidim ? Önce bunu açık­   İller ve Belediyeler Dergisinde yayınlanır. Sayı­
   layayım:                          ları yedi bine yaklaştı.                                                          49
   1   2   3   4   5   6   7   8