Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Ek Geçici 21 inci maddesinin birinci fıkra­   devlet kuruluşu değildirler. Özel kanmıla kurul­
  sı 1897 sajolı Yasa ile aşağıdaki şekli almıştır.  muş 3659 sayılı kanuna tabi büyük şehir beledi­
                               ye işletmeleridirler.
     "Ek geçici 7 ve 9 ncu maddeler  kapsamına
     giren personel ile ek geçici 12, 13 ve 14 ün­    Şimdi 440 sayılı Kanun'un  36 mcı madde­
     cü maddeler  kapsamma   giren personele   siyle yürürlükten kaldırılan, geçici 7 inci madde
     bu kanuna  tabi memurlara  ödenenler dı-   ile bazı kuruluşlar için hayatiyetine geçici bir
     şmda  herhangi bir ödeme  yapılamaz. An­    süre kavuşan  maddelere  bakalım.  4621  sayıh
     cak 440 sayılı Kanunun '30 ve geçici 7 inci  Kanun'un  4 üncü  maddesine   göre 3659 sayılı
     maddesindeki  haklar  saklıdır."         Kanun'un  değiştirilen 13. üncü maddesinin ince­
                               lememizle ilgüi (C) ve (G)  fıkralarının  yeni
    Şimdi İktisadi Devlet Teşekküllerini düzen­    şekli şöyledir:
  leyen 440 sayılı Yasa'nın ikramiye ödenmesine
  olanak sağlayan  30 uncu maddesini  inceliydim.      "O  Her  sene 340 sayılı Kanun'un 42 inci
  Bu maddenin  birinci fıki'asmda bu teşekküllerin      maddesi  hükümleri,  temettü  kaydı  ile
  yönetim  kurulu başkan  ve üyeleri dahil olmak      mukayyet  olmak ve  biraylık istihkakı geç­
  üzere her çeşit personeline (işçiler dahü) kârın     memek  şartıyle ikramiye verilebileceği gibi
  belirli bir oramnı ve bir aylık ücret tutarını aş­    fevkalade  faaliyet ve gayretleri görülenle­
                           i
  mamak  üzere, yönetim kurulunun  teklifi ve l­      re temettü kaydı ile mukayyet  olmaksızın
  gili Bakamn  onayı ile ikramiye  verileceğini      ayrıca bir aylık tutarına kadar idare mec­
  belirtmiş, 3 üncü fıkrasında ise olağanüstü gay­     lisi kararıyle ikramiye dahi verilebilir.
  ret gösterenlere verilecek  ikramiye  miktarını
  hükme  bağlamıştır.

    440 sayılı Yasa'nm '36 ıncı maddesi 3659 sa-      G) İşletmelere, teknik ve işletme usulleri
  yüı Kanun'un  4621 sayılı kanunla  değiştirilen      bakunmdan   ehemmiyetli   faydalar  temin
  13. maddesinin (C), (E), ve (G) bentlerini yü­      edenlerle, maden  bulanlara alakalı vekilin
  rürlükten kaldmnıştır.                    tasvibiyle münasip mikdarda  ikramiye ve­

                                 rilebilir.
    Aynı kanunun  Geçici  7 inci maddesinin 2
  inci fıkrasında:                       Bu durum  karşısnda  3659 sayılı Kanun'un

     "3659 sayılı kanuna tabi olupta bu kanunun    1 inci maddesinin (c) fıkrasına göre bizzat be­
     şümulüne  girmeyen  (açık bir anlatımla ik­  lediyeler tarafından kurulan, veya  sermayesinin
     tisadi devlet teşekküleri dışında kalan)    yarısndan  fazlası belediyelerce karşılanan bele­
     teşebbüs ve kurumların personeline, yeni­   diyelere bajğlı işletmeler personeline (özel ka­
     den düzenlenecek personel rejimleri yürür­   nunla kurulmuş  olsalar dahi) 1897 sayılı kanun­
     lüğe girinceye kadar 7244 sayıh kanunun    la değişik 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un
     esasları dahilinde 3659 sayılı Kanun'un    ek geçici 21 maddesine aykırı  bir durum mevcut
     4621 sayıh Kanun'la değiştirilen 13 üncü   olmadığına göre ikramiye, prim   ve temettü öden­
     maddesinin  (C), (E) ve (G) fıkralarında   mesi mümkün   bulunmaktadır.
     gösterilen ikramiye prim ve temettü öden­      Ek geçici 21 maddenin  yeni durumunu in­
     mesine devam olunur."               celememizin  başında yeterince  açıkladığımızdan
                              burada tekrar ayrıntıya girilmemiştir.
    demek suretiyle 36 mcı  maddenin  yürür­
  lükten kaldırdığı 13. üncü maddenin (C), (E)      Belediye işletmeleri dışında kalan  ve ser­
  ve (G) fıkralarma hayatiyet vermiş ve belediye   mayesinin  % 50 sinden az kısmı belediyeler ta-
  işletme personeline ikramiye verilebUmesi  ola­   rafmdan  karşılanan, veya bizzat belediyeler ta­
  nak dahüine girmiştir. Burada bir noktayı açık­   rafından kurulmamış  kurumlar  (az da olsa bu
  lamakta yarar görüyorum.  Özel kanunlarla ku­    tür kurumları  devralan  belediyelerimiz bulun­
  rulmuş bulunan İETT,  EGO, Ankara Sular   İda­   maktadır)  personeli 657 sayılı Kanuna  1327 sa­
  resi, İstanbul Sular İdaresi, ESHOT (Halen özel    yılı Kanun'la eklenen  Ek geçici 9 ve ek geçici
  kanunu  çıkmadı) gibi kuruluşlar birer iktisadi   21 maddeler  içinde mütalaa  edilemiyeceğinden.

 56
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15