Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

Belediyelerin      Yetki   Alanları    Dışında    İmar   Uygulaması


                           ve


      Belediyelerimizi        İlgilendiren     Önemli     Bir  Genelge

                                            Fikri GÖKÇEEK


      GtBtŞ                      lar, layı şeridi ve turistik alanlann korunması
                              ve geliştirilmesine ilişkin kanım, tasarısı" nda
      imar ve skân Bakanlığı'nm 4 Kasmı 1974
          İ
    gün ve müsteşarlık A-02-/57 sayılı Genelgesi  yer alan konu ile ilgili düşüncelere de değinile­
    belediyelerimizi yakmdan  ilgilendirmektedir,  cektir.
    imar Yasası'nm Ek 7 ve 8. maddelerini konu
    alan bu genelge, çevre koşullarını olumsuz yön­  EONTJNUN   ÖNEMt
    de etküeyecek tasarrufları önlemeyi amaç edin­   Yukarıda belirtilen Genelgenin giriş kıs-
    mekte ve bu konuda belediyelerin, mülkî idare mmda konunım önemi sadece mar  Yasası yö­
                                             İ
    âmirlerinin titizlik göstermelerini istemektedir. nünden belirtilmiştir.
                                      i
      ÎLLER  V E BELEDİYELER   DERGlSl'nin      "6785 sayılı mar Yasası'na 1605 sayılı Ya­
    Şubat 1973 gün ve 328 nolu sayısında "Mahallî sa Ue eklenen Ek 7 ve 8. maddelerin uygulamada
    İdareler Açısmdan Kıyılar, Kıyı Şeridi ve Turis­ yanlış anlamalara yol açtığı, bazı belediyelerin
    tik Alanların Korunması ve Belediyelerimizi İl­ yetki alanları dışındaki yerlerde arazi birleştir­
    gilendiren önemli Bir Yargıtay Karan" başlığı me ve ayırma (Tevhıd, ifraz ve parselleme) ve
    ile yaymlanan kısa incelemede, bu konuya deği­ yapı izni verdikleri, halkın sağlığmı, çevre ko­
    şik bir açıdan değinmiştim. Bu genelgenin uy­ şullarını olumsuz yönde etkileyici imar ve yapı
    gulamasında  meydana  gelebilecek zorluklar,  hazırlıklarına geçildiği anlaşılmaktadır" ifadesi
    özellikle istanbul, İzmir gibi doğal zenginliklere ile başlıyan genelge tek yönlüdür.
    sahip, turistik değeri yüksek olan kıyılarla ku­ Hükihnet programlarında  konuya gereken
    şatılmış büyük şehir belediyelerimizin yetkilile­ önem verilmekte, yargı mercilerimiz bu konuda
    rinin karşılaşabilecekleri durumlar böyle bir in­ çağdaş kararlar almaktadırlar. Hal böyle iken,
    celemenin yapılmasına etken olmuştur. İmar ve yine de kıyılar yağma edilmekte, acayip yapılar
    İskân Bakanlığınca acele olarak hazırlanan bu yapılmakta ve her geçen gün yeni bir yasal dü­
                 f
         İ
    genelgenin mar  Yasası ve iili durum karşısın­ zenlemenin yapılması zorunluluğu ortaya çık­
    da eleştirilebilecek yönleri de bulunmaktadır. Bu maktadır.
    genelge açıkça belirtmese de "Sahil Yağmasmı"   Değişik isimlerle basında yer alan ,yeni ya­
    engellemeyi de amaç olarak benimsemektedir.
                              sal düzenleme Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca
      Bu incelemede 26 Haziran 1974 tarihinde  hazırlanmış, fakat yasalaşamamıştır. Bazı ya­
              I
    Ankara'da toplanan X. Turizm  Danışma Kuru-   zarlar tarafından "Bütün kıyıları kamulaştırma
    lu'nun Turizm Politikası'na ilişkin raporu ile Tu­ Kanunu" diye adlandırılan bu tasarının ismi jm-
    rizm ve Tamtma Bakanlığınca hazırlanan "Kıyı-  karıda belirtilmiştir.

                                                    55
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14