Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

1580 sayılı Belediye Kanununun 307 sayılı larda uygulanmayacaktır, ilgilileri yaı^gı güven­
      Kanunla değiştirilen 24 üncü maddesinin 10 un­ cesinden yoksun bırakan bu hükmün  er geç
      cu bendinde,                   Anayasaya  uyarhğmm  tartışma konusu yapüa-
                               cağmı ve Anayasa Mahkemesinin denetimine  su-
        yer almı§ olan ve ağır hapis, beş yıldan faz­ nulacağmı ummaktayız.
      la hapis ve yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin
      olarak hüküm giymiş olanları kapsamak ama-     Esasmda 1580 sayılı Belediye Kanununun
      ciyle konmuş bulunan " bentlerinde belirtilen­ 91 inci maddesinde yapısal bir sakatlık vardır.
      ler af edilmiş olsalar dahi seçilemezler." şeklin­ Bu madde metnindeki "görevi kötüe kullanma
      de yer alan ibarenin, sadece milletvekillerinin se­ veya her hangi bir suçtan dolayı en az, 6 ay
      çilme yeterhği için mevzu'u bahis olduğu, diğer hapse mahkûm olan" ibaresi yarg lorganlarınm
      seçilme yeterlikleri için bundan söz edilemeye- farklı yorumlarına sebep olmakta, bazı karar­
      ceıği. Anayasanın 11 inci maddesi karşısında ak­ lar 6 aylık hapsin görevi kötüye kullanmada da
      sinin hiç bir suretle savunulamayacağı, ayrıca şart olduğu gerekçesine dayanmakta, bazıları
      bu ibarenin umumî affın suçun bütün neticele­ da, Onbirinci Dairenin beliren görüşünde oldu­
      riyle ortadan kaldırılması esasına da aykırı düş­ ğu gibi, cezanın süresine bakılmaksızın görevi
      tüğünden genel hukuk kaidesi yönünden de ay­ kötüye kullanmadan dolayı bir günlük mahkû­
      kırılığın ortada bulunduğu, bu durumun hukuk  miyeti dahi başkanlıktan düşürülme için yeter
      devlet ive hukukun üstünlüğü ilkesini de zedele­ görmektedir.
      diği, ayrıca takibat esnasında affa uğrayanlarla
      hükmü kesinleştiğinden aftan yararlanamayan­     Aynca Belediye Kanununun 24 üncü  mad­
      lar arasında da eşitsizlik doğurduğu gerekçesiy­ desinde seçilme yetenekleri sayılırken belediye
      le, yukarıda değindiğimiz dört kanun madde­  başkanları için B fıkrasına konmuş bulunan
      sinden çıkarılması teklif edilmiş, bu 14.4.1970 ",91 inci maddeye göre başkanlıktan düşmemiş
      gün ve 1252 sayılı kanunla sağlanmıştır.     olmak" hükmü  de üzerinde durulması gereken
                               bir husustur. Ortaya çıkan sorunlar yeniden dü­
                               zenleme zorunluğunu gerekli kılmaktadır. Dü­
        Yasal yönden konunun çok ilginç bir yönü zenlemede 91 inci madde açıklığa kavuşturulma­
      de, 521 sayılı Danıştay Kanunununda 1T40 sa­
      yılı Kanunla yapılan değişiklik sırasında Onbi- lı, 24 üncü maddenin sonucu olan seçilme hak­
      rinci Dairenin görevlerine ilişkin 40 mcı madde­ kından memnuîyette bir süreye bir dön.eme bağ­
      nin B bendini nen sonuna eklenen hüküm üe il­ lanmalıdır. Aksi takdirde Anavasa Mahkemesi
                               başkanı
                                   olabilen bir kimsenin iki bin nüfuslu bîr
      gilidir. Bu bende "bu kararlara karşı kanun yol­ kasabanın belediye başkanı seçilme yeteneğinin
      larına başvurulamaz." hükmü konmuştur.
                               bulunmadığını ileri sürmeyi hukuk mantığı ile
        Hata yapmanın  insana özgü olduğu gerçeği  bağdaştırmak mümkün  olmaz. Bu uveulama  ay­
      göz önünde tutularak usul kanunlarında bu ara­ rıca Ceza Hukukunun temel ilkesi olan "memnu
      da Danıştay Kanununun 96 ve müteakip madde­   hakların iadesi" müessesine de ters düseceS-i sri-
      lerinde yer alan, mahkemenin iadesi ve kararın bi Anayasanın seçilme hakkım düzenleyen 55 in­
      düzeltilmesi gibi kanun yollan belediye başkan­ ci ve hak ve özgürlüklerin kısıtlanması haline
      larının başkanlıktan düşürülmesiyle ilgili karar­ ilişkin 11 inci maddeleriyle de bağdaşmaz.      54
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13