Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

cesine göre altı aydan üç seneye kadar hapis günlü Resmî Gazete'de yaymlanan 1968/152 sa­
  olunur., hükmü konmuştur. Bu maddenin amacı   yılı bir karannda "memnu haklarm iadesi sade­
  yukarıda zikrettiğimiz maddelerdeki gibi görevi ce çekilmiş ceza hükümlülüğünün kanun bakı­
  kötüye kullanmayı da kapsayan nitelikleri belli mından meydana getirdiği yoksunlukları orta­
  fiillerin dışmda görevlerini kötüye kullananların dan kaldırmayı hedef tutarsa da, suçu ve suçlu­
  cezasız bırakılmamalarım sağlamaktır.  Taşıt   luğu ortadan kaldırmaz. Memnu hakların iadesi
  Kanununım  16 mcı maddesinde zikredilen fiille­ karan almı şolan kimselerin seçüme yeterliğin­
  ri ise kanun açık olarak saptadığma göre bu den yoksun sayılması gerekir." diyerek bu mem-
  maddedeki füUer ile 240 mcı madde arasında bir  nuiyeti giderebilecek bir hukukî olanağı tanıma­
  ilişki yoktur. Bu bakımdan 16 mcı maddede sa­  mıştır. Böylece Onbirinci Daire karariyle ilgili
  yılmış olan fiilleri nitelemeye ve Ceza Hukuku yönünden ortaya tamir edilmez olumsuz bir so­
  kalıplarmdan birisine sokmaya da gerek bulun­  nuç çıkmaktadır. Şöyleki;
  mamaktadır.  Bunu kanun  koyucu kendiliğinden
   yapmış ve müeyyidesini de göstermiştir. Bunu   Belediye Kanununım  24 üncü maddesi seçü­
  göz önünde tutmadan yargıcın füh niteleme yet­  me şartı olarak bir süre sınırlaması yapmadan,
   kisini aşması ilgilisi yönünden ağır hukukî so­ 91 inci maddeye göre belediye başkanlığmdan
  nuç ortaya çıkarmıştır. Onbirinci daire resmî düşmemiş  olmayı öngördüğünden, onbeş yıllık
   aracm tahsis olunduğu işin gayrısmda kullanma  avukatlıktan sonra belediye başkanlığına seçilen
   fiilini memuriyet görevini kötüye kullanma diye  fakat hakkında bu maddeye göre düşme kararı
  niteleyen ceza yargıcmın bu nitelemesine bağlı verilen bir kimse artık bütün ömrü boyunca iki
   kalarak beş gün hapis cezası alan ve bu cezası bin nüfuslu bir belediyenin başkanlığına seçile­
   ertelenmiş bulunan belediye başkanmm Belediye   meyecek, fakat Anayasa Mahkemesi  üyesi ve
   Kanununun 91 inci maddesine göre başkanlıktan  hatta bu Yüksek Mahkemenin başkanı dahi ola­
   düşürülmesini karara bağlamıştır.        bilecektir.
     1580 sayılı Belediye Kanununun B fıkrası    Anayasanın 55inci maddesinde;  "Vatan­
   belediye başkanlığına seçilebilmek için gerekli daşlar, kanunda gösterilen şartlara uygım ola­
   şartlar meyanmda "91 inci maddeye göre baş­  rak, seçme ve seçilme hakkına sahiptir."
   kanlıktan düşmemiş olmayı" da ön gördüğüne
   göre Onbirinci Dairenin bu karariyle bir vatan­    Onbirinci maddesinde de; "Temel hak ve
   daş kamu haklarının bir kısmından müebbeden  hürriyetler, Anayasanın sözüne ve ruhuna uy­
   memnuiyet cezasma çarptırılmıştır. Artık bu şa­  gun olarak ancak kanunla sınırlanabilirler.
   hıs ömrü boyunca belediye başkanlığma seçilme    Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu dü­
   hakkından yoksun kalacak ve böylece bir alan­ zeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sebep­
   da kamu kudretinin icrasına katılamayacaktır.  lerle de olsa, bir hakkm ve hürriyetin özüne do­
   Ceza hukukunda,  asıl ceza ile birlikte hıdematı kunulamaz."
   ammeden  memnuiyet  cezasma da çarptırılmış
   olanlardan bu memnuiyet ve ehliyetsizliklerden   hükümleri yer almıştır. Bu hükümler kar­
   kurtulmak isteyen kimseleri namuslu bir şekilde  şısında bir vatandaşın seçilme gibi temel bir
   yaşamaya  teşvik için memnu hakların iadesi haktan müebbeden  yoksun bırakılmasını Ana­
   müessesesine yer verilmiştir. Nitekim T. Ceza yasanın özü ile bağdaştırmak mümkün değildir.
   Kanununun  121-124 üncü maddeleriyle de mem­     Nitekim; 442 sayılı Köy Kanununun 25 inci
   nu haklarm iadesi düzenlenmiştir. Ancak Ceza maddesinin 13 üncü bendinde,
   Kanunundan  gayn bir alandaki bir kanun hük­
   münün uygulanmasından  meydana gelen kısmtı-     4541 sayılı şehir ve kasabalarda mahalle
   larm (konumuz olan olaydaki gibi) memnu hak­   muhtar ve ihtiyar hey'etleri teşkiline dair kanu­
   larm iadesi yoluna baş vurmak suretiyle gideri­ nun 287 sayılı kanunla değiştirilen 8 inci madde­
   lip giderilemeyeceği henüz içtihatm ve doktri­ sinin 9 uncu bendinde,
   nin çözemediği ve açıklığa kauşturamadığı bir   îdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanunu muvak-
   husustur. Bununla iivgili olumsuzluğa örnek  katmın 306 sayılı Kanunla değiştirilen 105 inci
   vaxdir. Nitekim Yüksek Seçim Kurulu 26.6.1968 maddesinin 10 uncu bendinde.

                                                   53
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12