Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Daireleri Kurulu bakmakta  ve çözümlemekte   ileri sürülen mütalâalarla bağlı değildir. Buna
      idi. Dava Daireleri Kurulu, özellikle görevi kö­ yargıcm niteleme özgürlüğü diyenler vardır.
      tüye kullanma nedeni üzerine verilmiş olan ka- Bununla beraber ne olursa olsun yargıcm nite­
      rarlarm denetiminde, tutarlı bir içtihat yarata- leme yetkisinin smırım da belirtmek gerekir.
      mamakla  beraber genel olarak 91 inci maddeyi,  Nitelerken hangi noktaya kadar gidecek ve han­
      belediye başkanlığından düşmek için görevi kö­  gi maddî vakı'aları değerlendirerek olay hakkın­
      tüye kullanma suçımdan da en az 6 ay hapis ce- da bir sonuca varacaktır. Yargıcm niteleme yet­
      zasma mahkûm  olmanm gerekli olduğu şeklinde,  kisinin sınırı ile ceza davasmm konusu arasında
      yorumlamıştır.                   çok yakm bir ilişki vardır. Davanm konusu ke­
        1740 sayılı Kanunim yürürlüğe girmesin­  sin çizgiler içinde saptanabüirse, yargıcm nite­
      den sonra Onbirinci Dairece yürütülen uygula­ lemede serbestçe davranabileceği alan behrir ve
      ma ise çok farklıdır. Onbirinci daire görevi kö­ sınır çizgisi çizüir. Yargıç belli bir olayı hukuk
      tüye kullanma suçundan dolayı mahkûmiyet  ha­   kuralları karşısında değerlendirerek bir çözüme
      linde suçun nev'ine ve süresine bakmaksızın be­ varacaktır. Önce hukukî yönden bir kalıp bula­
      lediye başkanlığından düşürme kararı vermek­  cak, önündeki olayı bu kalıp içine oturtarak de­
      tedir. Hattâ suçun niteliğinin esasını araştırma­ ğerlendirecektir. Birinci derecede arayacağı hu­
      ya da girmemekte, yargıcın nitelemesine itibar sus yargıladığı olayın, ceza hukuku kalıpların­
      etmekte ve buna göre karar ittihaz eylemekte­ dan hangisine uyuduğunu saptamakta*. Yani
      dir.                        kanun koyucunun bu fiili suç olarak bslirtip be­
                                lirtmediğini araştıracak, belirtmiş ise bundan
        Kasabalarını ziyaret edecek olan bir belde sonraki aşamada fail hakkmda uygulanacak
      misafirine verilecek ziyafet için gerekli gıda olan müeyyideyi tesbit edecektir. Şayet olajn
      maddesini civarmdaki bir ilçeden temin etmek  kalıplardan hiç birine sokamazsa bu takdirde
      amaciyle, bir vazifeliyi belediyeye ait motorlu fiüin suç teşkü etmediği sonucuna varacak ve
      araçla gönderip aldırmış olan ve bu fiili yetkili sanık hakkında berat kararı verecektir.
      mahkemece  görevi kötüye kullanma (Taşıt Ara­    İnceleme konumuz olan Danıştay kararına
      cı Kanununa  muhalefet) olarak nitelendirilerek  dayanak teşkü eden Asliye Ceza Mahkemesi ka-
      beş gün hapis cezasına mahkûm edilen ve bu ce­  rarmda suçun nev'i, memuriyet görevini su'i is­
      zası Yargıtayca da onanmakla kesinleşmiş bu­  timal olarak nitelendirlimiş, parantez içinde de
      lunan bir mahkeme  kararma müsteniden       Taşıt Kanununa muhalefet denmiştir. Halbuki,
      Belediye başkanının düşürülmesi hakkında On­  12.1.1961 gün ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 16
      birinci Dairece verilmiş bulunan 12.1.1974 gün  mcı maddesinde, kanuna aykırüık teşkil edecek
      ve E. 73/2799, K. 74/8 sayüı karar bu nitelikte­ füUer meyanında, bu kanunun şümulüne giren
      dir.                        taşıtları her ne suretle olursa olsım tahsis olun­
        Bu karar, yasal ve yargısal yönden konu­ duğu işin gayrısmda kullanma fiüi de zikredil­
      nun üzerine eğilme zorunluğunu ortaya çıkar­ miş ve bu fiilleri işleyenler hakkmda fiilin ma­
      mıştır.                      hiyetine göre bir yüa kadar hapis cezası verile­
                                ceği hükme bağlanmıştır. Bu maddede fiiller
                            f
        Önce üzerinde durulması gereken husus, i'- açıkça sa5almıştır. Kalıp ortada olduğuna göre
      il, yargıcm nitelediği gibi bir görevi kötüye kul- niteleme gereksizdir. Madde, verilecek cezanın
      lanmamıdır, deığilmidir? bunu incelemek gere­ da en çoğunun smırmı göstermiş en azı için bir
      kir.                        sınır çizmemiştir. Halbuki Türk Ceza Kanunu
        Asliye Ceza Mahkemesi  kararında suçun   görevi sü'i istimal olarak nitelediği fiillere, ma­
      nev'i "memuriyet görevini sü'i istimal Taşıt Ka­ hiyetlerine göre, verilecek cezanın asgarî mik­
      nununa muhalefet)" olarak gösterilmiştir. Ceza tarını daima göstermiştir. 194, 209, 210 ve 228
      Hukukunda, uygulamada  yargıcm olayı nitele­  inci maddelerde zikredilen özel nitelikteki suç­
      mede serbest olduğu ilkesi kabul edilmektedir.  lara ilişkin ceza hükümleri örnektir. Bunun dı­
      Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun  150 ve  şında Ceza Kanununun 240 mcı maddesine "Ka­
      257 inci maddelerine göre, yargıç, mahkemeye  nunda yazılı hallerden başka her ne suretle olur­
      katılan taraflarca, iddia veya müdafaa şeklinde. sa olsun vazifesini sü'i istimal eden memur dere-


      52
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11