Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

Belediye   Başkanlığından    Büşürülme    İle  İlgili Bir  Danıştay   Kararının


          Ortaya   Çıkardığı   Yasal   ve  Yargısal   Sorunlar

                                         Osnmn  3IERİÇ
                                          Danıştay Üyesi

     Hukukî dayanak ve neden yönünden bele­    Belediye Kanununım  91 inci maddesi Köy
   diye başkanlığmdan düşürülmenin üç türü var- Kanununda  ve îdare-i Umumiye-i Vilâyat Ka­
   du". 1580 sayılı Belediye Kanununun;      nununda benzeri olmayan kendine özgü bir hük­
                            mü kapsamaktadır.  Çünki bu madde de. Bele­
     61 inci maddesinde öngörülen, belediye mec­
                                     24 üncü.
                               Kanununun
  lisi üyelerinden birisi tarafından meclise sunu­ diye ve Idare-i Umumiye-i Köy Kanununun 25
                            inci
                                              Kanununun
                                          Vilâyat
  lan ve bu maddedeki şekle ve esasa uygun ola­ 105 inci maddelerinde seçüebilme şartları olarak
  rak müzakeresi yapılan gensoru önergesi hak-  (ağu" hapis cezasmı gerektiren bir suçtan dola­
   kmda verilen cevabın,
                            yı, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan
     76 ıncı maddeye göre belediye başkanı ta- fazla hapis cezası ile, zimmet, ihtilâs, irtikâp,
   rafmdan meclise verilen yılhk çalışma raporu rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı
   hakkındaki izahatm,                kötüye kullanmak ve dolanlı iflâs gibi yüz kızar­
                            tıcı suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giy­
     belediye meclisinin 2/3 çoğunluğu tarafın­ me) gibi esaslar yer aldığı halde Belediye Ka­
   dan yeter görülmemesinden dolayı verilecek ye­ nununun 91 inci maddesine "Belediye başkanlı­
   tersizlik kararmdan sonra düzenlenecek dosya- ğına seçildikten sonra, seçilme yeterliğini kay­
   nm vali tarafından Danıştay'a gönderilmesi üze­ beden veya görevini kötüye kullanma veya her
   rine, Danıştayca da yetersizlik kararı verilmesi hangi bir suçtan dolasa en az, 6 ay hapse mah­
   halleri belediye başkanının düşmesi sonucunu  kûm olan belediye başkanları İçişleri Bakanlığı'-
   doğurmakta,
                            nm bildirisi üzerine Danıştay tarafmdan bir ay
     aynı kanunun 91 inci maddesinde yer alan içinde verilecek kararla başkanlıktan düşerler"
   seçilme yeterliğinin kaybedilmesi veya görevi şeklinde, diğer Mahallî idareler mevzuatmda
   kötüye kullanma veya her hangi bir suçtan do­ benzeri olmayan bir hüküm yeralmıştır.
   layı en az 6 ay hapse mahkûm olan belediye   Bu  maddeye  dayanarak  yürütülen yargı
   başkanları hakkında Işiçleri Bakanlığının bildi­ denetimi çeşitli aşamalar geçirmiş, 30.6.1973 ta­
   risi üzerine de Danıştayca başkanlıktan düşü­ rihinde 1740 sayılı Kanunla Danıştay Kanunu­
   rülme kararı verümektedir.
                            nım bazı maddeleri tkerar değiştirilmiş ve bu
     Konunun yasal ve yargısal yönden şimdiye  kanuna yeni bazı hükümler eklenmiş bu meyan-
   kadar geçirdiği aşamalar ayrı bir yazı konusu da o zamana kadar bir idarî daire kararından
   yapılmıştır. Bu yazunız, sadece 521 sayılı Da­ sonra başlayan yarçı denetimi uygulaması terk
   nıştay Kanununun 40 ıncı maddesinde 1740 sa­ edilerek, bu konudaki yetki ve görev onbirinci
   yılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra ortaya daireve verilmiştir. Bundan önce düşürülme ile
   çıkan durumla ilgilidir.             ilgili kararlarm iptali için açılan davalara Dava

                                                  51
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10