Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

çiminde bir yorum yapmak, çok dar görüşlü,    D İ G E R Ü L K E L E R D E K İ D U R U M
     hukuksal düşünceden uzak bir yorum olur.
                                 Alman Hukuku'nda  derneklerin, gerçek ki­
       Dernekler Yasası'nm 3ı2 ve 33 üncü mad­  şüer gibi, demekler v.b. kamu hukuk tüzel kişi­
     delerinde derneklerin federasyon ve konfederas­ leri tarafından kumlabilecekleri kabul edilmek­
     yon biçiminde örgütlenmelerine olanak verilmiş­ tedir (Özsunay, sözü geçen makale). Bu hüküm
     tir. Oysa dernekler de, federasyonlarda birer tü­ Avusturya Hukuku'nda da kabul edilmiştir.
     zel kişidirler. Tüzel kişi olarak dernek niteliğin­ îsviçre Hukuku'nda da, tüzel kişilerin ser­
     de yeni bir örgüt meydana getirebilmektedirler. maye ortaklıklarında pay sahibi, koperatiflerde
                               veya derneklerde üye olabilecekleri kabul edi­
                               lir (Egger, Kişinin Hukuku. U. Kısun: Tüzel
       YARGITAY   KAKARI
                               Kişüer. V. Çemis çevirisi. 1948, Ankara, s. 29/
       Yakardaki  görüşleri, Yargıtay 2. Hukuk  30).
     Dairesinin 20.5.1974 gün ve 3152 esas ve 3166
     karar sayılı kararı da güçlendirmektedir. Yar-   A N A Y A S A L Z O R U N L U L U K
     gıtay'm bu kararmda şu cümleler yer almakta­
                                          2.9.
                                 1961
                                   Anayasasmm
     dır: "Tüzel kişüer, kural olarak cins, yaş, hısım­ sin önceden izin almaksızın maddesinde "herke­
                                                    hak­
                                                kurma
                                            dernek
     lık gibi insanlara özgü olanların dışında bütün kına sahip olduğu" kabul edilmiştir. Kişilerin te­
     hak ve yükümlülüklerle donatıldığından gerçek  mel haklarmdan biri olan dernek kurma hakkm-
     kişilerle aralarmda medeni haklardan yararlan­ dan, tüzel kişilerin de yararlanacakları doğaldır.
     ma ve kullanma bakımından bir ayırım yapüa-  Temel haklar, sadece gerçek kişilere özgü de­
     maz. Nasıl isteği olmadan kişinin bir derneğe ğildir. Tüzel kişilerde niteliklerine uygun düştü­
     üye olamıyacağı yolunda özgürlüğü varsa, der­ ğü oranda bu haklardan yararlanabilirler. Yar­
     neklerin de üye alıp almama özgürlükleri var­ gıtay 2. Hukuk Dairesi 28.9.1972 gün ve E. 5153
     dır. Demeklerin bu özgürlükleri Anayasa'mn   ve K. 5324 sayılı kararında Türk Anayasası
     12 nci maddesindeki eşitlik ilkesinin tabii bir so­ bakımından da, tüzel kişilerin, niteliklerine ve
     nucudur. Aynı zamanda Medeni  Kanunun 46 ncı  kuruluş amaçlarına uygun düştüğü oranda, te­
     maddesinin bir gereğidir."            mel haklardan yararlanabüeceklerini belirtmiş­
                               tir.

       DOKTRtNER   GÖRÜŞLER
                                 S O N U Ç
       Tüzel kişilerin derneklere üye olabüecekleri  Yukardaki  incelemelerimiz gösteriyor ki,
     görüşü bilim adamları ve batılı hukukçular tara­ yasalardaki hükümler, doktriner görüşler ve bu
     fından da kabul edilmektedir. Hukuk Fakültesi konuda beliren yargı organlarının düşünce ve
     öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ergun Özsunay   kararları tüzel kişilerin dernek kurabileceklerini
     Milliyet Gazetesi'nde yaymlanan bir makalesin­ ve kurulmuş derneklere üye olabileceklerini ka­
     de: "Yeni Dernekler Kanunu ile demek kurma  nıtlamaktadır. Yabancı ülkelerdeki uygulamalar
     hakkımn sadece gerçek kişilere özgü olup, tüzel ve Türkiye'deki şimdiye kadar yapılan işlemler,
     kişilere kapalı haklar içinde yer aldığmı kabul tüzel kişüerin demek kurmalarma ve demekle­
     etmek, Türkiye'de dernek kurma özgürlüğünün  re üye olmalarına olanak veriyordu. Bu uygula­
     akıl almaz bir biçimde smırlanması anlamına  mayı ters döndürecek akla ve mantığa uyerun
     gelir. Dernekler Kanunu, gerçek kişiler yanında, hiç bir neden yoktur. Böyle bir tutum, özgürlük­
     tüzel kişilerinde dernek kurabilmelerine ve der­ leri ve insanların ve tüzel kişilerin biraraya ge­
     neklere üye olabilmelerine engel değildir. Örne­ lerek ülke çıkarlarına uygun çalışmalar yapma­
     ğin tüzel kişilik olan Vakıflarda, tüzel kişilerin larını engeller. Ülkemizde biraraya gelerek ça-
     kumcu  olabileceği kabul edilirken, bu hakkın lışmaja kolaylaştırıcı yasalara ve bu doğrultuda
     demek kurma  bakımından söz konusu olamaya­  çaba harcıyacak elemanlara, etkili yöneticilere
     cağını öne sürmek sisteme de aykırıdır.    gereksinme vardır.
     50
   1   2   3   4   5   6   7   8   9