Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Belediyeler             Tüzel        Kişi      Olarak                          m •       _
        Derneklere             Uye        Olabilirler


                                         Doç. Dr. Nuri TORTOP

      Tüzel kişüerm hak ve yükümlülükleri Türk  olmalarını engelleyen bir anlam çıkarmak ola­
    Medeni Kanunun  45 ve onu izleyen maddelerin­ naksızdır.
    de saptanmıştır. Medeni Kanunun 46ncı mad­    Dernek kurma hakkı başlığmı taşıyan Der­
    desinde "Tüzel kişüer, cins, yaş, hısımlık gibi nekler Yasası'nm 2 nci maddesi de tüzel kişUe-
    yaradılış icabı olarak ancak insana has olan­ rin üyeUğini engellememektedir. Bu madde de
    lardan maada bütün hakları iktisap ve borçları
                                                   "Me­
                                          s
    iltizam edebilirler" denilmektedir. Tüzel kişile­ gerçek kişüerin nitelikleri aptanmaktadır. yaşmı
                              deni hakları kullanma ehliyetini
                                                 18
                                             haiz ve
    rin nasü kişilik kazandıkları ve gerçek kişi gibi bitirmiş bulunan herkes önceden izin almaksı­
    bir kişi oldukları Medenî Kanunun 45 inci mad­
                                           sahiptir"
                                                    bu
                                                denilen
                                   kurma
                                       hakkma
    desinde belirtümiştir. 47 nci madde de tüzel ki­ zın dernek gerçek kişilerin demek kurma yönün­
                              madde
                                 de
    şilerin medeni hakları kullanma yetkisinden söz den sahip olmaları gereken yetenek ve yeterlik
    edilmiştir. Tüzel kişilerin derneklere üye ohnası, söz konusu edilmektedir. Tüzel kişiler bu yete­
    cins, yaş, hısımlık gibi insanların yaradılışı ica­
    bı yararlandıkları hakların dışındadır. Öyle ise neklere sahiptirler. Medeni hakları kullanma
                                                 ncı
                                                   mad­
                              ehhyetleri
                                               46
                                       Medeni Kanunun
                                   vardır.
    tüzel kişilerde derneklere üye olma hakkından desine göre: "Cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış
    yararlanabUirler.
                              icabı olarak ancak insana has olanlardan maada
                              bütün hakalrı iktisap edebileceklerinden", tüzel
                              kişilerin yaşları söz konusu olamaz. Burada yaşı
      D E R N E K L E R YASASENDAKt DURUM
                              deyiminin kullanılması, tüzel kişilerin dernek
      1630 sayılı Dernekler Kanununun birinci  kurma haklan yoktur anlamına gelemez. Yasa,
    maddesinde "kazanç paylaşma dışında belirli ve gerçek kişilerin dernek kurması halinde, ne gibi
    ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere en az 7 yeteneklere sahip olması gerektiğini saptamış­
    kişinin bilgi ve çalışmalarmı sürekli olarak bir­ tır. Tüzel kişiler bu yeteneklere esasen salıiptir-
    leştirmeleri suretiyle kurulan dernekler bu ka­ 1er. Medeni haklan kullanma ehliyetleri vardır.
    nun hükümlerine tabidir" denilmektedir. Bura­  Yaşları da söz konusu değildir.
    da gerçek kişi deyimi kullanılmamıştır. Sadece
    kişi denilmiştir. Tüzel kişilerde birer kişidir, ki­ Görülüyor k i Demekler Yasası'nda tüzel
    şiler gibi hareket olanağına sahiptirler. Hatta 7 kişilerin demek kurmalannı ve demeklere üye
    tüzel kişi biraraya gelerek bir dernek kurabilir­ olmalarını yasaklayan hiç bir hüküm yoktur.
    ler.                        Yaş'tan bahsedilmiş diye ve tüzel kişilerin
                              yaşı yok diye. Medeni Kanunun genel hükümle­
      Şu halde 1630 sayılı Dernekler Yasası'nm rini dikkate almadan tüzel kişilerin demeklere
    birinci maddesinde tüzel kişilerin derneklere üye üye olamıyacağı ve demek kuramayacakları bi-
                                                    49
   1   2   3   4   5   6   7   8