Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL:  31                               SAYI: 352  1 ŞUBAT  1975

                            İLLER
           Sahibi                                 Abone:
         Türk Belediyecilik            ve               Senelik : : 60 TL.
                                                   TL.
                                                  30
                                             6
                                              aylık
          Derneği adına                            Yabancı memleketlere
                        BELEDİYELER                Yıllığı : 100 TL.
          İsmet SEZGİN                            ilân ücretleri idare ile
         Mithatpaşa Caddesi         DERGİSİ                kararlaştırılır.
           No. 45/2                             Neşrolunmayan yazılar
                                              geri verilmez.
         Telefon: 17 69 45     Yazı îşleri Sorumlu Müdürü       Dizilip basıldığı yer:
           Anl<ara
                         Doç. Dr. Nuri TORTOP        Ayyıldız Matbaası A. Ş.                   İLLER       B A N K A S I
               14J98'İ teknik olmak üzere 2507 elemam ve 1 müyar 200 müyon liralık
             malî gücü üe îl özel İdareleri, Belediyeler ve Köylerin            H A R I T A             T U R I S T I K T E S I S L E R

            İ M A R P L A N I         S O S Y A L T E S I S L E R

            I Ç M E S U Y U          G ı D A S A N A Y I I

            K A N A L I Z A S Y O N       T I C A R Î T E S I S L E R


            E L E K T R I K           I D A R E B I N A L A R ı


             ve çeşitli hizmetlerini gerçekleştirir ve ortak idarelere kredi sağlar.
               Yurt gerçeklerine uyarak ihtiyaçları tam olarak karşılayan, kalkın­
             maya 5,6 milyar liralık katkıda bulunan bu Banka, ügilenenlerin hayran­
             lık duyduğu bir kuruluştur.
                                           (Basm A — 20011)
   1   2   3   4   5   6   7