Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

GENELGE                       ve arsalarmm titizlikle korunması İçin her türlü
                                 önlemler alınacaktır.
       Yazımıza dayanak olan genelge imar Yasa-       3 — îlgUi Yönetmelik ve Bakanlar Kurulu
    sı'nm Ek 7 ve 8. maddeleri gereğince çıkarılması   kararlan yürürlüğe girinceye kadar; yukanda
    zorunlu Yönetmelikten önce yaymlanmak  sure­     belirtUen yerlerde, yasa dışı birleştirme ve ayır­
                                              önlenerek
                                                   bu ko­
                                           yapılar
                                          ve
    tiyle hem valilere, hem de belediye yetkililerine  ma işlemleri, altyapı ivedilikle bilgi verilmelidir.
                                 nularda
                                     Bakanlığa
    yeni sorumluluklar yüklemekte veya var olan so-     Gereği Bakanlıkça kararlaştınlıp sonucu Valili­
    rumluluklarmı bir talimat üslubu içinde hatır­   ğinize iletilmedikçe hiç bir yeni arazi birleştirme
    latmaktadır. Sözü edilen yönetmelik yürürlüğe    ve ayırma işlemine .altyapı ve yapı yapılmasına
    girinceye ve plânlama çalışmaları sonuçlanınca­   izin verilmemesi, kamu arazi ve arsalarının özel
                                     geçirilmesini
                                           önlemek
    ya dek aşağıda açıklandığı gib işlem yapılması   mülkiyete alınması zorunludur. 1. ve için gerekli ön­
                                                2. maddelerde
                                 lemlerin
    istenmektedir.                      açıklanan koşullar gerçekleşmedikçe tapuya tes­
                                 cil yapılmasına olanak bulunmadığından yasa dı­
         1 — Deniz, göl ve nehir kıyılarında yapıla­
       cak birleştirme ve ayırma işlemleri sırasında; şı tescillerden Ugililer sorumlu tutulacaklardır.
       yapı ada ve parsellerinin kıyılara 100 m.'den çok Genelgenin ifadesinden anlaşılacağa gibi mu­
       yaklaşması önlenecektir. Kıyı olarak; "dalgala­ hatap valiliklerdir.
       rın en çok eriştiği noktalar kumluk ve kayalık
       alanm bittiği yer" esas alınacak, kıyı şeridinin Genelgenin ifadesinden anlaşılacağı gibi
       sının bu tanıma göre kesinleştirilecektir. muhatap valiliklerdir.
         Kumluk, kayalık alanda ve kıyıdan başlıya-
       rak 100 m. içinde kalan yerlerde arazinin birleş­ Bu genelgeyi tarihî ve turistik değerleri
       tirme ve ayırma işlemlerine ve yapıya izin ve­ olan, kültürümüzde özel bir yeri bulunan, bele­
       rilmeyecektir. Kıyı şeridi içinde, kamu ve özel diyelerin yetki alanları dışında kalan doğa par­
       girişim yoluyla yapılmakta ve yapılacak olan çalarının doğal ve fizikî korunması için belediye­
       birleştirme, ayırma işlemleri, altyapı ve yapılar lerimizi uyaran, valilerin bu konuyla ilgilenmeLe-
       derhal durdurulacak ve Bakanlığımaza bilgi ve­
       rilecektir. Konunun incelenebilmesi için valiliğin rini isteyen bir belge olarak kıymetlendirebili-
       görüşü ve dayanağı olan belgeler de Bakanhğa riz.
       gönderilecektir. Yasa, kıyı şeridi içinde kamuya
       ait olan, kamunun hüküm ve tasarrufu altında YASAL DURUM
       bulunan arazi ve arsaların özel mülkiyete geçi­
       rilmesini; denizden doldurma, bataklık kurutma Bizde imar hukuku oldukça yenidir. Köy
       yoluyla arazi ve arsa kazanılmasını yasaklamış­ ve belediyelerin, belirli plân ve programlar için­
       tır. (Genelgenin burasında ifade hatası vardır.
       Düzeltilmiştir) İliniz sınırları İçindeki bütün res­ de bayındırlık ve gelişmelerine yöneltilmiş ilke­
       mi kuruluşlara bu yolda emir verilerek yasaya leri kapsayan objektif hukuk kaideleri olan
       aykın uygulamalar önlenecektir. Sözü geçen yer­ imar hukuk içinde bu konuda en önemli hüküm­
       lerde, belediyelerce 1605 sayılı Yasanın yürürlüğe ler 6785 sayılı imar Yasası'nda yer almaktadır.
       girdiği 11.7.1972 gününden sonra verilmiş yapı
       izinleri ve hâlen yapılmakta olan yapılar derhal Belediyelerimizin baymdırlık ve gelişmele­
       durdurulacak, Bakanlığımıza bildirilecektir.
                              rine ilişkin görev ve sorumluluklarını gösterir
         2 — Belediye sınırlan ve mücavir alanlar dı­ hükümler bulunmasına rağmen, köylerimizin bir
       şında olan, fakat bölge plânlaması, sanayi ve tu­ plân ve program içinde gelişmelerini sağlayacak
       rizm yönünden ya da ulaşım ağı ve çevresinin prensipler belirlenmemiştir. 442 sayılı Köy Ya-
       yerleşme düzeni dolayısı ile kamunun yararı açı­
       sından özellik taşıyan yerlerin saptanmasö için sası'na bu konuda dağınık ve az sayıda bazı kai­
       Bakanlığımızda yapılmakta olan çalışmalar so­ deler konmuştur.
       nuçlanmak üzeredir, imar Yasası'nın kapsamına
       sokularak düzen altına konulması Vallliğinizce de Belediyelerin yetki alanı nedir? Bu hususu
       uygun görülen bölgelerin sınırlannı gösterir hari­ açıklamak lâzımdır. Belediyelerin yetki alanları
       ta, plân ve krokiler ha^nrlanarak, gerekçe ve imar  "1580 sayılı Belediye Kanununun 4 ve 5 nci mad­
       düzenine ilişkin önerilerinizle birlikte Bakanlığı­ delerinde belirtilen sınırları içinde kalan alan­
       mıza iletilmelidir. Bu öneriler Bakanlığımızca de­
       ğerlendirecek, gerekli görülen yerler için Bakan­ lardır." imar Kanununun 47. maddesine göre be­
       lar Kurulu Karan ahnmasından sonra uygulama­ lediye hudutlarına komşu (yakın - mücavir) bu­
       ya geçilecektir. Sanayi, turizm ve ulaşım yönün­ lunan ve belediyelerin önerisi üzerine U idare
       den önem taşıyan bütün alanlarda kamu arazi kurulunun kararı ve imar ve iskân Bakanlığının

    56
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15