Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

1975      de      Beledî/eler                                                Sabri YAŞAYAN
        1975 malî yılı içinde 17 belediye daha faa­ 12, 11, 10; 8 üçemiz 9; 9 üçemiz 8; 13 üçe-
      liyete geçecek ve bu suretle 1637 olan belediye  miz 7; 19 ücemiz 6; 31 ücemiz 5; 52 ücemiz 4;
      sayısı 1654 e ulaşmış olacaktır. Bunlardan 67 96 ücemiz 3; 135 ücemiz 2; kalan 257 ücemiz de
      si İL 554 ü ilce, 370 i bucak merkezidir. Kalan birer belediyeye sahip bulunmaktadırlar. İl Mer­
      663 belde ise herhangi bir idarî teşkilât merke­
      zi bulımmamaktadır.                kezi belediye smırlan içinde bıüunan ilçelerden
                                Adalar, Beşiktaş, Beyoğlu, Beykoz, Eminönü,
        Cumhuriyetten önce  389 dan ibaret olan be­ Fatih, Kadıköy, Sarıyer ve Zeytinbumu üçeleri-
      lediyeler 1925 te 430, 1930 da 492, 1935 te 505, ne herhangi bu- belediye bağlı bulunmamaktadır.
      1940 ta 549, 1945 te 583, 1950 de 628, 1955 te Tabiatıyla merkez üçeler de birer üçe olarak mü­
      809, 1960 ta 995, 1965 te 1.062, 1970 te 1.303 talâa edilmiştir.
      ve nihayet 1975 te 1.654 ü bulmuştur.
                                  6 ve daha çok belediyesi bulunan üceleri-
        illerin belediye sayısı büyük farklılıklar miz aşajğıda gösterilmiştir.
      arzetmektedir. Konya Dinde belediye sayısı 119
      a ulaştığı halde bu rakam Muş'ta 5 ten ibaret­ 6 belediyesi bulunan üceler: Sultandağı,
      tir. Belediye sayısı en çok 10 üimizle en az 10
      ilimiz aşağıda gösterilmiştir.           Aydm  (merkez üce), Söke, Korkuteli, Gölhisar,
                                Elazığ (merkez ilce), Eiskişehir (merkez üce),
        Eln çok belediyeye sahip bulunan ülerimiz: Bayburt, içel (merkez üçe), Tarsus, Akşehir,
      Konya 119, Denizli 60, îzmir 58, Afyon 52, Ma­ Ermenek, Ilgm, Emet, Alaşehir, Rize (merkez
      nisa 50, Ankara 47, Niğde 43, Aydm 42, İspar­ üce), Gemerek, Akçaabat, Sorgun.
      ta 41, Balıkesir 39.
                                  7 belediyesi bulunan üçeler : Afyon (mer­
        Eîn az belediyesi bulıman ülerimiz de şun­ kez ilce), Sandıklı, Sincanlı, Düzce, Tavas, Er­
      lardır : Muş 5, Bitlis 7, Sinop 7, Ağrı 8, Büe- demli, Bakırköy, Hadım, Simav, Avanos, Sa­
      cik 8, Bingöl, 8, Hakkâri 8, Tunseli 9, Artvin karya (merkez üce). Of, Boğazlıyan.
      10, Van 10.
                                  8 belediyesi bulunan üceler : Taşova, Kar­
        Belde sayısı itibariyle ücelerin durumu şöy­ tal, Kocaeli (merkez üce), Bozkır, Çumra, Ka­
      ledir. Birer ücemiz 17 ve 16, ikişer ücemiz 14, raman, Malatya (merkez üce), Afşin, Fatsa.

      608
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11