Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

(Yazıda 657 sayılı Devlet Memurları    2 — Eîşe ayrı pasaport cüzdanı almacak-
        Kanununa göre intibak ettirildiği kad­      sa iki adet fotoğraf ve 50 TL. Refa­
        ro derecesi ve yurtdışına çıkmasmda       kate kaydedilecek her çocuk için iki
        malızur bulunmadığı bildirilecek.)        fotoğraf.
     2 — Nüfus hüviyet cüzdam sureti,       3 — Emekli eşlerine "Emekliler" için is­
        i
     3 — ki adet fotoğraf,                 tenen belgelerin hepsi.
     4 — Beher pasaport cüzdanı için 50 TL,.   Bu arada, konu üe ilgili şu hususa da de­
        (Ankara  dışından yapüacak talepler­  ğinmek yerinde olacaktır.
        de işbu bedel posta havalesi ile ve   Belediyelerde birinci, ikinci ve üçüncü de­
        "Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel
        Müdürlüğü, Ankara adresine, ikâmet­  recelerden maaş alan tüm memurlar Hususi Pa­
        gâhta ödemeli" olarak gönderilmeli­  saport ile ügili haktan istifade edebüirLer mi
        dir.)                     Mevzuyu  açıklığa kavuşturursak :

                               1 — Memurlardan  maaşları birinci, ikinci
     B — EMEKLtLE2l   :             ve üçüncü derecelere intibak ettirilenlerle,
     1 — Dilekçe (Devlet bareminin birinci,    2 — Memurlardan  maaşları birinci, ikinci
        ikinci ve üçüncü derecelerinden emek­ ve üçüncü derecelere intibak ettirilmekle bera­
        li olmuş bulunmak gerekir.) Dilekçe­ ber kadrolanda bu derecelere tekâbül edenler,
        de gehr getiren bir iş tutmamış oldu­ tatbikatta eşit şekilde mi mütalaa edUmekte-
        ğu belirtilmelidir.           dirler ?
     2 — Halen gelir getiren herhangi bir iş   Bu hususta yetkili daire, Dışişleri Bakan­
        tutmamış bulunduğuna  dair muhtar­   lığı, Hususi Damgah Pasaport itasında memu-
        dan tastikli bir belge.        nm intibak ettirildiği dereceye değilde, kadro
     3 — Emekli maaş cüzdanı (Ankara dışın­  derecesini esas almakta, bu nevi pasaport verir­
        dan müracaat edenler için fotokopi­  ken, yalnız üçüncü ve daha üst dereceli kadro­
        si)                    lu memurlara bu hakkı tanımaktadır. Tatbikat­
     4 — Nüfus hüviyet cüzdanı sureti (Noter ta, dördüncü ve dalıa aşağı derecelerdeki kadro­
        veya Muhtarlıkça tastikli)       lu memurlara, üçüncü ve daha yukarı dereceler­
                             den maaş alsalar bile. Hususi Damgalı Pasaport
     5 — İkâmet ilmühaberi (Noter veya Muh­  verilmesi cihetine gedilmemektedir.
        tarlıkça tastikli)
     6 — îki adet fotoğraf             Dışişleri Bakanlığmca Bakanlığımıza gön­
                             derilen PRGM/PRDD  Genel Müdürlüğü S/102.
     7 — Beher pasaport cüzdam için 50 TL.  094/3 — 7090 sayıh ve 18. 12. 074 tarüüi ya­
        (Ankara dışmdan yapüacak talepler­  zıda :
        de işbu bedel posta havalesi ile ve   "   5682 sayıh Kanunun, 7154 sayıh ka­
        "Dışişleri Bakanhğı Protokol Genel   nunla değişik 14. mıaddesînln (A) fıkrasına gö­
        Müdürlüğü, Ankara"  adresine mahal­   re, Devlet Bareminin birinci, ikinci ve üçüncü
        linde ödemeli olarak gönderilmeUdir.)
                             derecelerde bulunan Devlet memıu-Ianna Husu­
                             si Damgah Pasaport tanzimi  mümkün  bulan­
     C — EŞLER  VE ÇOCUKLAR   :
                             maktadır. Bu itibarla 657 saydı Devlet Memur­
     1 — EvliUk cüzdanı veya fotokopisi, res­ ları Kanununa göre mezkûr derecelerden maaş
        mi, yazı üe taleplerde eşin ve çocuk­ almakta olduMarı, ancak işgal etmekte bulun­
        ların yazıda tasrihen belirtUmesi. (Re­ dukları kadro derecelerinin bahis konu derece­
        şit olmayan erkek çocuklar ile iş tut­ lerinin altında bulunmaları nedeniyle ilgililere
        mamış  ve evlenmemiş  kız çocuklar  Hususi Damgah  Pasaport tanziminin mümkün
        pasaport sahibinin refakat hanesine  olamadığı" belirtilmiş ve ayrıca bu hususta ba­
        kaydolunur.  Çocuklar için müstakil  zı baş vurmaları da mezkûr nedenlerle red et­
        pasaport tanzim olunmaz.)        miştir.

                                                  607
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10