Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

ve Müstahdemleri Nizamnamesi  tedrici olarak  lenmemiş ve para getiren bir iş tutmamışlarsa
      hayatiyetini kaybetmeğe başlamış, bugün için  ayni neviden pasaport itası caizdir.
      ise behrli bir kanunla yürürlükten kalkmamış-   Hususi Damgalı Pasaportların refakat ha­
      sada hemen, hemen tatbik edümez bir hale gel­ nesine, pasaport sahibinin yamnda yaşayıp evli
      miştir.
                               bulunmayan  ve iş sahibi olmayan kız çocukları
                               ile yine yamnda yaşayıp r^it bulunmayan er­
        DEVLET   MEMURLARI    KANUNU'NUN      kek çoculdarmm kaydı caizdir. Refakat hane­
        MUHTELİF   DEĞİŞİKLİKLERİNİN    BE­    sine kayıth bulunanlar, pasaport sahibi ile se­
        LEDİYE  MEMURLARINA    YANKISI  :    yahat etmedikleri taktirde o pasaportu kullana­
        Belediye memurlarmın bazı konularda Dev­   mazlar.
      let memurları gibi özlük ve sosyal haklardım ya­    B —
      rarlanabilecekleri 1327 sayılı kanunun ek geçi­
      ci 21. maddesi ile mümkün olabümiş, ancak iki   C — Talebedenln mensup bulunduğu ma-
      sayıh Kanun kuvvetindeki  kararnamenin yü­    kaımn en jüksek amirinin yazıh işarı üzerine
      rürlüğe girmesinden sonra, '^'^ek geçici 21. mad- Hariciye Vekâletince verilir. Bu nevi pasaport­
      de^nin" getirdiği yeni espri ile, bunlarda Devlet  lar ayni şart dahUlnde ve Hariciye Vekâletinin
      memurları üe ayni düzeyde mütalâa edilmeğe  vereceği talimat üzerine, Türkiye Cumhuriyeti
      başlamışlardır.                  Büyükelçilik ve Elçiliklerince verUebilir. Yuka­
                                rıdaki (A) fıkrasmda yazdı zevceler ve çocuk­
        12 sayüı kararnamenin 4. maddeside, 'Dev­  lara hususi damgalı pasaport itası veya bun­
      let memuru deyiminin Belediye memurlarmı da  ların refakat hanesine kaydı içinde ayni yazdı
      kapsadığmı" açıkça belirterek, her iki memur  işara lüzum vardır.
      kitlesi arasında tam bir paralellik sağlamıştır.
                                  Hususî damgalı pasaportlar BİR sene için
        Bu suretle, konumuzla ügih, evvelce yalnız tanzim edilir. Bu pasaportlardan müddeti biten­
      mülki memurlara tamnan  Hususi Pasaporttan   lerin, bu fıkrada yazıh Işarm vukuu şartıyle ve
      yararlanma hakkı, 1327 sajolı kanunun yürür­  Hariciye Vekâletmin vereceği tallmet üzerine
      lüğe girmesinden sonra Belediye personelinede  T. C. Büyükelçilik ve Elçiliklerince ayni müd­
      teşmiline başlanabümiş, bu hak ve oniki sajnlı detler için üçer defa temdidi caizdir.
      karamamelerlede  pekleştirilmiştir.
                                  Bu pasaportlarm sahiplerinin ve varsa re­
                                fakat hanesinde kayıth bulunanlarının, birer kı­
        H U S U S I DAMGALI PASAPORTUN        ta fotoğrafisini ihtiva eylemeleri lâzımdır."
        DİĞER  ÖZELLİKLERİ
        5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 7154 ka­     HUSUSİ  DAMGALI   PASAPORT   ALINA­
      ydı kanunla değişik 14. maddesinin (A) fıkra-   BİLMESİ  İÇİN GEREKLİ OLAN    BELGE­
      smm  iki ve sonraki bendlerinde detaylı olarak  LER  NELEIRDİR  ?
      açıklanmıştu*.
                                  Hususi damgalı pasaport talep edilmesi ha­
        Hususi Damgalı  Pasaport almak hakkını   linde aşağıda maddeler halinde belirteceğimiz
      kazanmış ve birinci bendde belirtüen şahıslara : belgelerin istek dilekçesine eklenmesi lâzımdır.
                                  Bu durum, Devlet dairesinde vazifeli olan­
           memurluktan  çekilmiş olanlara dahi,
                                  emekliler
      başka bir vazife almamış veya iş tutmamışlar lar, eder. ve eşler ile çocuklar için farklılık
                                arz
      ise bu nevi pasaport verilir.
        Hususi Damgalı Pasaport alabilecek durum­      Bu sınıflandırmaya göre :
      da bulunaaılarm eşlerinede ayni nevi pasapor­
      tun itası veya bunların kocalarmm pasaportu­    A — DEVLET   DAİRESİNDE   VAZİFE­
      nun refakat hanesine yazılması caizdir. Hususi   Lİ OLANLAR  :
      Damgalı Pasaport almağa hakkı bulunduğu sı­    1 — Memurun  bağlı bulunduğu Bakanlık
      rada vefat edenlerin dul eşlerine, başkası ile ev­ tarafmdan talep yazısı.

      606
   1   2   3   4   5   6   7   8   9