Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Belediye     Hemar     ve   Emeklilerinin       Husnsi     Damgah                   Pasaport      Sornnn
                                           Sadri TURAN
                                           Erzurum Valisi

    DEVLET   MEMURLARI    KANUNUNUN      Memurin  Kanununun  birinci maddesinde mez­
    YÜRÜRL.ÜEĞE   GİRMESİNDEN   EVVEL­    kûr Devlet n^murları idadına dahil bulunmadık-
    Kİ DURUM  :                 lanıta  " dair hükmü ile Belediye memurlan­
                            mn durumımu  açık olarak ortaya koyuyordu :
    Belediye  memurlanmn   birinci, ikinci ve
  üçüncü derecelerde bulunanlarının, Devlet Me­    Bütün bu hususlar konu ile ilgüi yasal hü­
  murları Kanununun yürürlüğe girmesinden ev­  kümle birlikte tetkik edildiğinde durum Belediye
  vel Pasaport Kammunım "Hususi Damgalı Pa­   memurları aleyhine mütalâa edilerek, bunların
  saport" hakkndan istifadeleri mümkün değil.   Pasaport Kanununun   "Hususi Damgalı Pasa-
    Belediye Memur ve Müstahdemleri Nizam­   port'tan" istifadeleri mümkün olamıyordu.
  namesinin  hükümleri,  Belediye mensuplarmı     5682 sayüı Pasaport Kanununun  25.6.958
  umumi bütçeden maaş alan memurlardan belirli tarih ve 7154 sayılı kanunla değişik 14. madde­
  bir şekUde ayırıyor, kendine özgü maddeleri ile  sinin (A) fıkrasma göre Hususi Damgalı Pasa­
  her iki zümre arasında bazı ayncahklar yaratı­ portlar :
  yordu.
                              '^Oomhurbaşkanbğı  dairesi erkâmna, Dev­
    29.3.943 taıih ve ve 2/19673 sayılı Beledi­ let bareminin birinci, ildnci ve üçüncü derece­
  ye Memur ve Müstahdemleri  Nizamnamesinin 1.   sinde bulunan subaylarla, mülki ve askeri me­
  maddesi Belediye memurlarım :          murlara, diplomatik pasaport itasım gerektiren
    ''Belediye teşkilâtı dahilinde kendisine ka­ vazifelerden gayri herhangi bir resmi vazife ile
  nun ve nizanainamelerle muayyen daimi bir va^ veya kendi hesaplarına dış memleketlere gittik­
  zife verilen ve belediye bütçesi maaş tertibinden leri zaman verüir." hükmüne göre. Belediye me­
  aylık alan veya 3656 numaralı kanuna tevfikan murları "MÜLKÜ  MEMUR"  kapsammda  sayü-
  tamim edilen belediye t^Idlât kadrosunda ken­ madıklarından yukarıda açıklandığı şekilde bi­
  disine ücretli daimi memur unvanı verilen ve  rinci, ikinci ve üçüncü derecelerde olsalar bile
  belediye veya mensup olduğu vekâlet sicilinde Hususi Damgalı Pasaport talep edemiyorlardı.
  kayıth olanlara belediye memuru denir." şeklin­
  de belirtiyor ve B.M.M. sinin 468 numaralı yo­   657 S A Y ı L ı DEVLET M E M U R L A R ı K A ­
  rumu da Belediye bütçelerinin, Devlet ve Özel   N U N U N U N Y Ü R Ü R L Ü Ğ E G I R M E S I N ­
  idare bütçeleri üe mukayesesine değinerek:      DEN  S O N R A K I D U R U M :
       Belediye bütçelerinin bu iki bütçeden    657 sayıh Devlet Memurları Kanunun'nun
  ayrı bnlunmasma mehni Belediye memurlarının  yürürlüğe girmesinden sonra. Belediye Memur

                                                  605
   1   2   3   4   5   6   7   8