Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

kanlax Kurulu Kararı gereğince fiyatları artan şun kalkınma planı ve yıllık programlarmda
   akaryakıt'ın yük ve yolcu taşımalarında mali­ öngördüğü veçhiyle teşkili zaruri görülerek
   yet yükselmesine sebep olduğu gerekçesile çoğu karayolu ulaştırması ve Trafik Genel Müdürlü­
   yerde motorlu ulaştırmacılığı yapanların cari ğü kuruluş ve görevleri hakkında bir kanun ta­
   tarifelerinde kendüiklerinden yükseltmeler ya­ sarısı hazırlanmış bulunmaktadır.
   parak yolcu ve yük sahiplerinden fazla ücret ta­    Ayrıca bu kuruluşa paralel olarak karayo­
   lep etmekte oldukları bilinmekte ve duyulmak­
   tadır.                       lu taşımacılığının ve karayolu trafiğinin düzen­
                            lenmesine ve denetlenmesine ait mevzuat da ele
     Bu hususta pek çok şikâyete ve sızlanmala­ alınmış ve bu tasarılarda nihai safhaya erdiril­
   ra sebep olmaktadır.               mek üzeredir.

     Akaryakıt fiyat ayarlamasmdan sonra yol­     Ancak son zamanlarda nakliyecilerle taşı-
   cu ve yük taşıma ücretlerinde bazı değişiklikler tıcılar ve bizzat nakliyeciler arasmda özellikle
   olacağı şüphesizdir. Fakat bu artışın hangi nis- ücret konusunda vukua gelen anlaşmazlıkların
   bette olacağı konusunda bir anlaşma sağlana­ çözümlenmesi diğer taraftan Türkiye Şoförler
   mamıştır. Ulaştırma Bakanlığına göre bu artış ve Otomobilciler Federasyonu ile bazı gerçek
   %15 civarındadır. Ancak çoğu yerde ücret ta­ ve tüzel kişilerin taşuna ücretlerine dair müra­
   rifelerine %100 nisbetinde zam yapıldığı duyul­ caatlarının karşılanması kaçınılmaz bir zaruret
   muştur. Ücret tarifeleri düzenlenirken gereken halini almıştır."
   hassasiyetin gösterilmesi zaruridir.         Denilmekte  ve yukarıda anılan tasarılar
                            kanunlaşmcaya  kadarda 4770 sayılı Kanunun
     İLGÎLÎ GENELGELER:              17. maddesinin (A) bendine istinaden şehirler
     Yolcu ve eşya taşıma ücretleri ile ügili ola­ arası yolcu ve yük taşımalarına ait taban fiyat­
   rak, içişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları birer lar belirli esaslara bağlanmış bulunmaktadır.
   genelge yayınlamışlardır. Konuyla ilgili bulun-   Bilgilerinizi durumun açıklandığı şekilde
   duvu ve Belediyelerimiz için faydalı olacağı dü­ iliniz merkez ve çevre Belediylerine dujoırul-
   şüncesiyle yazımıza aynen alıyoruz;       masmı. şehirler arası yolcu ve yük taşıma üc­
     "Karayolu taşımacılığında özellikle şehir­ retlerine ait tarifelerinde Ulaştırma Bakanlığı­
   ler arası yolcu ve yük taşımalarında uygulana­ nın yukarıda sözü edilen genelgesinde yer alan
   cak ücretler konusunda giderek artan bir dü­ esaslarının gözönünde bulundurulmasını ve ge­
   zensizlik bulunduğu bu durumun taşıtların v.e rektiğindi anılan Bakanlıkla temas edilmesi"**
   yolların kısa zamanda bozulmasına, meydana
   gelen kazalar dolayisiyle can ve mülk kayıpla­  İçişleri Bakanlığının genelgesinden 3 gün
   rına sebep olduğu şehirler arası yolcu ve yük sonrada Ulaştırma Bakanlığının bir genelgesi
   taşımalannm haksız ve jakıcı rekabet yüzünden bütün illere gönderilmiştir.
   Millî Ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği son   "Akaryakıta zam nedeniyle 4770 sayılı Ka­
   zamanlarda Bakanlığımıza  vaki başvurmalar­   nunun 17 nci maddesine istinaden taşıma üc­
   dan anlaşılmış bulunmaktadır.          retlerinin Bakanlığımızca yeniden tesbiti çalış­
     Bilindiği gibi mevzuatımızda şehirler ara­ malarına başlanmıştır.
  sı yolcu ve yük taşıma ücretlerinin Belediyeler­  Ancak bu çalışmalar belirli bir süre alaca­
   ce tesbit edileceğine dair herhangi bir hüküm ğından konunun önem ve ivediliğinden ötürü
   mevcut olmayıp bu konudaki görev ve yetkiler yapılan ön çalışma sonunda akaryakıt zammı
   4770 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (A) ben­  nedeniyle taşıma ücretlerinin ençok % 15 (Yüz­
   di hükmüyle Ulaştırma Bakanlığına verilmiş bu­  de onbeş) oranında artabileceği saptanmıştır.
   lunmaktadır.
                                     Bakanlığımızca
                                              saptanacak
     Nitekim sözü geçen Bakanlığın Valiliklere  olan Bu durumda ücretlerinin bildirilmesine ka-
                               yeni
                                 taşıma
   gönderdiği 28.7.1970 tarih ve Başmüşavirlik
   Ulaş 14-100-63436 sayılı genelgede de aynen  ( •*) îçlglerl Bakanlığı Mah. îd. Gn. Md. nun 2.3.1974
   "Karayolu taşımacılığından sorumlu bir kurulu­     gün ve 2 D. I. 523-74-506-2.5471 sayılı genelgesi.
                                                  295
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14