Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

lere binmemeye başlamış ve bu durum, giderek    "Umuma  ait yerlerde gelip geçmeğe, nak­
     boykota dönüşmüştür.                liye vasıtalannm işlemesine engel olacak, ge­
       Bunun üzerine, taksi şirketleri, fiyatları çenlere zarar veya rahatsızlık verecek veya ka­
     yine eski düzeyine indirmek kararım almışlar­ za çıkaracak ve beldenin umumi temizliğini bo­
     dır.                        zacak şeyleri kaldırmak nakliye vasıtalarmm
       Sürt'te şehir içi taksi ücretleri 5 liradan  nevi ve cinsine göre belde dahilinde azami ve
     7,5 liraya jmkselmişti.*             asgari sür'atini ve işleyeceği ve işlemeyeceği,
                               duracağı, yavaş gideceği yerleri tayin ve sey­
       KANUNLARA   GÖRE  :            rüsefer tarifeleri tanzim ve üân ve umumî inti­
                               zamı temin etmek, beynelmüel otomobü sejnü-
       Tatbikatta şehir içi yolcu ve yük taşıma seferlerinin talimatnamei mahsusuna tevfikan
     ücretleri Belediye Kanununa  göre Belediye   belediye sınırı dahilinde seyrüseferlerine muhte-
     encümenlerince, buna karşı şehirler arası yolcu zi işaretlerin vaz'ı ile bu otomobille şoförlerin
     ve yük taşıma ücretleri ise 4770 sayılı Ulaştır­ haiz olmaları lâzım gelen evsafı tetkik etmek;
     ma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu Hakkında­
     ki Kanunun 17. maddesinin (A) bendi gereğin­   Denizlere ait yerler için mahallî liman ida­
     ce Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenmektedir.   resinin mütaâası alınır" (1580 sajolı Kanun,
       Belediye Kanımun 15 nci maddesinin 9 ve  Madde: 15, Fıkra: 10)
     10 fıkrası ajnxen şöyledir "Belediye sının dahi­  Belediye Kanımunun 15. maddesindeki, ka­
     lindeki deniz, göl ve nehirlerde belde smırı dahi­ ra nakil vasıtalarına belediyelerce numara ve
     line münhasır olmıak üzere, seyrüsefer eden is­ plâka verilmesi, belediye ve hususi idarelerce re-
     timbot, motörbot ve her nevi kayık, mavuna ve  sim, harç ve vergi alınması, gidip gelme güven­
     salapurya gibi denizdeki ufak nakliye vasıta- liğinin düzenlenmesi ve nakil vasıtaları nitelik­
     lariyle hususi, sandal ve kajaklar ve karada lerinin düzenlenip denetlenmesi hakkmdaki hü­
     belediye sının dahilinde umuma mahsus mahal­   kümlerinin 15.5.1953 gün ve 6085 sayılı Kara
     lerde seyrüsefer eden yük ve binek araba ve  Yolları Trafik Kanununun 76. maddesiyle kal­
     hajrvanları ve otobüs, otomobil ve emsali (Şi­ dırılmış olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.
     mendiferden mâada)  nakliye vasıtalannm sağ­    Yine Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve Ku­
     lamlığına, temizliğine dikkat edecek bunlar-  ruluşu hakkındaki 6 Temmuz 1945 gün ve 4770
     rm haddi istiabisini ve tahammül derecelerini sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (a) fıkrasına
     ve sınıflannı ve numaralarını tayin ve işleten­ göre taşıma araçlannın tarifelerini işletici ku­
     lerin ehliyet ve sıhhatlerini murakabe ve ücret rumlarla halkm faydasını sağlayacak esaslara
     tarifelerine riayetlerini temin edecek tedbirler göre düzenleyip denetlemek Karayolları Ulaştır­
     ittihaz etmek ve icabında bunları bizzat temin ma Dairesinin görevleri arasında sayılmış bu­
     ve idare eylemek ve mevzu Kanunlar mucibin­  lunmaktadır.
     ce selâhiyettar dairelerden verilen vesikalara    Kanunlarımız yolcu ve yük taşıma ücretş
     müsteniden işlemlerini ruhsata bağlamak,     tarifeleri mevzuunda Belediyeler'e ve Ulaştırmal
       (Deniz vasıtalannm haddi istiabisini ve sağ­ Bakanlığma görev vermiş bulunmaktadır.
     lamlığını tayinde mahallî liman dairesiyle tica­  Belediye hudutlan içinde, yolcu ve yük ta-»
     ret müdürlüklerinin mütalâası alınır).      şıma ücret tarifelerinin düzenlenmesi görevi Be­
       Beldeler veya beldelerle köyler arasında sey lediyelere aittir. Bu sebeple Belediyeler, bele­
     rüsefer eden yük ve binek araba ve hayvanları  diye smırları içinde olmak şartiyle taksi, oto­
     ile otomobil, otobüs ve kamyonların sağlamlı­ büs ve dolmuş ücretlerini yeniden düzenlemiş
     ğına, temizliğine dikkat ederek bunların azamî bulunmaktadır. Ulaştırma Bakanlığında da şe­
     haddi istiabisi ve tahammül derecelerini tesbit hirler arası yolcu ve yük taşıma ücretlerinin
     ve sınıflarmı, numaralannı tayin ve işletenle­ yeniden düzenlenmesi için gerekli çalışmalara
     rin ehliyet ve sıhhatlerini murakabe etmek bu ballanılmış bulunmaktadır.
     vesait sahiplerinin daimi ikâmetgâhlannm men­     Ancak şurası muhakkak ki 25 Şubat 1974
     sup oMuğu kaza belediye idaresine aittir."   gün ve 14810 mükerrer sayüı Resmi Gazetede
     (1580 Sayıh Kanun, Madde: 15, Fıkra: 9)   yayınlanan 22.2.1974 gün ve 7/7855 sayılı Ba-

     294
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13