Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

1
       Yolcu      ve   Yük     Taşıma       Ücretlerinin


                   Düzenlenmesi

                                         Doğaiı ÖZGÖKÇELER
                                           Çine Kaymakamı


     GtRÎŞ :                    uygulamasmm   durdurulması  için Danıştay'a
     Yolcu ve yük taşıma ücretlerinin düzenlen­ başvurduklarını açıklamıştır.
   mesi konusu içinde bulunduğumuz Mart ayımn     Özeke, "Tarifenin hazırlanış ve uygulama­
   en önemli ve aktüel konusu oldu.       ya konuş yönteminin yasalara aykırı olduğu­
     Halkm  günlük yaşantısıyle çok yakmdîm   nu" öne sürmüştür.*
   ilgili olan konu akaryakıt fiyatlarmm ayarlan­
   masından sonra daha da önem kazanmıştı.      İZMİR'DE  TAKSİ VE  DOLMUŞ  ÜCRET­
     Mart ayı içinde, Belediyelerce taksi ve dol­ LERİ YENİDEN   DÜZENLENDİ.
   muş ücretleri düzenlenmiş, fakat ücretler yük­  îzmir Belediyesi dolmuş ve taksi ücretleri­
   sek bulunduğu için tekrar indirilmesi yoluna gi­ ni yeniden düzenlemiştir. Bu günden itibaren
   dilmişti.                     uygulanmaya  başlanacak  yeni tarifeye göre
     Şubat aynıda akaryakıt fiyatlarma zam   6 kUometreye kadar semtlere dolmuş ücretleri­
                   j
   yapümasmdan  sonra, yolcu ve ük taşıma üc­  ne 25 kuruşluk, 15 kilometreye kadar ise 50 ku­
   retlerinin yeniden düzenlenmesi gerekmiş, bir ruş zam yapümıştır.
   taraftan belediyeler, diğer taraftan Ulaştırma   Belediye Encümeni aynca taksi ücretlerini
   Bakanlığında gerekli çalışmalara başlanmıştı.  de yeniden düzenlemiştir. Buna göre kapı açış
     Bu yazımızda yolcu ve jaik taşıma ücretle­ 8 lira olacak kilometre ücreti 2 liradan hesapla­
   rinin yeniden düzenlenmesi konusunu incelemek nacaktır.
   istiyoruz.
                               Belediye ayrıca taksilerde üç aya kadar
     BASIN  DA  YOLCU  VE YÜK  TAŞİMA    taksimetre konmasmı da öngörmüştür.*
     ÜCRETLERİ   :
                               HALK  TAKSİLERİ   BOYKOT   EDİNCE,
     Yolcu ve yük taşıma ücretlerinin düzenlen­  ŞOFÖRLER   ZAMMI  KALDIRDI.
   mesi ile ügili çalışmalar basmda oldukça önem­
   li bir yer tuttu. Bu konuda pek çok haber ve ya­ Sürt halkının taksileri boykot etmesi üze­
   zı yayınlandı. Konunun önemini aksettiren bir­ rine, taksi şirketleri ücretlerde indirim yapmak
   kaç haberi aynen alıyoruz;           zorunda kalmıştır.
                               Akaryakıt zammmdan  sonra Siirt'te taksi
     İSTANBUL   ŞOFÖRLERİ   YENİ  TARİFE    şirketlerinin şehir içi fiyatlarmda yüzde elli ora-
     İÇİN DANIŞTAY'A   BAŞVURDU.         nmda zam yapması sonucu, şehir halkı taksi-
     istanbul Şoförler ve Otomobücüer Cemiye­   (*) Haberler Milliyet Gazetesinin 8, 9, 14 Mart ta­
   ti Başkanı Mesut özeke, yeni dolmuş tarifesi   rihli nüshasından alınmıştır.

                                                  293
                                   3
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12