Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

tirilmektedir. Aslında, kalkınma planı uygula­ sı da, ü-bölge birimi arasmdaki ayrılma ve kop­
     masında  valiye düşen görevlerde bir açıklık  mayı daha da kolaylaştırmaktadır.
     yoktur. Plân merkezî karakterini korumakta,     Valilik sistemi üe bölge kuruluşları arasın­
     ilişkiler dikey olarak düşünülmektedir. Yatırım­ daki ilişkiler üe, özellikle planlı döneme girişle
     cı kuruluşların bölgesel sistem içerisinde bulun­ birlikte ortaya çıkan yeni durumların tahhli,
     ması ve valilik sistemi dairelerinin yatırımları­ Türkiye'de vahlik sisteminin, görev ve yetkiler
     nın pek önemsiz oranlarda olması gibi neden­ açısmdan, daha yakından incelenmesi gerekece­
     lerle, illerdeki bölgesel birimler, plan uygula­ ği sonucunu vermektedir. Böyle bir inceleme
     masında  doğrudan doğruya bağlı bulundukları  yapüdıktan  sonradır ki, araştırma sonuçlan
     kuruluşlarla haberleşmeye ve merkezî kuruluş­  daha iyi anlaşüır ve daha anlamlı bir hâle gele-
      tan emir almaya, tabii olarak, teşvik edilmekte­ büir; yeni görevlerin yaratılıp yaratılmayacağı
      dirler. 1964 yılı programı bölgeleri bu konuda veya mevcut olanlarm plânlı kalkınma amaç-
      yetküi kılmaktadır. Bu alanda. Devlet Plan­  larma yöneltilmesi ile yetinileceği gibi alterna­
      lama TeşkUâtı'nın ülerdeki temsüi için ta§ra tifler hakkında bir görüşe varılması mümkün
     veya bölge çerçevesinde bir birimi bulunmama­ olabüir.

      292
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11