Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

getirmiş, böylece, yetki genişliği kavramı da gulamada başarı, hukukî yetki faktöründen
   yeni bir önem kazanmaya başlamıştır.      çok, belki de beşeri ilişkilerin derecesine göre
                             elde edilebümektedir.
     Kalkmma  planmda  "Vali, artık dayanaca­
   ğı bir siyaset ve direktif belgesi bulmakta,   Öte yandan, bölgesel kuruluşun ilgili mer­
   planlı devrede tatmin edici sistematik bir  kez örgütüyle kolaylıkla "özdeşmesi" mümkün­
   fonksiyonun sahibi olmaktadır"^.         dür; bıma karşüık, Valüiklerin bölgesel sistem
                             konu ve gereklerine yaklaşma ve uymakta güç­
     Plamn idarecilere (valilere) yeni bir hizmet
   çerçevesi açtığı, planda da belirtilmiş ve, "ida­ lüklerle karşılaşması, hattâ yetersiz hâle gel­
   reciler, geleneksel hizmetleri yürüten birimlerin  miş olması da gerçektir.^
   başı olmaktan öteye, ekonomik ve sosyal hiz­   Valüerin güvenlik, düzenleme ve denetim
   metlerle yükümlü kuruluşlar arasında işbirliği ötesinde, özeUikle planla ilgüi değişik görevler,
   sağlayan devlet temsilcüeri olarak görev yapa­ haberleşme ve koordinasyon sorumlulukları de­
   caklardır" denilmiştir^.             ruhte etmeleri, daha ağır koşullar altında gö­
                             rev yapmaya zorlamıştır. Ekonomik  gelişme,
     Merkezî idarenin görev ve faaliyet alanla-
   rmdaki  artış ve ortaya çıkan uzmanhklar do- yatırım uygulaması, bUgi toplama gibi yeni hiz­
   layısıyle yeni kuruluş ve bölümlere gidilmesi met yükümlülükleri için vaUlere gereken kuru­
   sonucu, merkezî idarenin taşra kuruluş ve bö­ luş birinü ve eleman olanakları sağlanması so-
   lümlerinin de yeniden bir düzenlemeye tâbi tu­ nmu da bir çözüm beklemektedir.
   tulması gerekmiştir. Bu yapılamadığı içindir ki,   Bölgesel sistemin gelişmesi ve gelişen hiz­
   merkezî idarenin kazandığı değişik çehre ülere metlerin ülere yayüması kurulan bölge birimle­
   yansıyamamış,  böylece, merkezî idarenin taşra riyle artmca, valilerin görev ve sorumuluklan
   teşküâtı gerçek hüviyetini ve bütünlüğünü kay­ da çoğalmaktadır. Daha çok teknik nitelik ta­
   betmeye yüz tutmuştur. Özelükle bölgesel ör-  şıyan bölge birimlerinin vali karşısında daha
   gütleşmeye gidilmesi sonucu, bu tür sorunlar  bağımsız ve dolayisiyle daha güçlü hâle gelme­
   ortaya çıkmıştır. Anayasal bakımdan, bölgesel  leri, valüikle bölge birimi arasında çatışma ve
   kuruluşlara, yetki genişliği esasma göre, mü­ sürtüşmelere sebep olmaktadır. Bölge birimle­
   saade edümiştir. Hukukî esasını Anayasa'dan   rinin irtibatmı, yazışmasını valüik dışında yü­
   alan bölge idarelerinin kurulmasımn bir takım rütmesi ve ancak güvenlik, genel idarî tedbir
   teknik nedenleri de vardır. Merkezde ihdas edi­ veya kriz hallerinde valiliği haberdar etmesi
   len yeni hizmetleri il veya il gurupları demek olağan bir uygulama biçimi olmaya başlamakta­
   olan bölgelere de yaymak bir zorunluluk olmuş­ dır.
   tur. Hukukî ve teknik nedenler yanmda, bölge­
   sel sisteme gidilmesinde il idaresi ve vali de­ Anayasa'mn  115 inci maddesi, bölgelerin
   netimi dışına çıkma düşüncesinin de yeri oldu­ kuruluşunu düzenlerken, hizmetin mülkî idare
   ğu ileri sürülebilir.              teşkilâtına sahip olup olmamasını gözönünde
                            bulundurmamaktadır.   Yetki genişliği ilkesine
     Bölge başkanlarının bir yandan merkezde­ göre ve birkaç ili kapsayan bölgelerin kurulma­
   ki ilgih bakanlığa, öte yandan bölge merkezinin sı, idarî kolaylık ve uygunluk düşünceleriyle ol­
   bulunduğu  valUiğe bağlı olması, iki yönlü so­ maktadır.
   rumluluk durumunu  ortaya  çıkarmıştu". Vali­    Koordinasyonla ilgüi olarak, îl Koordinas­
   lerin ildeki geniş denetim ve gözetim yetkileri- yon KuruUarma bölge katılmadığı için, valüik
   mn bölge kuruluşlarmı da kapsaması gerekip  - bölge birimi aynmı daha da kolay bir hâle ge-
   gerekmeyeceği düşüncesi ciddî sorunlar yarata­
   bilecek niteliktedir. Aynı meslekî formasyona
   sahip bölge başkanı ile ilgili bulunduğu kuruluş (1) Tosun, Mustafa Türkiye'de Valilik Sistemi, (An­
   arasında dikey ilişkinin kolaylıkla gelişebUmesi-  kara: Türkiye s. ve 45. Orta Doğu Amme İdaresi Ens­
                               titüsü,
                                  1970),
   ne karşı, Valinin bölge kuruluş şubelerini yatay (2) 1967 Yıh Programı, (Ankara: Devlet Planlama
   yönde işbirliği ve koordinasyon kurallarma uy­   Teşkilatı, Yaym No: DPT: 545, 1967), ss. 424-425.
   gun bir biçimde yönetebilmesi zor olmakta; uy­ (S) Tosun, a.g.e., ss. 38-40.


                                                  291
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10