Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Valilik         Sisteminin
        Kalkınma              Planı       Acısından
                        Önemi                                           Doç. Dr. Tahir AKTAN        Türkiye'de iller idaresi, hizmet gerekleri­ sik birer idare birimi olarak, yavaş yavaş ku­
      ne, coğrafya durumuna, ekonomik  ve sosyal  ruluş nedenlerini ve fonksiyonlarını kaybeder
      şartlara uygun bir biçimde hizmetleri halka  hale gelmektedir. Daha sonra, Türkiye'de de­
      götürmek ve halkm  hizmetlerden eşit yarar-  mokratik sürecin son 25-25 yılda kazandığı
      lanmasmı sağlamak üzere ve ''taşra teşkilâtı" önem ve demokratik  kurumların  ve baskı
      olarak, kurulmuştur. Il sisteminin, bu ilkelere gruplarmm idare üzerindeki etkilerinin yeni
      göre ve tip, kuruluş ve yer bakımlarından esas yeni belirmesi ve artması sonucu, idare halka
      amaçlardan sapmaksızın bsUi bir düzen çerçe­ daha yakın olmak, halkın isteklerini daha iyi
      vesinde işlemesi gereklidir. Bu alanda (örne­ yansıtır hâle gelebilmek amacıyla halka eski­
      ğin mülkî idare bölümleriyle bölge kuruluş­  sine oranla daha yaklaşmak ve halk istekle­
      ları arasındaki ilişkileri de) bir düzensizliğin var  riyle ügilenmek zorundadır. Bu da. planlama
      olması, plânmm  hazırlık, uygulama ve de­  sürecine olumlu veya  olumsuz  yönden etki
      ğerlendirilmesi bakımlarından önemli sonuçlar  yapacaktır.
      doğurabilir. Böyle bir düzensizliğe, aslında,    Ayrıca, planlı dönemle birlikte idareye
      merkezî idaredeki yetersizliğin doğal bir so­ yeni görevler yüklenmiştir. Plan hazırlığında,
      nucu  olarak  bakmak da mümkündür;  mer­   uygulanmasında,  izleme  ve değerlendirilme­
      kezdeki  aksaklık, eksiklik ve kusurlar taş­ sinde, idare bilgi toplama, haberleşme ve koor­
      raya da yansımış demektir. Böyle bir sorun,  dinasyon sağlama  gibi daha pek çok çeşitli
      Türkiye'de plânlı döneme geçildikten sonra,   idarî sorumluluklar yüklenmeye  başlamıştır.
      yani plân gerekleri açısından, önem kazanma­  Elli kadar bölge idaresiyle birçok mahallî ve
      ya başlamıştır; çeşitli konularda, önemli prob­ taşra kuruluşunun planlamaya yapabileceği
      lem alanları ortaya çıkarmıştır. İlkin, taşra olumlu veya olumsuz etkinin önemi ise açık­
      idareleri, denetim bakımından güç bir duru­  tır.
      ma gelmişlerdir. Çeşitlilik ve dağılmalar yü­   Planlı kalkınma  sürecine  girilmesiyle,
      zünden taşra idarelerinin yeteri biçimde dene­ Türkiye'de valilik sisteminin yeni bir güvence
      time tâbi tutulmaları, günümüzde, çok zor ol­ kazandığı da söylenebilir. Gerçekten, çeşitli ku­
      maktadır. Sonra, taşra idare kademeleri lüzu­ ruluşlar arasında haberleşme, koordinasyon, iş­
      mundan  fazla artmıştır; ayrıca, bucaklar, ek- birliği zorunluğu, valiliğe yeni sorumluluklar


      290
   1   2   3   4   5   6   7   8   9