Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Belediye
                               rınnıza

                                       Çağrı
     Türk Belediyecilik Demeği olarak aşağıda    özellikle Belediye gelirlerini düzenleyen ya­
   metnini sunduğumuz  mektubu bütün tıükümet   salar çok eski olduğundan günün ihtiyaçlarına
   üyelerine, senatörlere  ve miUetvekillerimize  cevap veremez haldedir.
   göndermiş bulımuyoruz. Sizlerinde, bölgeniz Se­
   natör ve Milletveküleri nezdinde harekete ge­   Melediyelerimize ait görevlerin vatandaşm
   çerek özellikle Belediye Gelirleri Yasasının bir şikâyetlerinin asgariye indirecek tarzda yeri­
   an önce çıkarılması için çaba göstermenizi rica ne getirilmesi için, yeni esaslara ve günün ko­
   ediyoruz.                     şullarına göre hazırlanacak Belediye Gelirleri
                            Kanun  tasarısının süratle Yüce Meclislere sevk
     Grönderilen Mektup örneği :
                            edilmesi lüzumuna inanmaktayız. Tasanıun İç­
     "Türk Belediyecilik Derneği, memleketimiz­ işleri, Maliye ve İmar - tskân Bakanlıkları ara­
   deki bütün belediyelerin tüzel kişilik sıfatlariy- sında sıkı bir işbirliği kurularak gerçekçi gö­
   le üye oldukları, Kamu yararma çalışan bilimsel  rüşlerle ve bu arada Devletçe tahsil edilen ve­
   bir dernektir. Belediyelerimiz, kendilerini ilgi­ rimli gelir kaynaklarmdan Belediye Bütçelerine
   lendiren genel sorunlarınm bir çoğunu Derneği­ belirli oranlarda yeterli paylar aktarılmak sure­
   mize yansıtmakta^ çeşitli dileklerine hal çaresi tiyle hazırlanması faydalı olacaktir görüşünde­
   aranması konusunda  aracı olmamızı talep et­ yiz.
   mektedirler.
                               Türk Belediyeleri adına Belediye Gelirleri
     Belediyelerin idarî malî ve benzeri sorun-
   larma ışık tutmak amaciyle bugüne kadar bir­ Kanun Tasarısının bir an önce kanunlaşması
   çok seminer, kurs ve konferanslar tertip edil­ için gerek Hükümet, gerekse Komisyon ve Yü­
   miştir. Bu toplantilarda belediyelerimizin özel­ ce Meclislerimiz nezdinde yakın ilgi v© takip­
   likle malî sıkınti içerisinde oldukları gerçeği lerinizi önemle istirham eder, saygılar suna­
   her fırsatta dile getirilmektedir.
                            rız.'
     Anayasamızın  116. maddesi mahalli idare­
   lerimizin görevleriyle orantalı gelir kaynakları­       Türk Belediyecilik Demeği
   na kavuşturulmalanm  öngörmüştür.                      Başkanhğı

                                                  289
   1   2   3   4   5   6   7   8