Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

dar, akaryakıta zam dolayisiyle, zamdan önce  Ulaştırma Bakanlığma  görev ve yetki vermiş
     uygulananmakta  olan taşıma ücretlerinin %15  bulunmaktadu-. Bu yetküere istinaden Belediye­
      (Yüzde onbeş) ten fazla artırılmaması gerek­ ler, Belediye hudutları içinde, taksi, otobüs ve
     mektedir.                      dolmuş ücretlerini yeniden düzenlemişlerdir.

        Grer^ğini ve bilgi edinilmesini"***       Ulaştırma akanlığmda  da şehirler arası
                               yolcu ve yük taşıma ücretlerinin yeniden düzen­
                               lenmesi için gerekli çahşmalara başlanılmış bu­
        SONUÇ  :                   lunmaktadır.
        Halkın günlük yaşantısıyle çok yakından
      ilgili olan yolcu ve yük taşıma ücretlerinin ye­ Akaryakıt fiyat ayarlamasından sonra yol­
     niden düzenlenmesi konusu son ayların en önem­ cu ve yük taşıma ücretlerinde, maliyet jnikse-
      li ve aktüel olaylarından biri oldu.     lişleri sebebiyle bazı değişikliklerin olacağı şüp­
                               hesizdir. Fakat bu artışm hangi nisbette kala­
        Grerçekten Şubat 1974 ayında akaryakıt i­
                           f
      yatlarına zam yapılmasından sonra, yolcu ve  cağı konusunda tartışmalar olmaktadır.
      yük taşıma ücretlerinin yeniden düzenlenmesi    Ulaştırma Bakanlığının yukarıda belirttiği­
      kaçınılmaz bir durum göstermişti.        miz genelgesine göre bu artış % 15 civarında
        Bu sebeple, bir taraftan Ulaştırma Bakan­ olmahdır. Halbuki bazı yerlerde ücret tarifele­
      lığında, bir taraftan Belediyelerde gerekli çalış­ rinde %100'e yakın fiili artışlar olduğu duyul­
      malara başlanılmıştı.               maktadır.
        Kanunlarm  vermiş olduğu yetkilere göre;    Temennimiz;  Belediyelerimizin ücret tari­
      Tatbikatta şehir içi yolcu ve yük taşıma ücret­ felerini düzenlerken gerekli hassasiyeti göster­
      leri belediyelerce, buna karşılık şehirler arası mesi ve Ulaştırma Bakanlığının yeni yolcu ve
      yolcu ve yük taşıma ücretleri ise Ulaştırma Ba­ yük taşuna ücretlerini kısa zamanda ilân etme­
      kanlığınca düzenlenmektedir.           sidir.

        Görülüyorki Kanunlarımız yolcu ve yük ta­ (***) Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Gn. Md.
      şıma ücretlerinin tanziminde Belediyeler'e ve    5.3.1974 gün ve 6044-1/298-3301 sayılı genelgesi.

      296
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15