Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

»
     A Y L I K      İLİM     Y E   M E S L E K       DERGİSİ

                      İ Ç İ N D E K İ L E R

                                             Sayfa

      Belediye Başkanlarımıza Çağrı . . . . .                . 289
      Valilik Sisteminin Kalkınma Plânı Açısından
      Önemi                        Doç. Dr. Tahir AKTAN  . 290
      Yolcu ve Yük Taşıma Ücretlerinin Düzen-
      Jenmesi                       Doğan ÖZGÖKÇELER    . 293
      Köy Kalkınma Kooperatiflerinin, Kooperatif­
       ler ve Ulusal Ekonomi Açısından Değerlen­
      dirilmesi ve Mahallî İdareler          Fikri GÖKÇEER  . .  . 297
       Urfa il'i Belediye Saymanları Kursu'nda ileri
      Sürülen Tenkit ve Temenniler,           Celâl BÜYÜKYAVUZ    . 300

      Amerika Birleşik Devletlerinde Şehir ve Ka­
       sabaların Bütçe ve Malî Plânlama Konusun­
      da Bir Derleme                   Ahmet Sezai AYDIN   . 302
       Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı'nda Turizm  Selâhattin ÇORUH .   . 306
       Fransa Belediyelerinin Yeniden Gruplandı-
       rı İması                      Arslan BAŞARIR . .  . 312
       italya'nın Bölgesel Kalkınma Çalışmalarında
       Yeni Bir Adım             .     Tolga HAKAN . . .  . 314
       Norveç'te Belediyeler Arsa Alımlarını "Arsa
       Edinme Bonoları" ile Finanse Etmekteler . .  Çev. Mina TANSEL .  . 317
       Türk Belediyecilik Derneği XV. Dönem Kur­
       su Sona Erdi                   Nurten SİPAHİOGLU    . 320
       Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar . .   Muzaffer A K A L I N . . 323

         TÜRK       BELEDİYECİLİK            DERNEĞİ

         YIL: 30        .  1  TEMMUZ            SAYI: 345
   1   2   3   4   5   6