Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

tirici güç ve kajmak olduğuna; böyle olmakta akımı ve yolu değil; sulandırılmamış, bulandı-
   da, millet varlığı ve gerçeğiyle birlikte devam nlmamış; araştırıcı, yapıcı, yaratıcı, toplayıcı,
   edeceğine yürekten inanmayı ve buna göre dav­ birleştirici, kaynaştırıcı, bütünleyici, geliştirici
   ranmayı gerektirir.                ve yüceltici gerçek Türk MüliyetçiUğidir.
     — Atatürk'ün milliyetçiliği, Millet ve Dev­  Bu bakımdan, Atatürk'ün milliyetçihği, sa­
   let hizmetinde, gününü gün etmek, idare-i mas- vaşta ve barışta, Türk Melletinin ihtiyaçları, eği-
   lahatçı olmak demek değil; Devlet ve Millet ha­ Mmleri, ilgüeri, özellikleri ve gerçekleri içinde
   yatiyle ügili ekonomik, politik, sosyal, kültürel oluşan ve gelişen bir müliyetçüiktir.
   her türlü konuda ve işlerde yüksek millî sorum­
   luluk duygusu, bilinci ve tutumu içinde davra­   Bütün bu gerçekler ^arşısmda, kesinlikle
   nışlarda bulunmak demektir.           belirtmek gerekir ki, Atatürk'ün milliyetçiliği­
                             nin kaynağı Türk Milleti, dayanağı da Türkiye'­
     — Atatürk'ün milliyetçiliği, kamu ve özel dir.
   sektör hizmetlerinde, şahsî ve keyfî bir idarejd;
   dağımk, sistemsiz ve gelişigüzel bir çahşmayı   G E R Ç E K T Ü R K M İ L U Y E T Ç Î L Î Ğ Î :
   değU; planlı, programh ve sistemli rasyonel bir
   çahşmayı ve disiplini gerektirir.           Bu görüşlerimizin ve açıklamalarımızın ışı­

     — Atatürk'ün milhyetçiliği, başka kültür­ ğı altında gerçek Türk Milliyetçiliğinin genel
   lerin ve milletlerin hayranı ve taklitçisi olmasn çerçevesini de rahatlıkla belirtebiliriz.
   değil; nülletimizi diğer milletlerden ayu-an, mil­
                               Türk
                                         "dil,
                                  Milhyetçiliği,
                                                   ve
                                                ülkü
   lî kişihğimizi temsil eden ve gösteren millî kül­ inanç" temeline dayanmakla kültür, ve milli-
                                            Millet
   türümüze  bağlıhk; onu korumak, geliştirmek,  yetçiUk garçeğrne; '^yurtta sulh — cihanda
   yükseltmek demektir. Bu, büyük millet olmanın
   ve oluşumuzun da bir gereği ve şartıdır.    sulh" ilkesini benimsemekle içte ve dışta banş
                            ve mutluluk amacına, özlemine ve isteğine bağ­
     — Atatürk'ün milhyetçiliği, sadece ekono­ lı insanlık ülküsüne dayanan bir milhyetçilik
   mik ve teknolojik yönlerden güçlü bir ülke ve anlayışıdır. Bu bakımdan, Türk Milliyetçiliği,
   millet olmak değil; ekonomik ve teknolojik ge­ sevgiye, saygıya, birleştiriciliğe, araştırıcılığa,
   lişmelere paralel olarak, millî güvenhk, ekono­ yaratıcılığa, bilime, sanata, hürriyete, adalete,
   mik, sosyal ve kültürel bütünlük çerçevesinde fazilete, eşitliğe, millî varlığımız ve yaşayışımız­
   sosyal refah, hür ve medenî bir ortam içinde la ilgili manevî ve maddî değerlen'mize, bunları
   faziletU olarak insanca yaşama ülküsü, isteği geliştirmeğe ve yüceltmeğe, yeniliğe, insanlığa,
   ve düşüncesidir.                  medeniyete, ülkücülüğe ve Türklüğe dayanan
                             gerçekçi, dengeli ve ahlâkî bir milliyetçiliktir.
     — Atatiu-k'ün milliyetçiliği, Türk Milletinin
   bağh olduğu ve önem verdiği bütün maddî ve    Bu genel anlayış ve çerçeve içinde Türk
   manevî  değerleri, şahsî veya belirU grupların Milliyetçiliğinin genel amaçlarını şöyleyece özet­
   amaçlarına alet etmek, bunların amaçlarını her- leyebiliriz:
   şeyin üstünde tutmak ve görmek değil; Millet   — TÜRK  MÎLLETİNE   V E MİLLETÎMÎ-
   olarak "ortak", Devlet olarak "millî" amaçla­ ZlN BÜTÜN  ÜYELERİNE   SEVGİ  V E SAYGI
   rımızın üstünde hiçbir amacın bulunamayaca-  DUYMAK;
   ğma inanmak; şahsî çıkarların veya amaçların,
   ortak ve millî amaçlar çerçevesinde âdil ve den- —  TÜRK  MİLLETİNE   BAĞLI  V E SA­
   geU bir şekilde sağlanmasına veya gerçekleşti­ DIK OLMAK V E KALMAK;
   rilmesine saygılı olmak; bunun gerektirdiği     — TÜRK  OLMANIN   V E TÜRK  VATAN­
   davranışları göstermek demektir. Şahsi mutlu­ DAŞI  BULUNMANIN    GURURUNU,   ŞEREFİ­
   luğumuzu,  millî mutluluğumuza tercih etme­  Nİ V E MİLLÎ  SORUMLULUK    DUYGUSUNU
   mek; onu, millî refah ve mutluluğumuz içinde EN YÜKSEK  BİR  ŞEKİLDE  DUYMAK, YA­
   aramak, bulmak ve sağlamak demektir.      ŞAMAK  V E YAŞATMAK;
     — Atatürk'ün milliyetçihği, Atatürk'le do­   — TÜRK   MİLLETİNİN   MANEVÎ   VE
   ğan ve başlayan yeni bir milliyetçilik anlayışı. MADDÎ BÜTÜN KÜLTÜR   DEĞERLERİNE

                                                   55
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14