Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

mek  ve milleti zengin, müreffeh ve mutlu et­ ları itibariyle, sosyal, ekonomik ve kültürel kal-
     mekten ibarettir."                 kmmamızın  her ana ve alt sektöründe veya ko-
                               nularmda; tarımda,  madencilikte, sanayide,
       — "Yurt, mutlaka çağdaş, medenî ve yep­
     yeni olacaktm Bizim için, bu, hayat davasıdır." ulaştırmada, eğitimde, sağhkta ve diğer hizmet­
                               lerde, bunların yapılarmda, kompozisyonlarmda,
       — "Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz in-   üretim ve verimlerinde büyük gelişmeler ve iler-
     kılâplarm amacı; Türkiye Cumhuriyeti halkını,  lemeler sağlanmıştır.
     tamamen  çağdaş, bütün anlamı ve şekliyle me­
     denî bir sosyal toplum haline ulaştırmaktır."    MUlî kalkınmamızı rakamlarla belirten gös­
                               tergelere göre, Türkiye, 1923'lerden çok ileri
       — "Milleti idare prensibimiz, milletin ortak  mesafelerde ve noktalarda, Atatürk'ün, Yüksek
     ve genel fikrine ve eğilimine uymaktır. Bu fik­ Türk Milliyetçiliği ülküsü ve anlayışıyla herşey-
     rin ve eğilimin gerçekçi ve ciddî olabilmesi, mil­ den aziz tuttuğu Asü Türk Milleti için öngördü­
     letin maddî ve manevî ihtiyaç kaynaklarmdan  ğü nihaî amaçları ve millî ülküleri gerçekleştir­
     gelmesine bağhdır."                 me yolundadır.
       — "Millî servetin dağıtılmasmda daha mü­   Bu vesile ile, zaman zaman da olsa, Ata­
     kemmel  bir adalet ve emek harcayanların daha türk'ü, O'na ilham ve güç veren Türk Milliyet­
     yüksek refahı; millî birUğin korunması için şart­ çiliğini tam anlamıyla anlayamamamn, objek­
     tır. Bu şartı daima gözönünde tutmak millî bir­ tif olarak değerlendirememenin, uygulamalarda
     liğin temsilcisi olan Devletin önemli görevidir." meydana gelebilen sapmalarm, içinde bulunduğu­
                               muz "gelişmekte oluş" çemberini daha kısa za­
       — "Büyük  davamız, en medenî ve en mü­  manda kırmamızı engellediği gerçeğim de ka­
     reffeh millet olarak varhğımızı yükseltmektir. bullenmek ve ortaya koymak gerekir.
     Bu^ yalnız kurumlannda değil, düşüncelerinde
     de temelli bir inkılâp yapmaş olan Büyük Türk   Bu bakımdan, bu duruma açıklık kazandır­
     Milletinin dinamik ülküsüdür. Bu ülküyü en kı­ mak; bu alandaki kavram kargaşalığını asgari­
     sa zamanda başarmak  için, düşünce ve hareketi  ye indirebilmek amacıyle, Atatürk'ün milliyet­
     birlikte yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşeb­ çiliğinin NE OMADlGmi  V E NE OLDUĞUNU
     büste başarı, ancak, hukuki bir planla ve ras­ belirtmek yararh olacaktır.
     yonel şekilde çalışmakla mümkün olabilir."

       — "MUletimin, lâyık olduğu YÜKSEK ME­      ATATÜRK'ÜN   MİLLİYETÇİLİĞİ NE   DE.
     DENİYET   VE REFAH  SEVİYESİNE   varma­   ĞİLDİB?  NEDİR?
     sını alıkoyabilecek hiçbir engel düşünmeğe yer
     bırakılmadığmı ve bırakılmıyacağmı huzurunuz­     — Atatürk'ün milliyetçiliği, coğrafî sınırlar
     da söylemekle bahtiyarım."            içinde veya şeklî bir Avrupa parçası veya ülkesi

       Bu sözler, herhalde, Atatürk'ün milliyetçi­ olmak değil; düşünce hürriyetine sahip olmak,
     lik anlayışmm genel çerçevesini çizmeye ve  çağımızın gerektirdiği anlamda ve yönde mülî
     amaçlarım göstermeye yetecektir.         bünyemize ve benliğimize bağlı kalarak sistemli
                               ve metotlu çalışmak; çoğ dışı kalmak değil, çağ­
       Bugünkü  Türkiye'nin, bazı alan ve konu­ daşlaşmak demektir.
     lardaki gcUşmelerini 1923'lerle karşılaştırmak
     dahi, bize, Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının  — Atatürk'ün müliyetçiliği, kendine ve mil­
     ve davraıuşımn -en canh örneklerini vermekte­ letine güven duygulan zedelenmiş ve zayıflamış
     dir.                        olmayı değil; tarihimizle gurur duymayı; on­
                               dan ibret ve ders almayı; "gerçek güç ve ilham
       Bilinen ve çok açık olarak görünen gerçek kaynağı" olan milletine sarsılmaz inançlarla
     şudur ki; 1973 Türkiyesi, 1963'lerin, 53'lerin, bağlı olmayı ve güvenmeyi; bu açıdan, milliyet­
     43'lerin, 33'lerin ve 23'lerdn Türkiye'si değildir.
                               çiliğin, kişi, millet ve devlet hayatında duygu,
       Hangi açıdan ve yönden bakılırsa bakılsın, düşünce ve hareket yönünden millî hayatiyeti
     değerlendirilirse değerlendirilsin, 1923-1973 yıl­ sağlayan en önemli bir bağ, itici ve harekete ge-


     54
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13