Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Başka  bir ifadeyle, söz, duygu ve düşün­ nevî güçlerinin birleştirilmesini ve bütünleşme­
  celerin iş, hareket, davranış ve eserler haline ge­ sini sağlayarak. Milletimizin, tarihte eşine ve
 tirilmesidir.                    benzerine ender rastlanır bir millî uyamş ve sü-
                           kinişle egemenhğimize, bağımsızlığımıza ve hür­
    MİLLİYETÇİLİĞİN    GENEL   ANLAMI    riyetimize kasteden bütün zincirleri nasıl kır­
 İÇİNDE  ATATÜRK'ÜN   MİLLİYETÇİLİĞİ:      dığım ve kıracağım, her türlü kötü niyet ve
                           planların nasıl yok edileceğini ve edildiğini, bü­
    Bu genel anlajoş içinde Mustafa Kemâl'e  tün dünyaya, Türkün kudret ve kuvvetini bir
  bakınız. O'nu Mustafa Kemâl'likten, Türk'ün  defa daha unutulmayacak şekilde göstermiş ve
 ATALIĞINA,   ATATÜRK'lüğe  yükselten; mülî   ispat etmiştir.
 kahramanlarımızdan  en önde gelenlerinin safma
  sokan özelUklerini araştırınız. O'nu, hangi açı­ Böylece, dünyaca beklenmedik ve umulma­
 dan olursa olsun, buraya kadar özetle belirtme­ dık bir hız ve şekilde millî bağımsızlığa, egemen­
 ğe çalıştığımız mUliyetçiliğin çok genel anlamı liğe ve hürriyete kavuşan Türk Milleti, Mus­
 içinde objektif olarak değerlendiriniz. Mustafa tafa Kemâl'in ve arkadaşlannm önderliğinde
 Kemâl Atatürk, nejd düşünmüştür? Ne yapmış­  yeni bir miUî toplum ve devlet olarak, yepyeni
 tır? Nasıl başarmıştır? Niçin kendini milletine ve bu defa değişik savaşlara girmiştir. Bu sa­
 adamış ve feda edercesine çalışmıştır? inceleyi­ vaşlar, millî bünye ve benlik içinde gelişme, jü-
 niz...                       celme, çağdaşlaşma, ileri ülkelerle aradaki me­
                           safeyi hızla kapatma savaşları veya çabalarıdır.
    Insanhk tarihinde en uzun ve çok şerefli
 bir tarihi ve hayatı olan; sayısız devletler ku­ Türk Milleti, her iki savaşta; diğer bir de­
 ran, kurduran ve bunlar yanmda onaltı bağımsız  yişle kurtuluş, kuruluş ve kalkınma savaşların­
 Türk Devletini yaratan; dünyanın en güçlü ve da, boyunduruk altındaki milletlere ümit, güven
 geniş imparatorluklarma sahip olmuş Türk Mil­   ve üham kaynağı; gelişme, modernleşme ve çağ­
 leti, yirminci yiızyılm ilk çeyreğinde, bilinen dün­ daşlaşma eğilimi ve isteğindeki geri kalmış bü­
 ya devletleri tarafından aziz 3aırdu bölünme ve tün ülkelere de örnek olmuştur.
 parçalanma;  millî egemenliği, bağımsız  ve     Kalkmma   savaşmda  veya  çabalarmda,
 hürriyeti yok edilme; millî varlığı dünya tari­ Atatürk'ün, Türk Milleti için öngördüğü nihaî
 hinden silinme gibi, bir mUlet ve devlet için en millî amaçlar:
 tehUkeli, feci ve ölüm demek olan tertiplerin,
 hesaplarm ve planlarm yapıldığı bir sırada, mil­  — YURDUMUZU    DÜNYANIN   EN  MA­
 lî bünyesinden bir Mustafa Kemâl çıkanyor... MUR  VE  EN MEDENÎ  ÜLKELERİ   SEVİYE­
 Bu Mustafa Kemâl, sinesinden çıktığı Asil Mil­ SİNE ÇIKARMAK;
 letinin kendisi gibi ülkücü ve kahraman bir avuç   — MİLLETİMİZİ,   EN  GENİŞ  REFAH,
 evlâdı olan diğer Mustafa Kemâl'lerle "millî bir ARAÇ VE KAYNAKLARINA    SAHİP  KIL­
 öz veya çekirdek" meydana getiriyor... Bu çe­ MAK;
 kirdekle birlikte Mustafa Kemâl, kendi deyimiy­
 le yine bağrından çıktığı "gerçek güç ve ilham  — MİLLÎ  KÜLTÜRÜMÜZÜ    ÇAĞDAŞ ME­
 kajmağı" olan Asil Milletinin sinesine koşuyor... DENİYET SEVİYESİNİN  ÜSTÜNE   ÇIKAR-
                           MAK'tır.
   Türk mUletinin haysiyetli ve şerefli bir mil­
 let olarak yaşamasmı ülkü edinen; millî varlığı- Bu nihaî mülî amaçların mahiyetini daha
 mızm  devamım, güçlendirilmesini ve geliştiril­ açık olarak görebilmek ve anlayabilmek için,
 mesini millî bilinçte be millî birlikte gören; milî Büyük Önder'in, 1923'den ölünceye kadar geçen
 benliğini bulamayan milletlerin başka milletle­ süre içindeki sözlerinden ve direktiflerinden ba­
 rin esiri olacağım bilen ve söyleyen Mustafa Ke­ zılarını hatırlamak dahi yeterlidir:
 mâl ,bu duygu, düşünce ve ülkülerle Anadolu'da  — "Efendiler, Türkiye Büyük Millet Mecli­
 Türklüğü şahlandırmıştır. Türklüğün, tarihten  sinin ve onun hükümetinin milletten aldığı yön;
 ve milletin özünden gelen yüksek mülî ve manevî bağımsızhğı tam; ve kayıtsız şartsız millî ege­
 değerleriyle ve inançlariyle bütün maddî ve ma­ menlik ilkelerine dayanarak yurdu mamur et-

                                                 53
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12