Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Atatürk'ün                Milliyetçiliği


                                                 Avni AKYOL         G I R Î Ş :                  gerekli iradeyi ve azmi, millî duyguya, ruha ve
                                bilince dayalı "milliyetçilik kudretinde ve kay-
         Atatürk'ün milliyetçUiği konusundaki gö­  nağmda" bulabilmektedirler.
      rüşlerimizi belirtmede en gerçekçi, güvenilir ve
      uygun yollardan biri, samnm, genellikle bugüne    Bu bakımdan, miUiyetçiliğin ön şartı, MİLh
      kadar yapılagelen Büjdik Önder'imizin kişiliğini LETlNÎ SEVMEK  V E SAYMAK'tır.  Bu sevgi
      tanıtmak  ve eserlerini sa5mıak değü; O'nun  ve saygı, "insan sevgisine" ulaştırır kişiyi...
      Türkçü, mUliyetçi, ülkücü ve akılcı düşünce sis­ Ancak, genel eğilim olarak görüldüğü üze­
      temini ,değer yargılarım ve amaçlarını araştır­ re, bununla yetinmek veya bu seviyede kalmak,
      mak, eserlerini hangi şartlar altında ve nasıl gerçek miUiyetçihk tutumu ve davranışı yönün­
      gerçekleştirdiğini incelemek ve değerlendirmek­ den, yeterU değildir, çağımızda, yeterli ve ge-
      tir.                        çerU de olamaz.

         Bu yol, Atatürk'ü, hayatı, eserleri, düşün­  Bu noktada kalmak, genellikle, milliyetçiliği
      ce yapısı, amaçları, ülküleri Ue maddî ve ma­ tutucu, statik ve fanatik milliyetçiliğe götürmek­
      nevî varlığmın bir BÜTÜN halinde ele almma-  tedir; zaman zaman da götürmüştür. Çünkü, bu
      smı ve değerlendirilmesini gerektirir.      yöndeki ve anlayıştaki milhyetçiliğin ana özelli­
                                ği ve ağırhğı DUYGUDA, SÖZDE ve DÜŞÜN­
         Ashnda, milliyetçiliği, Atatürk'ü ve Türk CEDE  kalmış olmasıdır.
      MilliyetçiUğini birbiriyle ilişkili bir BÜTÜNLÜK
      içinde ve ön yargılardan uzak şekilde anlama-   Özellikle başdöndürücü bir hızla değişen, iz­
      mn, kavramanın, anlatabilmenin başka yolu da lenmesi dahi güç ve geneUikle mümkün olma­
      yoktur.                      yan gelişmelere sahne olan çağımızda, milliyet­
                                çiliğin bu ön şartımn, mutlaka dinamizm kazan­
                                ması, hareket haline dönüşmesi de şarttır. Bir
         MİLLtYETÇlLtĞİN   GENEL  ANLAMI:
                                bakrnıa, bu, SEVGl  V E SAYGI  DUYXnJVN
                                VARLIK  için gerekenlerin yapılmasıdır. Bu da,
         Fertlere, "mîllî bir kişilik" kazandıran; top­ bu varlığm korunması, geliştirilmesi ve mutlu
      lulukları, milM duygu, millî ruh ve bilinç içinde küınmasıyle il^U davranırların seçilmesini ve
      dilde, inançta, düşüncede, ülküde, ahEkta ve ta­ gösterilmesini gerektirir.
      rihte birleşmiş, kaynaşmış ve anlaşmış bir "mü-
      let" haline getiren niteUklerin başmda "milliyet­
      çilik" gelmektedir.                (*) Gençlik ve ,Spor Bakanlıgrı Müsteşarı, Hacettepe
                                       öğretim
                                  Üniversitesi
                                               Üniversiteler
                                           Görevlisi,
                                                     Üstü
                                  Yüksek öğretim Kurulu Üyesi olan Avni AKYOL'-
         Fertlerin varhklanm devam ettirme irade­   un. Başbakanlık Ellinci Yıldönümünü Kutlama Yük­
      sinin ve azminin kajmağı, nasıl "kendim koru­  sek Kurulu adına, 10 Kasım 1973 tariliinde, saat
      ma" içgüdüsü ise; milletler de var olmak; millî 16.05'de Türkiye Radyolarmda yaptı&ı konugmamn
      varlıklarım devam ettirmek ve yüceltmek için   metnidir.
      52
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11