Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

Yukarda zorunlu ve isteğe bağlı görevler  özel idarelere Sağlık Bakanlığmm onaja üe has-
 olarak sıraladığımız görevler, köyün sadece köy  tahane veya dispanser açma yetküeri verilmiş­
 kanununda  yer almış ve çevre sorunları ile il­ tir.
 gili gördüğümüz görevleridir. Asimda köy ka­
 nununda  zorunlu görevler 13 ncü madde de 37    237 nci maddeye göre, belediyelerin içme
 fıkra içinde ve 14 ncü maddede de isteğe bağlı sularının içilmeye elverişh hale getirilmesi, 239
  görevler 32 fıkra içinde sayılmıştu".      ncu maddeye göre kuyu ve sarmçIarm kulla­
                           nılmaya elverişli hale getüilmesi, ıslahı, menba
                           sularının denetlenmesi, 241 nci maddeye göre
    C — özel tdareler
                           içilmesi zararlı olan suların bulundukları yer­
    II Özel İdaresinin kuruluş ve görevlerini lere "içilmesinin zararlı olduğunu" gösteren
  düzenleyen 1913 tarihli îdarei Umumiyeî Vüâ-  levhalar asüması, 242 nci maddeye göre dere,
  yat Kanununun  özel idareleri ügilendiren hü­ nehir, çay ve çeşmelerin kirlenmesine sebeb ola­
  kümlerine göre, özel idarelere de çevre sorunla­ cak çalışmalara engel olunması, fabrika suları­
  rını ilgilendiren görevler verilmiştir. Bunlar nın zararları giderilmeden nehir ve derelere
  arasmda :                     akıtılmasına engel olunması gibi görevler be­
                           lediyelere verilmiştir.
    1 — Göl ve bataklıklarm kurutulması ve
  ıslahı,                        Yine Hıfzıssıhha kanununun 244 ncü mad­

    2 — Fabrikalar kurulması için izin verme,  desine göre lâğım ve kirli suların dere, çay ve
                           nehirlere, fenni sakıncası olmadığı saptanma-
    3 — Örnek  çiftlik, fidanhk ve çiftçilik dıkça akıtılması yasaktır.
  okulları kurma,
    4 — Orman  yetiştirme,
                              1593 Sayıh Kanunda Ceza Hükümleri :.
   5 — Sağlıkla ilgiU görevleri sayılabilir.
                              1593 sayılı kanunda yazıh yasaklara uy­
                           mayanlar  hakkında ayni kanunun 1972 yüm-
   D — 1953 saydı Genel Hıfzıssıhha Kanunu­
  na göre Belediye ve özel İdarelerin Görevleri : da 1627 sayıh kanunla değişen 282 nci madde­
                           sine göre 2 aya kadar hafif hapis 100 liradan
    1593  sayıh kanunda belediyelere ve özel 500 liraya kadar hafif para cezası verilir. Ayni
  idarelere halkın sağlığı ve çevre sorunları üe kanunun (283 - 302) maddelerinde de diğer ya­
  ilgüi birçok görevler verilmiştir. Sözü geçen saklara uymayanların  cezaları belirtilmiştir.
  kanunun 20 nci maddesine göre Belediyeler ye­  1972 yılında bu kanuna eklenen ek ikinci madde
  nilecek, içilecek şeyleri kontrol etme, temiz su ile bulaşıcı hastalıklarla savaş konusunda alma^
  getirme, genel yerlerde halkm sağhğına zarar cak tedbirlere uymayanlardan Sağlık Bakanh-
  veren nedenleri ortadan kaldırma, bulaşıcı has- ğının yetkili kılacağı sağlık ekiplerinde görev
  tahklarla savaş v.b. görevleri yapmakla yü­  alanlarca 10 hradan 30 liraya kadar para cezası
  kümlüdür. Aym kanunun 18 nci maddesine göre  alınabilecektir.

                                                  51
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10