Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

dinlenmeleri için zorunludur. Şehirlerin yeni karıda 9 madde içinde topladık. Bundan beledi­
      gelişme plânlarımn doğal zenginhklerin korun­ yelerin çevre sorunlarında en büyük sorumlu­
      masını sağlıyacak yersel renkleri ve yersel mi­ luk taşıyan kamu tüzel kişisi olduğu sonucunu
      mari tipleri devam ettirecek ve güzelleşmeyi çıkarabiliriz.
      destekliyecek nitelikte hazırlanmaları gerekir.
                                 Gerçekten  Belediyeler  konunun  birinci
        Teknik geUşmeler dolayisiyle tabiat dün­  maddesinde de tanımlandığı biçimde, bulunduk­
     künden  daha çok kullanılmaktadır. Bu kullan­ ları belde halkının ortak ve uygar gereksinme­
     manın hava, su ve toprak kirlenmesine sebeb ol­ lerini yerine getirmekle yükümlü bir tüzel kişi­
     maması  ve tabiatın insanhğın yararına korun­ liktir. Bu görevi başarı ile yürütmelerinde,
     ması sağlanmahdır.                 imar plânlarım yapma ve uygulama yetkileri
                               önemli bir araç ve etkendir. Diğer hizmetlerin
                               başarısı büyük ölçüde imar plânlarının iyi nite­
     n —  ÇEVRE  SORUNLARINDA    MAHALLÎ     likte ve geleceğin ihtiyaçlarma cevap verecek
     İDARELERİN   YASAL  SORUMLULUKLARI       biçimde hazırlanmalarına bağhdır.


        A — Belediyeler                 B — Köyler
        1580 sayıh Belediye kanunu Belediyelere    442 sayıh ve 1924 tarihli köy kanununa
     çevre sorunları ile ilgiü birçok görevler vermiş­ göre köyün görevleri zorunlu ve isteğe bağlı
     tir. Belediye kanununun 15 nci maddesinde Be­ olarak ikiye ayrılmıştır. Kanunun 13 ncü mad­
     lediyelerin görevleri 76 madde içinde sıralanmış­ desinde köy tüzel kişiliğinin zorunlu görevleri
     tır. Bu maddeler incelendiğinde çevre sorunla­ arasmda :
     rını ügilendiren birçok görevlerin belediyelere   1 — Bütün temizlik işleri üe ügüi görev­
     verilmiş olduğu görülmektedir. Bu görevleri   ler.
     aşağıdaki biçimde sıralayabiliriz:          2 — Yol, içme suyu yapma ve kültür gö­
        1 — Genel Temizlikle ilgili bütün hizmet­ revleri.
     ler.                          3 — Köy korusunu koruma.
        2 — Başıboş hayvanları toplamak ve hay­   4 — Su baskmlarma engel olma.
     van sürülerinin gelip geçecekleri yerleri belirt­
     mek.                          5 — Tarıma ve ağaçlara zararlı hayvan
        3 — Çöp atılacak yerleri saptamak.    ve böceklerle mücadele, gibi görevler sayılmış­
                               tır.
        4 — Yapı izinlerim yasalara uygun olarak
     vermek, imar plânı yapmak.              Köy kanununun  14 ncü maddesinde ise is­
        5 — Orman, tarla, bağ, bahçe, koru, çayır teğe bağh görevler olarak :
     ve meraları zarardan korumak.
                                 1 — Köyün genel hizmetleri ile ilgili ya­
        6 — Yangına karşı tedbirler almak. Or­
     man yangmlarım  önlemek.             pılar yapmak (Hamam, çamaşırhk, pazar, çar­
                               şı
                                v.b.
                                  gibi).
        7 — Belediye bahçeleri, fidanlıklar, çocuk
     bahçeleri, belediye koruları yetiştirmek, koru­   2 — Köyü diğer kasaba ve köylere bağla­
     mak ve işletmek.                 yan yol kenarlarına ağaç dikmek ve yabani
        8 — Fabrika ve benzeri kuruluşlarm ka­  ağaçları aşılamak,
     zan ocak ve bacalarım kontrol etmek, zararla­   3 — Köylünün  bilgisini artıracak kitap
     rını önleyici tedbirler almak.          getirtmek,
        9 — Müze, hayvan ve  nebat bahçeleri     4 — Yanan, yıkılan fakir evlerini bütün
     yapmak  ve devam ettirmek.            köy yardımı ile yaptumak,

        Belediyelerin çevre sorunları ile ilgili gö­ 5 — Koru olmayan  yerlerde koru yetiş­
     revlerini. Belediye kanununun 15 nci maddesin­ tirmek,
     de sıralanan görevlerini taramak suretiyle yu­   görevleri bulunmaktadır.


     50
   1   2   3   4   5   6   7   8   9