Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Mahalli        İdarelerimizin         Çevre       Sorunları         ile   İlişkileri


                                        Doç. Dr. Nuri TOKTOP

        ı —  KONUNUN   ÖNEMI         temiz olarak yararlanma hakkma hürmet  ve
                            saygı göstermesi gerekir. Tabiatı kirletenlerede
     Üzerinde yaşadığumz dünyanm  nüfusu son  müsamaha  edilmemehdir. Tabiat insanlık gibi
   yüzyılda her 20 - 30 yılda, bir müyar civarında gelişmiyor. Tabiata verüen zararlarm tamiri
   artmaktadır. Oysaki 1850 yıhnda tüm dünya   çok güç ve yavaş giderüebiUyor.
   nüfusu 1 milyar dolaylarmda idi. Önceki yüz­
   yıllarda daha az insamn oturduğu dünya yüze­   Şimdiye kadar toprak, bölge, kıyı, ülke dü­
   yinde bugün bir kaç misü insan yaşamaktadır.  zenlenmesi, turizm ve tabiatm korunması so­
 ^ Daha çok insan hava, su ve benzeri unsurlar­ runları birbirlerinden ayn olarak ele alınmış­
   dan yararlanmaktadır. İnsanlar çok kez tabiat tır. Halbuki bunlarm birbirile iüşküi ve koordi-
   kaynaklarmı, yarmm  kuşaklannı düşünmeden,   neli ele alınması gereküdir.
   kendi günlük çıkarlarına göre kullanmaktadır.
   Bu durum gelecek yönünden endişe doğurmak­     Tabiat güzellikleri ve manzaralar insan
   tadır. Bu nedenle, birçok ülkelerde, tabiatm çevresini kuşatan koşulları iyileştiren hayati
   gelecek kuşaklarmda yararlanacağı biçimde ko-  önemde  varlıklardır. Bunlarm korunması  ve
   runmasım  sağlayacak ulusal ve uluslararası dü­ denetlenmesi önemli bir sorundur. Şehirlerin
   zeyde çalışmalar yapılmaktadır.          estetik görünüşten yoksun monoton bir görü­
                            nüşe sahip oluşu, şehirsel yaşantıda insan zev­
     Dünyanın  pek çok ülkeleri tabiatm kirlen­ kine indirilen önemli bir darbedir. Bunun için
   mesinden yakınmaktadır. Son yüzyılda nüfus   insanların, gelişen endüstri üe tabiatm uyumlu
   artışı dolayisiyle dünyanın işgal edilmeyen  bir şekilde varolacağı biçimde tabiattan yarar­
   alanları azalmıştır. Nüfusun çoğalması, tüketi­ lanma çabası göstermeleri gerekir. Ağaç, gü­
   min artması sonucu insanlar orman, göl, nehir,  zel manzara ve yeşil alanlara saygı gösterilme­
   deniz, hava gibi insanlarm yaşaması ve sağhğı lidir. Yeşü kuşaklarla çevrilmiş ağaçh kırsal
   için önemli olan tabiat unsurlarını kirletmeye karakter korunmah ve buralar gerekli olan yer­
   başlamıştır.                    lerde yeniden ağaçlandınimah ve halka açık ol­
                            malıdır.
     Oysaki tabiatta yaşayan insanlarm temiz,
   emin, elverişü bir yaşantıdan yararlanmaya     Tarihi değeri olan abidelerin, şehirlerin,
   haklan  vardır. Tabiat'm insanlara verdiği do­ müze, saray, bahçe v.b. yerlerin yaşayan insan
   ğal zenginUklerin kirlenmemesi ve gelecek ne- ihtiyaçlarına uyacak biçimde korunmaları gere­
   sülere de temiz olarak devredümesi gereklidir. kir. Çünkü bunlar kültür varlığımızın zengin­
   Bunun  için herkesin, tabiattan başkalanmn   likleridir ve gelecek kuşakların yaşantılan ve

                                                   4»
   1   2   3   4   5   6   7   8