Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

ÎÇTEN  VE SÜREKLİ  SAYGI BESLEMEK   VE   YAL  VE KÜLTÜREL   KALKINMAMIZI   BİR­
      GÖSTERMEK;                     BİRİYLE   DENGELİ,  AHENKLİ   VE  ÂDİL
                               İLİŞKİLER  VE  BÜTÜNLÜK   ÇERÇEVESİN-
      — TÜRK  DEVLETÎNÎ,  ÜLKÜSÜ   VE MİLLET   DE  GELİŞTİRMEK   VE  YÜCELTMEK   İÇİN
      TiYLE  BÖLÜNMEZ   BÎR  BÜTÜNLÜK,   GÜ­   mÇBÎR   FEDAKÂRLIKTAN    KAÇINMAMAK,
      VENLİK,  KAYITSIZ  ŞARTSIZ  TÜRK  MÎLLE­   ENGELLERDEN    VE GÜÇLÜKLERDEN    YIL-
      TİNDE  BULUNAN   EGEMENLİK;   HÜR  VE   MAMAK;   BU  KONUDA   GEREKLİ  DAVRA­
      MEDENÎ  DEMOKRATİK    DÜZEN  VE  YAŞA­   NIŞLARI  VE  ÇABALARI   EN  ÜSTÜN  BÎR
      YIŞ ŞEKLÎ  OLAN  CUMHURİYET   REJİMİ VE   SEVİYEDE   GÖSTERMEK   VE  GERÇEKLEŞ­
      SİSTEMİ  İÇİNDE  KORUMAK;            TİRMEK.

        — ÜLKEMİZİN VE MÎLLETİMİZİN     MAD-
      Dl VE MANEVÎ  VARLIĞINI,  MÎLLÎ AMAÇ­
      LAR  DOĞRULTUSUNDA,    BİRBİRİYLE  DEN­      S O N U Ç :
      GELİ VE  TUTARLI  BÎR UYUM  İÇİNDE  GEi-
      LİŞTİRMEK;                       Türk Milleti, insanlık tarihindeki örnek ye­
                               rini; son bağımsız Devletinin ellinci yılma şe­
        —  MİLLÎ REFAH  VE MUTLULUĞUMU­      refle ulaşan Cumhuriyet idaresini Anayasa'mız-
      ZU, ÇEŞİTLİ  UNSURLAR   VE  ARAÇLARLA     da da belirtildiği gibi, Türk MiUiyetçiUğinden
      BİRLİKTE,  ÖZELLİKLE   SOSYAL  DEVLET    hız, ilham ve güç alarak sağlamış, gerçekleştir­
      ANLAYIŞINA   DAYALI   SOSYAL  ADALET    miş ve bugünkü seviyesine kavuşturmuştur.
      İLKELERİNE   UYGUN   OLARAK   GELİŞTİ­
      RİP ARTIRMAK;                     AsU milletimize yaraşır DAHA BÜYÜK,
                               GÜÇLÜ   VE MUTLU   TÜRKİYE   YARATMA
        —  ÜLKEMİZİ  VE MÎLLETİMİZİ,  MÎLLÎ   ÜLKÜMÜZÜ    GERÇEKLEŞTİRME;    nice  şe­
      BÜNYESİ  VE  BENLİĞİ  İÇÎNDA,  ÇAĞDAŞ    refli ellinci yıllara ulaşma ve kavuşma; yine
      MEDENİYET    SEVİYESİNE   HIZLA  ULAŞ­   TÜRK  MİLLİYETÇİLİĞİ   sayesinde mümkün
      TIRMADA   AZİMLİ VE KARARLI   OLMAK;     olacaktır.

        —  ÜLKEAÜZÎ  VE MÎLLETİMİZİ,  MÎLLÎ      Çünkü, Büyük  Önder Atatürk'ün inanışı,
      AMAÇLAR,   ÇIKARLAR, İLKELER VE    SINIR­   duyuşu ve söyleyişi ile "Muhtaç olduğumuz kud­
      LAR  İÇİNDE  KORUMAK;   EKONOMİK,   SOS­   ret, damarlarımızdaM asil kanda mevcuttur."

      56
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15