Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

11 Emekli sandığına tâbi olarak dört buçuk  kaıüığmdan ayrılan ve 55 yaşında olanlar emek­
   yıJ belediye ba^kalnlığı yapan ve ayrılanlar, li ayhğı alabilir mi.
   emekli sandığından bir hak talep edebilir mi.   Hizmeti 10 yıldan az olanlara emekli kese­
     Bir hak talep edemez- Ancak daha sonra  nekleri geri verildiği halde, bu dui'umdaküere
   emekliUğe tâbi bir görevde çalışırsa, beş seneyi verilmez- Toptan ödeme de yapılmaz. Ancak
   doldurduktan  sonra, tahsisatından kesilen   bunlar 60 yaşma kadar bekleme durumundadır.
   emekli keseneklerini geri alabilir. Hizmeti de­ 60 yaşım doldurdukları zaman kendilerine
   vam ederse yukarıda belirtilen haklardan (Hiz­ emekli aylığı bağlanır-
   met süresi ve yaş durumuna göre) istifade ede­   60 yaşını doldurmadan malûl durumuna
   bilir.                       düşerlerse, 60 yaşını doldurmaları beklenme­
     2 — Emekliliğe tâbi olarak 7 yd beilediye den, malûl aylığı bağlanır.
   başkanbğı yaptıktan sonra ayrılan bir kimse,    7 — Memur ve  belediye başkanı olarak ha­
   emekli mevzuatına göre hangi haktan istifade len 26 yıllık fiili hizmeti olanlar emekliye ayrı­
   eder-                       labilir mi.
     Emekli sandığı. Sosyal Sigortalar Kuru­     FüU hizmet sürelerinin 11.7.1971 tarihinde
   mu ve Bağ-Kur'a tâbi bir işte çalışmıyor ve ça- 20 yılı geçmiş olduğu anlaşıldığından emekli
   lışmıyacaksa emekli sandığmdan birikmiş ke­  olabilirler.
   seneklerini faizsiz olarak geri alabilir.      8 — Memur ve belediye başkam olarak fi­
     3 — Belediye başkam iken 65 yaşım dol­ ili hizmet süresi 25 yıl olan ve halen 58 yaşında
   duran^ kesenek kesilmek suretile 7 yı.1 fiili hiz­ bir bedlediye başkam emekli olabilir mi.
   met süresi olanlar emekli ayhğı alabilir mi.    11.7.1971 tarihinde hizmet süresi 20 yılı
     Hizmeti 10 yılı doldurmamış olduğundan   doldurmamış  olduğundan 25 yılda emekli ola­
   kendisine toptan ödeme yapılır ve emekli ikra­ maz. 60 yaşını doldurduğunda emekliliğini iste­
   miyesi ödenir. Emekli aylığı bağlanmaz.    yebilir. O zaman hem emekli aylığını alır, hem
     Toptan ödeme, o tarihe kadar gerek ken­ de göreve devam ettiği müddetçe belediye baş­
   disinden kesilen, gerekse belediyenin karşılık kanlığı tahsisatını alır.
   olarak emekli sandığına gönderdiği kesenekle­    9 — Kaç yıl hizmeti olana emekli ikrami­
   rin % 4 faizi ile birlikte kendisine ödenmesi­ yesi verilir.
   dir.                          EmekU  ve malûllük aylıklarına, toptan
     4 —  Fiili hizmiet süresi 7 yıl olan bir bele­ ödemeye hak kazanana emekli ikramiyesi veri­
   diye başkam, göreve devam ederken 60 yaşım  lir.
   daldurduğunda, emekliliğini isteyebilir rai, ay­  Asıl olan 10 yıl fiiU hizmeti olmaktadır. Hiz­
   lık bağlanır mı.                 meti 5-10 yıl arasında olan malûllere toptan
     Durumu  yukarıdakine benzer,  kendisine  ödeme yapılacağmdan, bunlara da emekli ikra­
   toptan ödeme yapılır. Ancak yukarıdakinden   miyesi ödenir-
   farkı, işlemin kendi isteğine bağlı olmasıdır.   10 — Memur iken belediye  başkanhğına se­
   İsterse yine emekli sandığına tâbi olmaya de­ çilen, derecesi 9 kademesi 2 yald 285 olan ve
   vam eder, 65 yaşını doldurduğunda hizmet sü­
   resi 12 yıl olur ve emekU aylığma hak kazanır. belediye başkanhğı talısisatı olarak 4000 lira
                             almakta bulunan bir kimseden  ne miktar emek­
     6 — (7) yJİı fiili hizmetten sonra malûl du­ li keseneği kesilecektir.
   rumuna  düşen ve belediye başkaıüığmdan ayrı­   Emekli keseneği mükteseb aylığa göre ke­
   lanlar, emekli aylığı alabilir mi.       silir- Belirtilen kişinin müktesep aylığı 285 gös­
      (3) fırkrada belirtildiği gibi toptan öde­ terge rakamının 8 katsayı ile çarpımı 2280 lira
   meye ve emekli ikramiyesine hak  kazanmış   olduğundan bunun %8'i olan 182.40 lira emek­
   olur.                        li keseneği kesilecektir. Belediye bütçesinden
      Fiili hizmet süresi 10 yılı doldurmuş olsay­ % 14 karşılık olarak da 279.20 lira ödenecek­
   dı adi veya vazife malûllüğü aylığı bağlanabi­ tir. Belediye başkanlığı görevinde kaldığı süre­
   lirdi.                       ce emekli müktesebi her yıl bir kademe, dört
     6 —  (12) yıl hizmetten sonra belediye baş­ yılda bir de bir derece yükseltilecektir.


                                                   24:7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14