Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Belediye başkanının, Sosyal Sigortalar Ka­ tirakçinin mensup olduğu kanunun en yüksek
     nunlarına tâbi olarak geçmiş hizmet süresi var­ âmirinin,
     sa, bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesine c) Türkiye Büyük Mület Meclisi üyeleri,
     ve tahsil durumlarma göre her 3, '4 veya 5 sene­ belediye başkanları, illerin daimî komisyon üye­
     si derece jmkseltilmesine esas olacak şeküde na­ leri ile, sandıkla ilgileri kesilmiş olup da bir ka­
     zara almır. Ancak bir defa daha tekrar edelim,  nunla bir kuruma bağlı olmaksızın iştirakçilik
     bu suretle buluncak emekli keseneiğine esas ay­ hakkı devam edenlerin, istek, malûliyet ve yaş
     lıkları, fiilen aldıkları belediye başkanlığı tahsi­ haddi hallerinde daha önce Sandıkla ilgilendik­
     satından fazla olamaz.              leri en son kurumun en yüksek âmirinin, bun­
       Belediye başkanlığı tahsisatı emekli mük­ lardan bu görevlerinden önce iştirakçiliği olma-
     tesebinden az olursa emekli keseneği nasıl ke­ yanlarm son defa görev yaptıkları yer başka­
     silir ve bu gibilerin emekUlik terfii nasıl yapı­ nının.
     lır?                          Onayı ile tekemmül eder.
       5434 sayılı Kanunun 15. maddesinin (h)       Bu hükümlere göre, isteği üzerine bir
     bendine ve (5) sayılı Kanun hükmündeki ka­  belediye memurunun emeklilik işlemi, beledi­
     rarnamenin 4 ve 5- maddelerine göre: belediye ye başkanının onayı ile, Re'sen emekliye sevk
     başkanlığına seçilenlerden müktesep hak dere­ işleminde yine belediye başkanmm  (Tayinle­
     celerinin aylık veya ücret tutarları, bu yerlerin  ri Bakanhklar tarafından yapılan memurlarm
     kadro ödeneklerinden fazla olanların, üç ay için­ ise tayine yetkili Bakanlık) onayı ile yapılır.
     de yazı ile sandığa müracaat etmeleri, kesenek  Daha önc.e iştirakçi olan (Yani emekliliğe
     ve karşılık farklarmm kendileri tarafından her tâbi bir görevde çalışmış olan) bir belediye baş­
     ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul kanmm emeklilik işlemi, belediye başkanı seçil­
     etmeleri şartiyle emekli mükteseblerine göre iş­ meden önce son olarak çalıştığı kurumun en
     lem yapılmasmm  ve emeklilik yönünden hiz­  yüksek âmirinin onayı ile yapılır.
     mette geçirdikleri her yıl için kademe ilerleme­ Daha  önce iştirakçiliği olmıyan bir beledi­
     si (tahsil durumuna göre 3, 4 veya 5 yılda bir ye başkanının emeklilik işlemi için hangi ma­
     derece ilerlemesi) yapılmasmm mümkün bulun­  kamdan  onay alınacaktır?
     duğu kanısındayız.                   Yukarıdaki maddenin (c) fıkrasının sonun­
       Ancak bu durumda olanlar varsa, ayrıca   da "Bunlardan bu görevlerinden önce iştirakçi­
     emekli sandığı ile yazışma yaparak durumları­ liği olmıyanlarm son defa görev yaptıkları yer
     nı kesinliğe kavuşturmalarmm uygun olacağını  başkanının" hükmü mevcuttur.
     belirtmek isteriz.                  Bu hükme göre, daha önce emeklilikle ilgi­
                               li bir görevde çalışmamış olan bir belediye baş­
       V —  B E L E D Y E BAŞKANLARININ      kanmm,  gerektiğinde kendi onayı ayrılmış ise
     EMEKLİLtĞÎ  ÎÇtN ONAY   MAKAM   V E Y A  yeni belediye başkanınm onayı ile emeklilik iş­
     MERCİİ  :                     lemi yapılabileceği kanısındayız.
       1425 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna
     eklenen (Ek madde 12) Ue emekliye sevk ta­   VI — SONUÇ  :
     sarrufunun hangi makam veya merci tarafın­
     dan yapılacağı tasrih edilmiştir.          Yukarıda  emekli mevzuatı yönünden bele­
       Söz konusu maddenin konumuzu  ilgilendi­  diye başkanları için gerekli hükümleri imkan
     ren ük üç fıkrası aşağıda belirtümiştir:    nisbetinde açıklamaya çalıştık.
       "Ek madde 12 - 5434 sayılı Kanun ve ona  Yukarıda ki bölümlerde yapılan açıklamala­
     ek kanunlara göre sandıkla ilgüendirilenlerin  rın tekrarı gibi görünecekse de, konuyu kıs­
     emeklilik işlemleri:                men özetlemek ve bazı belirli hususları öğren­
       a) Re'sen emekliye sevk hallerinde, iştirak­ mek isteyenlere kolaylık sağbyabileceği düşün-
     çinin görev tayinindeki usule göre tayine yet- cesile, bir nev'i soru-cevap şeklinde, bazı özel
     kUi makamın,                    halleri ortaya koymak (misaller) ve cevapları­
       b) İstek üzerine veya yaş haddi veya ma­ nı vermek suretiyle incelememizi bitirmek iste­
     lûllük (Adi ve vazife malûllüğü) hallerinde, iş­ riz.

     246
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13