Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

(yıl) ile çarpılır. Böylece emekli ikramiyesi mik­ terge rakamı 175 dir. 175 in katsayı rakamı
   tarı ortaya çıkar.                 olan 8 ile çarpımı 1400 eder. Bu kimsenin emek­
      Emekli ikramiyesini bir misalle izah ede­ li keseneği 1400 liradan hesap edilerek kesüe-
   lim. Bir belediye memuru, tiler ve Belediyeler cektir. Bu miktar 112 liradır. Belediye bütçe­
   Dergisinden soruyor. Diyor ki 15 yıllık hizme­ sinden ödenecek karşılık ise 1400 ün %14'ü olup
    tim var, 60 yaşımı doldurdum. Emekli olabilir- 196 liradır.
    miyim, ikramiye alabiUr miyim.           Ancak dikkat edilecek husus, belediye baş­
      Bu kimsenin fiili hizmet müddeti 10 yılı kanlığı tahsisatının 1400 liradan az olmaması
    geçmiş, ya§ı da (60) ı doldurmuş bulunduğun­ gerektiğidir, fazla olursa önemli değildir. Me­
    dan emekli aylığma hak kazanır- EmekU aylığı­ sela tahsisat 6000.00 lira olsa yine yukarıdaki
    na hak kazanmış olduğu için de, 15 yıl üzerin­ şekilde emekli keseneği kesilecektir- Emekli ke­
    den emekli ikramiyesi alabilir.          seneğinin 6000.(M) liradan hesaplanması müm­
      Bu bölümle ilgiU olan bir hususu belirtelim:  kün değildir. Bu şekilde yapılan işlem hatalı
    Eîmeklüikte esas olan emekU aylığıdır. Adi ma­ olur. Bu şekilde işlem yapan bir belediyeyi bil­
    lûllük ve vazife malûllüğü aylığı ve toptan öde­ diğimiz için bu misali verdik- Söz konusu bele­
    me bunun istisnalarını, dul ve yetim aylığı da diyece, belediye başkanının tahsisatından 112 li­
    bütün bu aylıklarınm devamını teşkil eder. Yu­ ra emekli keseneği kesileceği yerde 480 lira ke­
    karıda belirtilen hakları alan bir kimse öldüğü silmiş, belediyece de karşılık olarak 196 lira ye­
    takdirde, hakları, kanunda belirtilen şekil ve rine, emekli sandığına 840 lira ödenmiştir.
    şartlarla, dul ve yetimlerine intikal eder-   Emekli Sandığına bu şekilde fazla ödeme de il­
                             giliye hiç bir hak sağlamaz, belediye bütçesin­
      I V — E M E K U ; K E S E N E O İ N E E S A S T U ­ den de fazla ödeme yapılmış olmakla kalınır.
    T U L A C A K A Y O K :             Kaldı ki fazla ödemenin, ilgililer adına eşhas
      Belediyelerde uygıüamada dikkat edilecek  zimmetine alınması icap edecektir. Uygulamada
    önemli hususlardan biri, emekli keseneğine esas emekli sandığının bu gibi fazla ödemelerde, il­
    tutulacak aylık ve ödenek miktarıdır.     gilileri uyarmadığını da görmekteyiz.
      Emekli keseneğine esas tutulacak aylık, üc­   Misalimizdeki kimse evvelce memuriyette
    ret ve ödenekler hakkında hüküm esas itibarile  çalışmış, sonra belediye başkanı çıkmış ise me­
    5434 sayılı Kanunun, 1425 sayılı Kanunla ekle­ muriyetteki derece ve kademesi ne ise o mik-
    nen (Ek madde I) de belirtümiştir. Ancak bele­ dardan emekli keseneği kesilir. Mesela, aynı
    diye başkanları tahsisatlarını personel kanunla­ kimse üç sene memuriyette çalışmış olsa dere­
    rı hükümlerine göre almadıklarından, bu gibi­ cesi 12 ve kademesi ise birinci kademe olup gös­
    lerin durumu, 1425 sayıh Kanunda (Ek madde   terge rakamı 200 olacağından bu miktarın kat­
    2) ile düzenlenmiştir.              sayı ile çarpımı suretile bulunacak miktar üze­
      Söz konusu madde de, aylıklarını Personel rinden emekli keseneği kesilir.
    Kanımu hükümlerine  göre almıyan iştirakçile­    Emekli keseneği bu  şekilde kesildikten
    rin emeklUik keseneklerine, tahsil durumları iti­ sonra, hizmette geçirdikleri her yıl için bir ka­
    bariyle personel kanunlarına göre girebilecekle­ deme ilerlemesi yaptırılır. Tahsiline göre de her
    ri derece ve kademelerin aylıkları esas almır. de­ 3, 4 ve 5 yılda bir derece yükselmesi yapılır.
    nilmektedir.                    Misalimizdeki lise mezunu belediye başkanının
      Belediye başkanı daha önce emeklilikle ü- 13. derecenin I. kademesi olan müktesebi 4 yıl
    gili görevde bulunmuş ise, emekli kesenekleri­ sonra 12- dereceye yükseltilir ve bu derecenin
    ne, önceki görevlerinde bıraktıkları derece ve I. kademesi olan 200 gösterge rakamına göre
    kademe aylıkları esas tutulur.          bulunacak aylık miktarından emekli keseneği
      Konuyu  bir misalle açıklayalım. Evvelce  kesilir.
    memuriyette çalışmamış lise mezunu bir kim­    Belediye başkanlarının müktesep derece ve
    se belediye başkanı seçihr ve emekli sandığm- kademeleri bu şekilde otomatik olarak yüksel­
    dan faydalanmak isterse, emekli keseneği han­ tilirken dikkat edilecek diğer bir nokta, bu yük­
    gi miktardan kesilecektir? Lise mezunlarının  selişin, tahsil derecelerine göre, 657 sayılı ka­
    memuriyette işe başlama derecesi 13 ve ilk gös­ nunda gösterilen tavanı geçmemesidir-

                                                   245
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12