Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

istekleri üzerine emekliye ayrılabilecekleri ka­  E) Malûllük ve vaodfe malûllüğti aylığı :
     bul edilmiştir- Bu konuda son hüküm 1425 sa­  Fiilî hizmet süreleri 10 yılı doldurmuş olanlaıv
     yılı Kanunda mevcuttur. Söz konusu kanunun   dan malûl veya vazife malûlü durumuna giren­
     23. maddesi hükmüne göre, kanunun yayınlan­  lere malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağ­
     dığı 11.7.1971 tarihinde 20 yıl veya daha fazla lanır. (10 yılı doldurmamış olanlara toptan öde­
     fiüi hizmet süresi bulunanlar, 25 fiüi hizmet yı­ me yapılır.)
     lını doldurmaları halinde emekliye ayrılabilir­   Adi malûllük ve vazife malûllüğü şartlan
     ler.)                        kanunda belirtilmiştir. Konumuz gereği bunların
       c — Fiüi hizmet süreleri 10 yılı doldurmuş ayrıntıları üzerinde durmuyoruz. Yalnız beliıv
     olanlar, 60 yaşmı doldurduklarında  istekleri  telim ki, vazife malûllüğü ayhğı, derecesine gö­
     üzerine,                      re malûllük aylığından fazladu".
       (Bu konuda, kanunun '43. maddesinde bele­   10 yıllık hizmetten sonra görevden ayrılan
     diye başkanları için özel hüküm mevcuttur. Söz bir belediye başkanına, ancak 60 yaşmı ikmal
     konusu maddede "Emeklilik hakkı tanınan vazi­   ettiği zaman emekli aylığı bağlanacağını belirt­
     felerde bulunduktan sonra belediye başkanlığına miştik. Bu gibi bekleme durumunda olan kimse­
     ve illerin daimi komisyon üyeliklerine seçilmiş ler malûl durumuna düşerlerse, 60 yaş beklen­
     veya seçilecekler vazifelerinde bulunmakta iken meden kendilerine malûl aylığı bağlanır.
     emekliye ayrılma hakkını kazandıklarında ve­    Yukarıda adi malûllük aylığı bağlanabil­
     ya (60) yaşını doldurduklarında emekliye ay­  mesi için fiilî hizmet süresinin 10 yılı doldurmuş
     rılma istekleri yerine getirilmekle beraber vazi­ olması gerektiğini belirtmiştik. Bunun bir istis­
     felerinde bırakılırlar." denilmektedir.      nası vardır- Bu hüküm şöyledir :
       Benzer hükürn, 307 sayılı Kanunla, beledi­   ''En az 5 sene emekliliğe esas bir hizmette
     ye kanununa eklenen ek madde 16 da da mev­   bulunmak şartiyle, tedavisi mümkün olmayan
     cuttur. Yukarıya tamamını aldığımızın söz ko­ bir malûliyete duçar olup herhangi bir şekilde
     nusu maddenin ikinci paragrafında "Emekli iken  kazanç ve başkasmın yardımı olmaksızın ida-
     belediye başkanlığına seçilenlerin emekli maaş­ mei hayat imkanı kalmayan adi malûllere 15
     ları kesilmez" denilmektedir.           sen fiili hizmet müddeti bıüunan malûller gibi
                               maaş tahsis olunur." (Bu maaşlar dul ve ye^
       43. maddenin başında, evvelce emeklilik
     hakkı tanınan vazifelerde kaydı vardır. Yine yu­ timlere intikal etmez).
     karıda belirttiğimiz gibi, 1.31971 gün ve 1377   F) Enaekli tkramiyesi . Emekli, adi malûl­
     sayüı Kanunla daha önce emeklilik ile ilgili bir  lük ve vazife malûllüğü aylığı bağlanan veya
     görevde bulunmayan  belediye başkanlığına se-  toptan ödeme yapılan kimselere emekli ikrami­
     çUenlerin, seçim tarihinden itibaren 6 ay içinde  yesi verilir-
     yazı üe sandığa müracaatları şartiyle emeklilik   Emekli ikramiyesi ödenebilmesi için eski­
     üe ilgilendirümeleri hakkı tanındığından, bun-  den olduğu gibi muayyen bir hizmet süresi ge­
     larm da üerde bu madde hükmünden  yararlan­   rekli değildir. Kendisine yukarıda belirtilen ay­
     maları mümkün  olacaktır.)            lıklar bağlanan veya toptan ödeme yapılan kim­
       d — 88- madde gereğince emekli keseneği  selere (ki genellikle en az hizmet süresi 10 yıl­
     geri verilmemiş olanların 60 yaşını doldurmala­ dır) emekli ikramiyesi ödenir. Aylıkları aynı
     rı halinde,                    olan kimseler, fiili hizmet sürelerine göre az ve­
       (Bu hususu biraz açıklayalım. Bir kimse  ya çok emekli ikramiyesi alır. Mesela aynı aylı­
     10 yıllık hizmetten sonra belediye başkanlığın­ ğı almakta olan iki kişiden birinin fiili hizmeti
     dan ayrüabilir. Bu gibilerin Sosyal Sigortalar 10, diğerinin 20 yıl ise biri diğerinden bir misli
     Kurumuna  tâbi hizmetlerde, Bağ-Kur'a tâbi bir fazla emekli ikramiyesi alır.
     serbest meslekte çalışmadığını kabul edelim.    Ayrıntılarına girmeden, emekli ikramiyesi­
     Bunlara, yukarıda de;ğindiğimiz gibi emekli ke­ nin hesaplanmasını belirtelim. Önemli olan
     senekleri geri verilmez. Ancak 60 yaşını doldur­ emekli aylığı bağlanmasına esas olan aylık'la
     dukları zaman kendilerine emekli aylığı bağla­ fiili hizmet süresidir. Emekli aylığı bağlanması­
     nır.)                        na esas olan aylığın yarısı, fnli hizmet süresi

     244
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11